Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasady uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych.

Monitor Polski

M.P.1960.59.283

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1960 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA BUDOWNICTWA I PRZEMYSŁU MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH
z dnia 21 czerwca 1960 r.
w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie oraz zasad uwzględniania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych.

Na podstawie § 1 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 1957 r. w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie (Dz. U. Nr 52, poz. 253), uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) oraz w związku z przeliczeniem podstaw kosztorysowania robót budowlano-montażowych na ceny 1960 r. zarządza się, co następuje:
Ustala się jako powszechnie obowiązujące stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych, określone w załączniku nr 1 do zarządzenia.
Ustala się jako powszechnie obowiązujące zasady pokrywania kosztów związanych z zatrudnieniem ponadnormatywnej liczby pracowników zamiejscowych w produkcji budowlano-montażowej, określone w załączniku nr 2 do zarządzenia.
Ustala się jako powszechnie obowiązujące zasady planowania i rozliczania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych wykonywanych w okresie jesienno-zimowym, określone w załączniku nr 3 do zarządzenia.
Ustala się jako powszechnie obowiązujące zasady planowania i rozliczania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych wykonywanych w małym zakresie, określone w załączniku nr 4 do zarządzenia.
Stosownie do przepisu § 14 uchwały nr 45 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1958 r. w sprawie zasad i trybu wprowadzenia nowej organizacji w budownictwie (Monitor Polski Nr 16, poz. 99) z dniem 1 lipca 1960 r. w zakresie objętym niniejszym zarządzeniem tracą moc:
1)
uchwała nr 1059 Prezydium Rządu z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1956 r. Nr 9, poz. 123),
2)
uchwała nr 747 Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1956 r. w sprawie zmiany uchwały z dnia 31 grudnia 1955 r. w sprawie stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski z 1957 r. Nr 14, poz. 100),
3)
zarządzenie nr 195 Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 lipca 1956 r. w sprawie zatwierdzenia stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót czerpalnych śródlądowych (Monitor Polski Nr 60, poz. 733),
4)
zarządzenie nr 237 Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 1956 r. w sprawie narzutów z tytułu kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych w produkcji budowlano-montażowej (Monitor Polski Nr 74, poz. 875),
5)
zarządzenie nr 79 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 marca 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót remontowo-budowlanych (Monitor Polski Nr 29, poz. 196),
6)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 27 września 1957 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 79, poz. 478),
7)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 stycznia 1958 r. w sprawie zmiany stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych (Monitor Polski Nr 5, poz. 24),
8)
zasady pokrywania kosztów związanych z zatrudnieniem ponadnormatywnej ilości pracowników zamiejscowych stanowiące załącznik nr 3 do zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 4 lipca 1958 r. w sprawie uwzględniania w kosztorysach i rozliczeniach za roboty budowlano-montażowe zmian cen materiałów budowlanych i instalacyjnych, ustalenia cen kruszywa dla celów kosztorysowania oraz pokrywania dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników zamiejscowych (Monitor Polski Nr 55, poz. 321),
9)
zarządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 16 października 1958 r. w sprawie zasad i norm kosztorysowania oraz rozliczania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych w okresie jesienno-zimowym (Monitor Polski Nr 83, poz. 477).
Do dokumentacji kosztorysowej sporządzonej na podstawie katalogów i cenników oraz zasad obowiązujących w tym zakresie przed dniem 1 lipca 1960 r. należy stosować przepisy zarządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 21 czerwca 1960 r. w sprawie kosztorysów i rozliczeń za roboty budowlano-montażowe wykonywane w drugim półroczu 1960 r. (Monitor Polski Nr 59, poz. 281).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1960 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  Nr 1

STAWKI NARZUTÓW NA NORMATYWNE KOSZTY BEZPOŚREDNIE ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

1.
Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych

należy stosować do normatywnych kosztów bezpośrednich obliczonych według katalogów i cenników kosztorysowych obowiązujących od dnia 1 lipca 1960 r.

2.
Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych

stosuje się do robót wykonywanych zarówno systemem zleceniowym, jak i systemem gospodarczym.

