§ 1. - Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe po dniu 30 czerwca 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1961.6.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1961 r.
§  1.
Zatwierdza się jako powszechnie obowiązujące normatywy dla celów kosztorysowania i rozliczeń następujące katalogi norm kosztorysowych i cenniki kosztorysowe na roboty budowlano-montażowe (wydawnictwa Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - Departamentu Norm Budowlano-Montażowych oraz Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych - Biura Norm Budowlano-Montażowych - wydanie 1960 r.):
1)
zestawienia cen jednostkowych elementów i robót budowlano-montażowych:
a)
część trzecia - regulacja rzek i potoków,
b)
część ósma - konstrukcje stalowe:

tom II - piece przemysłowe i inne konstrukcje,

c)
część dziewiąta - murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodni kominowych,
d)
część jedenasta - instalacje:

tom I - instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania oraz izolacje termiczne,

tom II - wentylacja i klimatyzacja;

2)
katalogi scalonych norm kosztorysowych - wydanie II:
a)
część trzecia - regulacja rzek i potoków,
b)
część dziewiąta - murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodni kominowych;
3)
cenniki montażu maszyn i urządzeń:
a)
nr 1 - montażu urządzeń do skrawania i tłoczenia oraz urządzeń odlewniczych - wydanie II,
b)
nr 3 - montażu urządzeń transportowo-podnośnych,
c)
nr 6 - montażu urządzeń elektrowni i kotłów o małej wydajności,
d)
nr 12 - montażu rurociągów technologicznych i armatury - wydanie II,
e)
nr 13 - montażu maszyn elektrycznych wirujących,
f)
nr 14 - wykonania pokryć antykorozyjnych i ochronnych,
g)
nr 16 - tom I - montażu maszyn i urządzeń hutnictwa żelaza,
h)
nr 19 - montażu urządzeń gazowniczych,
i)
nr 22 - montażu urządzeń hydrotechnicznych,
j)
nr 24 - montażu maszyn i urządzeń przemysłu materiałów budowlanych - wydanie II;
4)
scalone cenniki robót elektroenergetycznych:
a)
nr 8a - wykonania instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych, administracyjnych i usługowych budownictwa miejskiego i wiejskiego - wydanie III,
b)
nr 8b - wykonania instalacji elektrycznych w budownictwie przemysłowym i energetycznym - wydanie II,
c)
nr 8c - budowy i montażu napowietrznych linii elektroenergetycznych niskiego napięcia,
d)
nr 8d - budowy i montażu napowietrznych linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wydanie III,
e)
nr 8h - budowy i montażu wiejskich stacji transformatorowych,
f)
nr 8k - montażu typowych tablic rozdzielczych niskiego napięcia - wydanie II,
g)
nr 8l - montażu typowych celek rozdzielni wnętrzowych 6 kV - wydanie II,
h)
nr 8m - montażu typowych celek rozdzielni wnętrzowych 15 kV - wydanie II,
i)
nr 8p - budowy i montażu napowietrznych stacji elektroenergetycznych wysokiego napięcia - wydanie II.