§ 4. - Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe po dniu 30 czerwca 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1961.6.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1961 r.
§  4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Dotychczas sporządzona dokumentacja kosztorysowa na podstawie katalogów i cenników wymienionych w § 1 niniejszego zarządzenia oraz na podstawie kalkulacji indywidualnej dokonanej zgodnie z instrukcją o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych, wprowadzoną przez § 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282), zachowuje swą ważność.