3.
Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie odniesione są do:
1)
całości kosztów bezpośrednich, tj. do sumy robocizny wraz z narzutem na ubezpieczenia społeczne, kosztów materiałów oraz kosztów pracy sprzętu,
2)
sumy kosztów robocizny bezpośredniej wraz z narzutem na ubezpieczenia społeczne oraz kosztów pracy sprzętu,
3)
sumy kosztów robocizny bezpośredniej wraz z narzutem na ubezpieczenia społeczne.
4.
Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie dla robót budowlano-montażowych, remontowo-konserwatorskich, remontu maszyn i urządzeń oraz stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie dla robót górniczych dołowych (w tym robót budowlano-montażowych wykonywanych na dole kopalni) i geologiczno-wiertniczych ustalą zainteresowani ministrowie (kierownicy urzędów centralnych).
5.
Stawki narzutów nie zawierają składników na pokrycie kosztów z tytułu robót wykonywanych w małym zakresie, zwiększonych kosztów robót wykonywanych w okresie jesienno-zimowym, dodatkowych kosztów przy robotach wykonywanych w warunkach szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych i uciążliwych oraz kosztów związanych z zatrudnieniem ponadnormatywnej liczby pracowników zamiejscowych.
6.
Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie robót budowlano-montażowych wynoszą:
Lp.Rodzaje budownictwa lub robótZasadnicza podstawa wycenyWysokość stawek narzutów w % liczonych od
sumy kosztów bezpośrednichsumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętusumy kosztów robocizny bezpośredniej
123456
1.Roboty ziemne i rozbiórkoweKSNK oraz ZCJ część I23
2.Budownictwo ogólne (z wyjątkiem robót wymienionych pod lp. 3 i 4)KSNK oraz ZCJ część II, z wyjątkiem działu III i działu IX17
3.Konstrukcje z elementów żelbetowych prefabrykowanychKSNK oraz ZCJ część II dział III100
4.Tynki i okładziny zewnętrzneKSNK oraz ZCJ część II dział IX43
5.Regulacja rzek i potokówKSNK oraz ZCJ część III16
6.Budowle wodne śródlądoweKSNK oraz ZCJ część IV21
7.Nawierzchnie kolejoweKSNK oraz ZCJ część V tom I17
8.Nawierzchnie tramwajoweKSNK oraz ZCJ część V tom II14
9.Budowa dróg i ulicKSNK oraz ZCJ część VI tom I18
10.Budowa lotniskKSNK oraz ZCJ część VI tom II21
11.Mosty i fundamenty specjalne (z wyjątkiem konstrukcji mostów stalowych)KSNK oraz ZCJ część VII, z wyjątkiem konstrukcji stalowych27
12.Konstrukcje staloweKSNK oraz ZCJ część VIII oraz konstrukcje stalowe z KSNK lub ZCJ część VII i część IX dział III32
13.Murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych (z wyjątkiem pieców gazowniczych)KSNK oraz ZCJ część IX, z wyjątkiem rozdziału II w dziale I oraz działu III12
14.Budowa chłodni kominowych (z wyjątkiem konstrukcji stalowych)KSNK oraz ZCJ część IX dział III, z wyjątkiem konstrukcji stalowych75
15.Zewnętrzna sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa i cieplnaKSNK oraz ZCJ część X15
16.Instalacje wewnętrzne wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacja i klimatyzacjaKSNK oraz ZCJ część XI, z wyjątkiem działu III w tomie I13
17.Izolacje termiczneKSNK oraz ZCJ część XI dział III16
18.Roboty czerpalne śródlądoweKSNK część XII15
19.MelioracjeKSNK oraz ZCJ część XIII15
20.Tereny zieloneKSNK oraz ZCJ część XIV25
21.Budownictwo morskieKNK Budownictwo morskie15
22.Roboty remontowe budowlaneCennik nr 51-A/60 tom I69
23.Roboty remontowe instalacyjneCennik nr 51-A/60 tom II75
24.Montaż elektrycznych dźwigów pionowychCMMU nr 3a85
25.Montaż przyrządów pomiarowo-kontrolnych i automatycznej regulacjiCMMU nr 1170
26.Montaż różnych maszyn i urządzeńCMMU nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 34, 3548
27.Instalacje siły, światła i sygnalizacjiCennik nr 8 – roboty dotyczące instalacji, 8a, 8b, 8k92
28.Linie napowietrzne, kablowe, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne oraz sieci trakcyjneCennik nr 8 – roboty dotyczące linii kablowych i napowietrznych, 8c, 8d, CRET część I, część II, część IX100
29.Pozostałe roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjneCennik nr 8, 8h, 8l, 8p, 8m, CRET część IV i część V106

