§ 2. - Uwzględnienie w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenie cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywanie dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych.

Monitor Polski

M.P.1958.55.321

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.
§  2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych: St. Pietrusiewicz