Uwzględnienie w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenie cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywanie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych.

Monitor Polski

M.P.1958.55.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 4 lipca 1958 r.
w sprawie uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenia cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywania dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz. U. Nr 52, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się jako obowiązujące:
1)
zasady uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmienionych cen materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz usług - stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia,
2)
zasady obliczania cen kruszywa dla celów kosztorysowania - stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia,
3)
zasady pokrywania kosztów związanych z zatrudnieniem ponadnormatywnej ilości pracowników zamiejscowych - stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: St. Pietrusiewicz

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1.

ZASADY UWZGLĘDNIANIA W KOSZTORYSACH I ROZLICZENIACH ZA ROBOTY BUDOWLANO-MONTAŻOWE ZMIENIONYCH CEN MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH ORAZ USŁUG

Zmiany cen materiałów budowlanych i instalacyjnych oraz stawek za ich przewóz lub innych usług, zatwierdzone przez Państwową Komisję Cen lub inne uprawnione do tego jednostki, mające wpływ na ceny sprzedażne za produkcję budowlano-montażową uwzględnia się w sposób następujący:
1.
Przy kosztorysowaniu oraz rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe obowiązują aktualne ceny kosztorysowe podane do wiadomości w sposób urzędowy wyłącznie w formie pism okólnych lub biuletynów informacyjnych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Biura Norm Budowlano-Montażowych) oraz urzędowo ustalone stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie.
2.
Uaktualnianie podstaw do ustalenia cen kosztorysowych następuje:
1)
w odniesieniu do materiałów objętych cennikiem materiałów budowlanych dla celów kosztorysowania - przez podanie nowych cen oraz terminu, od którego mają one obowiązywać,
2)
w odniesieniu do materiałów i usług ujętych w poszczególnych cenach jednostkowych cenników kosztorysowych, jak cennik nr 51/A robót remontowo-budowlanych i instalacyjnych, cennik na urządzenie placu budowy, cennik pracy sprzętu, wszelkie cenniki elementów i robót oraz wszelkie cenniki montażu maszyn i urządzeń - przez podanie nowych cen jednostkowych lub współczynników korygujących dla kolumny "materiały" oraz terminu, od którego mają one obowiązywać,
3)
w odniesieniu do materiałów, usług itp. nie uwzględnionych w ogłoszonych przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Biuro Norm Budowlano-Montażowych) podstawach do kosztorysowania, jak na przykład materiały zasadnicze (tzw. "M2") nie objęte wyceną materiałów w cennikach montażu maszyn i urządzeń oraz maszyny i urządzenia zaliczane do wartości produkcji - przez podanie przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Biuro Norm Budowlano-Montażowych) informacji, które cenniki branżowe (zbytu) ulegają zmianie, oraz terminu, od którego te zmiany obowiązują dla celów kosztorysowania lub fakturowania; w odniesieniu do materiałów najczęściej stosowanych podawane będą nowe ceny wraz z różnicą w stosunku do cen poprzednio obowiązujących w formie wyciągów z cenników branżowych (zbytu),
4)
w odniesieniu do stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie - przez ich urzędową zmianę.
3.
Kosztorysy dołączone do umowy lub dostarczone przez zamawiającego (inwestora) w terminach przewidzianych w umowie powinny być sporządzone według aktualnych cen lub uaktualnione na jego koszt według obowiązujących normatywów i cenników kosztorysowych.
4.
Jeżeli w czasie realizacji robót ujętych w kosztorysie nastąpią zmiany cen podane w urzędowy sposób przez Ministerstwo Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Biuro Norm Budowlano-Montażowych), kosztorys nie ulega przeliczeniu. Różnicę cen bez narzutów, począwszy od daty wprowadzenia zmian w życie, należy uwzględniać w kosztorysach dodatkowych w formie dopłat lub potrąceń do poszczególnych pozycji kosztorysowych lub ich grup bądź do całych kosztorysów.
5.
Pokrycie kosztów wynikających z kosztorysów dodatkowych następuje z kwot przewidzianych na dany obiekt lub z rezerwy w zbiorczym zestawieniu kosztów na nie przewidziane roboty i nakłady, a po ich wyczerpaniu - w drodze odpowiedniego przeliczenia zbiorczego zestawienia kosztów.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2.

