§ 3. - Podstawy sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe po dniu 30 czerwca 1960 r.

Monitor Polski

M.P.1961.6.31

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 stycznia 1961 r.
§  3.
W zakresie objętym niniejszym zarządzeniem oraz w zakresie objętym zarządzeniem Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie podstaw sporządzania kosztorysów na roboty budowlano-montażowe wykonywane po dniu 30 czerwca 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 282) tracą moc:
1)
uchwała nr 1058 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie zatwierdzania katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 122);
2)
zarządzenie nr 11 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 124);
3)
zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 9, poz. 125);
4)
zarządzenie nr 95 Prezesa Rady Ministrów z dnia 9 kwietnia 1956 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski Nr 30, poz. 393);
5)
zarządzenie nr 125 Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 maja 1956 r. w sprawie zatwierdzenia katalogów scalonych norm kosztorysowych (Monitor Polski Nr 45, poz. 534);
6)
zarządzenie nr 286 Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 października 1956 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na montaż maszyn i urządzeń przemysłowych (Monitor Polski Nr 86, poz. 999);
7)
zarządzenie nr 9 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 1957 r. w sprawie opracowania kosztorysów na roboty budowlane, montaż konstrukcji oraz montaż maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 6, poz. 39);
8)
zarządzenie nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 1957 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 7, poz. 52);
9)
zarządzenie nr 45 Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 lutego 1957 r. w sprawie uwzględnienia zmiany cen niektórych materiałów budowlanych i taryf transportu samochodowego w rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 15, poz. 112);
10)
zarządzenie nr 109 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 kwietnia 1957 r. w sprawie wprowadzenia zmian i uzupełnień do instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 38, poz. 244 i Nr 51, poz. 321);
11)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie zatwierdzenia normatywów kosztorysowych z zakresu budownictwa uprzemysłowionego (Monitor Polski Nr 36, poz. 206);
12)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 22 kwietnia 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 36, poz. 207);
13)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 lipca 1958 r. w sprawie uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenia cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywania dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych (Monitor Polski Nr 55, poz. 321);
14)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 24 września 1958 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 74, poz. 439);
15)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 7 lutego 1959 r. w sprawie zatwierdzenia cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe (Monitor Polski Nr 17, poz. 78).