Użyte w rubryce 3 skróty oznaczają:

KSNK = Katalog scalonych norm kosztorysowych,

ZCJ = Zestawienie cen jednostkowych elementów i robót budowlano-montażowych,

KNK = Katalog norm kosztorysowych,

CMMU = Cennik montażu maszyn i urządzeń,

CRET = Cennik robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych.

Uwagi:

a)
Przy robotach mieszanych (np. odbudowa połączona z rozbiórką i remontem), wycenionych na podstawie odpowiedniego katalogu scalonych norm kosztorysowych (KSNK) lub zestawienia cen jednostkowych (ZCJ) i cennika nr 51-A/60, należy stosować stawki narzutów w wysokościach określonych dla odpowiednich rodzajów budownictwa lub robót.
b)
Do drobnych robót ziemnych ujętych w KSNK lub ZCJ, z wyjątkiem KSNK lub ZCJ część I "Roboty ziemne", należy stosować stawki narzutów w wysokości ustalonej dla tego rodzaju budownictwa, któremu one towarzyszą, np. przy wykonywaniu koryta dla nawierzchni drogowej należy stosować stawkę narzutu w wysokości ustalonej dla budowy dróg.
c)
W razie przekazywania robót towarzyszących (ziemnych, brukarskich itp.) podwykonawcy stosuje się stawki narzutów obowiązujące dla odpowiednich rodzajów budownictwa.
d)
Do robót rozbiórkowych, wymienionych pod lp. 1 tabeli stawek narzutów, zalicza się:

– masowe roboty rozbiórkowe łącznie z segregacją i odwózką materiałów pochodzących z rozbiórki,

– roboty rozbiórkowe, ujęte w niektórych KSNK i ZCJ, jak np. rozbiórka torów, rozjazdów i skrzyżowań przy ciągłej wymianie nawierzchni kolejowych i tramwajowych, rozbiórki nawierzchni drogowych, roboty renowacyjne drenarskie itp.

e)
Do robót rozbiórkowych objętych niektórymi KSNK lub ZCJ, lecz ściśle związanych z technologią wykonawstwa kosztorysowanych elementów, jak np. rozbiórki rusztowań i deskowań przy wykonywaniu konstrukcji żelbetowych, należy stosować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują, np. w odniesieniu do robót polegających na rozbiórce rusztowań i krążyn wiaduktów żelbetowych należy zastosować stawki narzutów, jak w odniesieniu do budowy mostów.
f)
Do drobnych robót rozbiórkowych i demontażowych, objętych cennikiem nr 51-A/60, a polegających na rozbiórkach i demontażach pojedynczych elementów budowlanych lub ich części w obiektach remontowanych, należy stosować stawki narzutów w wysokości określonej dla robót remontowych budowlanych i instalacyjnych.
g)
Przy montażu konstrukcji z elementów żelbetowych – prefabrykowanych, z wyjątkiem konstrukcji wymienionych pod lp. 3 tabeli stawek narzutów, należy stosować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla tych rodzajów budownictwa, w których one występują.
h)
Do robót polegających na demontażu konstrukcji stalowych (mosty, hale, hangary, zbiorniki, piece przemysłowe itp.), maszyn i urządzeń, rurociągów i armatury technologicznej, konstrukcji technologicznych, aparatury kontrolno-pomiarowej oraz demontażu maszyn i urządzeń elektrycznych i telekomunikacyjnych, instalacji linii napowietrznych, kablowych i trakcyjnych oraz antenowych, należy stosować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla odpowiednich rodzajów budownictwa, w których one występują.
i)
Stawki narzutów przewidziane dla robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych stosuje się w zasadzie również do towarzyszących robót ziemnych, brukarskich, fundamentowych (pod słupy sieciowe), malarskich, wycinki lasów, transportu wzdłuż linii, montażu konstrukcji, ustawienia podstaw i płyt pod maszyny, agregaty elektryczne, akumulatory itp.
j)
Stawki narzutów przewidziane dla montażu maszyn i urządzeń należy stosować również do robót transportowo-podnośnych i drobnych robót budowlanych związanych z montażem.
k)
Do robót malarskich (farbami olejnymi) elementów instalacyjnych, ślusarsko-kowalskich oraz konstrukcji stalowych należy stosować stawki narzutów w wysokościach ustalonych dla tych rodzajów budownictwa bądź robót, w których one występują. W razie przekazania robót malarskich odrębnemu podwykonawcy należy stosować stawki narzutów w wysokości określonej dla robót remontowych budowlanych.
7.
Do wartości kosztorysowej robót ustalonej na podstawie katalogów i cenników kosztorysowych, obowiązujących od dnia 1 lipca 1960 r., przy zastosowaniu stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie podanych w ust. 6, należy stosować opusty w wysokości 1%. Dodatki, o których mowa w §§ 2, 3 i 4 zarządzenia, odnoszą się do wartości kosztorysowej robót pomniejszonej o 1% opustu.

