Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe po dniu 30 czerwca 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1961.6.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1961 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY
z dnia 12 stycznia 1961 r.
w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r.

Na podstawie § 2 ust. 1 pkt 6 lit. c) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1960 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 38, poz. 225) zarządza się, co następuje:
Zatwierdza się jako powszechnie obowiązujące normatywy dla celów kosztorysowania i rozliczeń następujące katalogi norm kosztorysowych i cenniki kosztorysowe na roboty budowlano-montażowe (wydawnictwa Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - Departamentu Norm Budowlano-Montażowych oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Biura Norm Budowlano-Montażowych - wydanie 1960 r.):
1)
zestawienia cen jednostkowych elementów i robót budowlano-montażowych:
a)
część trzecia - regulacja rzek i potoków,
b)
część ósma - konstrukcje stalowe:

tom II - piece przemysłowe i inne konstrukcje,

c)
część dziewiąta - murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodni kominowych,
d)
część jedenasta - instalacje:

tom I - instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne,

tom II - wentylacja i klimatyzacja;

2)
katalogi scalonych norm kosztorysowych - wydanie II:
a)
część trzecia - regulacja rzek i potoków,
b)
część dziewiąta - murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodni kominowych;
3)
cenniki montażu maszyn i urządzeń:
a)
nr 1 - montażu urządzeń do skrawania i tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych - wydanie II,
b)
nr 3 - montażu urządzeń transportowo-podnośnych,
c)
nr 6 - montażu urządzeń elektrowni i kotłów o małej wydajności,
d)
nr 12 - montażu rurociągów technologicznych i armatury - wydanie II,
e)
nr 13 - montażu maszyn elektrycznych wirujących,
f)
nr 14 - wykonania pokryć antykorozyjnych i ochronnych,
g)
nr 16 - tom I - montażu maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza,
h)
nr 19 - montażu urządzeń gazowniczych,
i)
nr 22 - montażu urządzeń hydrotechnicznych,
j)
nr 24 - montażu maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych - wydanie II;
4)
scalone cenniki robót elektroenergetycznych:
a)
nr 8a - wykonania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i usługowych budownictwa miejskiego i wiejskiego - wydanie III,
b)
nr 8b - wykonania instalacji elektrycznych w budownictwie przemysłowym i energetycznym - wydanie II,
c)
nr 8c - budowy i montażu napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia,
d)
nr 8d - budowy i montażu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wydanie III,
e)
nr 8h - budowy i montażu wiejskich stacji transformatorowych,
f)
nr 8k - montażu typowych tablic rozdzielczych niskiego napięcia - wydanie II,
g)
nr 8l - montażu typowych celek rozdzielni wnętrzowych 6 kV - wydanie II,
h)
nr 8m - montażu typowych celek rozdzielni wnętrzowych 15 kV - wydanie II,
i)
nr 8p - budowy i montażu napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wydanie II.
1.
Wprowadza się z dniem 1 marca 1961 r. jako powszechnie obowiązującą instrukcję o kosztorysowaniu robót remontowych budowlanych i instalacyjnych z zakresu budownictwa ogólnego (wydawnictwo Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - Departamentu Norm Budowlano-Montażowych, wydanie II z 1960 r.).
2.
Właściwi ministrowie określą zasady kosztorysowania pozostałych robót remontowych wykonywanych przez podległe im przedsiębiorstwa, uwzględniając podstawowe zasady określone w instrukcji, o której mowa w ust. 1.
3.
Kosztorysy na roboty remontowe z zakresu budownictwa ogólnego, opracowane na podstawie instrukcji o sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej dla remontów budynków (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z 1957 r.), cennika nr 51-A/60 robót remontowych budowlanych i instalacyjnych zatwierdzonego przez § 1 ust. 1 pkt 5 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282) oraz zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasad uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 59, poz. 283), nie wymagają aktualizacji, jeżeli zostaną uzgodnione z wykonawcami robót do dnia 28 lutego 1961 r.
4.
Kosztorysy sporządzone przed dniem 1 marca 1961 r. na podstawie instrukcji, o której mowa w ust. 1, zachowują swą ważność.
W zakresie objętym niniejszym zarządzeniem oraz w zakresie objętym zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282) tracą moc:
1)
uchwała nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzania katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 122);
2)
zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 124);
3)
zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 9, poz. 125);
4)
zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski Nr 30, poz. 393);
5)
zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski Nr 45, poz. 534);
6)
zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych (Monitor Polski Nr 86, poz. 999);
7)
zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1957 r. w sprawie opracowania kosztorysów na roboty budowlane, montaż konstrukcji oraz montaż maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 6, poz. 39);
8)
zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 7, poz. 52);
9)
zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112);
10)
zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 38, poz. 244 i Nr 51, poz. 321);
11)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kosztorysowych z zakresu budownictwa uprzemysłowionego (Monitor Polski Nr 36, poz. 206);
12)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 36, poz. 207);
13)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 lipca 1958 r. w sprawie uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenia cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywania dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych (Monitor Polski Nr 55, poz. 321);
14)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 września 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 74, poz. 439);
15)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 17, poz. 78).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Dotychczas sporządzona dokumentacja kosztorysowa na podstawie katalogów i cenników wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia oraz na podstawie kalkulacji indywidualnej dokonanej zgodnie z instrukcją o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych, wprowadzoną przez § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282), zachowuje swą ważność.