Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1959.17.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 7 lutego 1959 r.
w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz. U. Nr 52, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się następujące cenniki oraz katalogi norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe jako powszechnie obowiązujące normatywy dla celów kosztorysowania i rozliczeń (wydawnictwa Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Biura Norm Budowlano-Montażowych):
1)
cennik elementów i robót budowlano-montażowych:
a)
część IV - budownictwo wodne, tom I - roboty regulacyjne na rzekach i potokach,
b)
część VIII - montaż konstrukcji stalowych,
c)
część XIII - melioracje,
d)
część XIV - tereny zielone;
2)
katalog scalonych norm kosztorysowych część IV - budownictwo wodne, tom II - budownictwo wodne śródlądowe;
3)
cennik nr 5 montażu wag;
4)
uproszczony cennik kosztorysowy nr U-3/16/24 montażu urządzeń transportowo-podnośnych, urządzeń hutnictwa żelaza oraz urządzeń przemysłu cementowego;
5)
cennik nr 30 montażu maszyn i urządzeń młyńskich, piekarniczych i spichrzowych;
6)
scalony cennik nr 8-b wykonania instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budownictwie przemysłowym i energetycznym;
7)
scalony cennik nr 8-p budowy i montażu napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia 15-220 kV.
1.
Kosztorysy sporządzone na podstawie dotychczas obowiązujących w tym zakresie norm oraz uzgodnionych między stronami cen jednostkowych według zasad ustalonych w instrukcji o opracowywaniu kosztorysów robót budowlano-montażowych, wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 9, poz. 125), zachowują swą ważność w odniesieniu do robót ujętych cennikami i katalogami wymienionymi w § 1, jeżeli opracowanie ich zostało zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
O ważności kosztorysu decyduje uwidoczniona na nim data ukończenia opracowania.
Kosztorysy opracowane na podstawie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych wymienionych w § 1, sporządzone przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia, uznaje się za ważne.
Przy kosztorysowaniu robót według cenników wymienionych w § 1 pkt 3 i 5 nie stosuje się mnożników do robocizny bezpośredniej z tytułu stref płacy podanych w pkt 10.1.1. instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów - Biuro Norm Budowlano-Montażowych 1956 r.). Do robót ujętych w tych cennikach należy stosować stawki narzutów jak dla montażu maszyn i urządzeń, tj. 86% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.