§ 2. - Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe po dniu 30 czerwca 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1961.6.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1961 r.
§  2.
1.
Wprowadza się z dniem 1 marca 1961 r. jako powszechnie obowiązującą instrukcję o kosztorysowaniu robót remontowych budowlanych i instalacyjnych z zakresu budownictwa ogólnego (wydawnictwo Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury - Departamentu Norm Budowlano-Montażowych, wydanie II z 1960 r.).
2.
Właściwi ministrowie określą zasady kosztorysowania pozostałych robót remontowych wykonywanych przez podległe im przedsiębiorstwa, uwzględniając podstawowe zasady określone w instrukcji, o której mowa w ust. 1.
3.
Kosztorysy na roboty remontowe z zakresu budownictwa ogólnego, opracowane na podstawie instrukcji o sporządzaniu dokumentacji kosztorysowej dla remontów budynków (wydawnictwo Ministerstwa Gospodarki Komunalnej z 1957 r.), cennika nr 51-A/60 robót remontowych budowlanych i instalacyjnych zatwierdzonego przez § 1 ust. 1 pkt 5 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282) oraz zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasad uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 59, poz. 283), nie wymagają aktualizacji, jeżeli zostaną uzgodnione z wykonawcami robót do dnia 28 lutego 1961 r.
4.
Kosztorysy sporządzone przed dniem 1 marca 1961 r. na podstawie instrukcji, o której mowa w ust. 1, zachowują swą ważność.