§ 5. - Zlikwidowanie zaległości w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe wykonywane w okresie planu 6-letniego.

Monitor Polski

M.P.1957.9.64

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 lutego 1957 r.
§  5.
Uproszczone rozliczenia całkowite przeprowadza się:
1)
uznając ostatnią fakturę przejściową zaakceptowaną przez zamawiającego przed dniem wejścia w życie uchwały, w granicach sumy objętej akceptem za uproszczoną fakturę ostateczną,
2)
do uproszczonej faktury całkowitej załącza się odpis protokołu odbioru robót.