ZASADY OBLICZANIA CEN KRUSZYWA DLA CELÓW KOSZTORYSOWANIA

W związku z zarządzeniem nr 16/58 Państwowej Komisji Cen z dnia 31 marca 1958 r. w sprawie cen na kruszywo naturalne (Biuletyn Państwowej Komisji Cen nr 12/58) ustala się następujące zasady obliczania cen kruszywa dla celów kosztorysowania robót budowlano-montażowych:
1.
Za obowiązującą w zasadzie podstawę do obliczania cen kruszywa dla celów kosztorysowania przyjmuje się ceny zbytu kruszywa naturalnego w wysokości obowiązującej przedsiębiorstwa państwowe objęte planem centralnym, zgodnie z załącznikiem nr 1 do powołanego zarządzenia nr 16/58.
2.
Przyjmuje się dla celów kosztorysowania cen żwiru i pospółki zasadę cen franco wagon stacja przeznaczenia, doliczając do cen zbytu określonych na podstawie załącznika nr 1 do powołanego zarządzenia nr 16/58 koszt transportu kolejowego na średnią odległość 250 km bez względu na rzeczywistą odległość dowożenia. Obowiązujące nowe ceny kruszywa ustalone według powyższych zasad podane będą w Biuletynie Informacyjnym Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Biura Norm Budowlano-Montażowych).
3.
Utrzymuje się w stosunku do cen piasku dla celów kosztorysowania dotychczasową zasadę cen loco środek transportowy podstawiony przez odbiorcę albo loco wagon stacja załadowania lub loco barka w transporcie wodnym. Odległość transportu określa się w danych wyjściowych do sporządzenia dokumentacji kosztorysowej.
4.
W razie konieczności stosowania uszlachetnionych lub specjalnych gatunków żwiru, zgodnie z wymaganiami projektu, mogą być ustalone odmienne warunki obliczenia kosztorysowej ceny żwiru, uwzględniające przewidywaną rzeczywistą odległość dowozu żwiru oraz odpowiednią cenę zakupu.
5.
Ustalenia, o których mowa w ust. 4, mają miejsce przy opracowywaniu danych wyjściowych bądź też przy ich zmianie. Podstawą do tych ustaleń jest pisemna zgoda jednostki nadrzędnej przedsiębiorstwa wykonawczego i inwestora potwierdzona przez wojewódzką komisję cen.
6.
Dla określonych placów budowy lub obiektów położonych w rejonach, w których występuje deficyt kruszywa lub które pozbawione są dostaw z przemysłu kluczowego, mogą być ustalone odmienne warunki obliczenia kosztorysowej ceny żwiru lub pospółki, przy uwzględnieniu cen zakupu zatwierdzonych przez wojewódzką komisję cen oraz przy zastosowaniu przewidywanej średniej odległości dowozu i środków transportowych. Ustalenia powyższe wprowadza się za zgodą jednostek nadrzędnych wykonawcy i inwestora do danych wyjściowych dotyczących określonych obiektów.
7.
Przy ustalaniu ceny kosztorysowej elementów i robót stosuje się z reguły obowiązujące ceny kruszywa podane w biuletynach informacyjnych Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (Biura Norm Budowlano-Montażowych) ustalone według zasad podanych w ust. 2. W razie ustalenia cen kruszywa zgodnie z ust. 4 lub 6 różnice cen bez narzutów należy uwzględniać w kosztorysie dodatkowym w formie dopłat do poszczególnych pozycji kosztorysowych lub ich grup bądź też do całych kosztorysów.
8.
Dla robót wykonywanych po dniu 1 kwietnia 1958 r. i rozliczanych na podstawie kosztorysów, w których ustalono ceny kruszywa w wysokości obowiązującej przed dniem 1 kwietnia 1958 r., należy ustalić dopłaty lub potrącenia zgodnie z zasadami podanymi w załączniku nr 1 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych na podstawie inwentaryzacji robót przeprowadzonej na dzień 31 marca 1958 r.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3. 1

1 Załącznik nr 3 uchylony przez § 5 pkt 8 zarządzenia z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasady uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych. (M.P.60.59.283) z dniem 1 lipca 1960 r.