ZAŁĄCZNIK  Nr 2

ZASADY POKRYWANIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZATRUDNIENIEM PONADNORMATYWNEJ LICZBY PRACOWNIKÓW ZAMIEJSCOWYCH W PRODUKCJI BUDOWLANO-MONTAŻOWEJ

1.
Stawki narzutów na normatywne koszty bezpośrednie zawierają między innymi składnik na pokrycie kosztów dodatkowych związanych z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych. Składnik ten uwzględnia średnie koszty związane z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych na budowach w następującej normatywnej ilości liczonej od średniego stanu zatrudnienia:
1)
40% przy robotach morskich,
2)
75% przy robotach związanych z budową chłodni kominowych,
3)
90% przy robotach elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych,
4)
50% przy pozostałych rodzajach robót budowlano-montażowych.
2.
W odniesieniu do robót wykonywanych w rejonach o poważnym braku miejscowej siły roboczej dopuszcza się wyjątkowo zatrudnienie pracowników zamiejscowych w liczbie przekraczającej wymienione w ust. 1 normatywy. W tych przypadkach, za zgodą nadrzędnych jednostek wykonawcy i inwestora, po otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia z wydziału zatrudnienia, można na podstawie pisemnego oświadczenia wykonawcy, opartego na właściwym uzasadnieniu, ustalić w danych wyjściowych (założeniach kosztorysowych) przewidywany wyższy od normatywnego stan zatrudnienia pracowników zamiejscowych. Jednostka nadrzędna wykonawcy, przy wyrażeniu zgody na wprowadzenie do danych wyjściowych ponadnormatywnej liczby pracowników zamiejscowych, powinna uwzględnić kształtowanie się wielkości zatrudnienia tych pracowników w skali całego przedsiębiorstwa wykonującego daną budowę.
3.
Na pokrycie kosztów z tytułu zatrudnienia pracowników zamiejscowych w liczbie przekraczającej normatywy określone w ust. 1, za każde rozpoczęte 5% ponad normatyw wykonawcy przysługuje dodatek w wysokości 0,3% od wartości sprzedażnej robót.
4.
Ustalony w danych wyjściowych wskaźnik dopłat obowiązuje w zasadzie do czasu zakończenia budowy lub obiektu, bez względu na okresowe wahania w zatrudnieniu ponadnormatywnej liczby pracowników zamiejscowych.
5.
Uaktualnienie przyjętego w danych wyjściowych wskaźnika ponadnormatywnej liczby pracowników zamiejscowych w okresie realizacji inwestycji może nastąpić tylko w razie istotnych zmian w zatrudnieniu, na podstawie wniosków przedsiębiorstwa wykonawczego lub inwestora za zgodą jednostki nadrzędnej wykonawcy.
6.
Przy określeniu liczby pracowników zamiejscowych uwzględnia się:
1)
pracowników, którym przysługują świadczenia przewidziane w załączniku nr 3 do układu zbiorowego pracy w budownictwie z dnia 15 marca 1958 r. lub w odpowiednich załącznikach do układów zbiorowych pracy, obowiązujących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych nie podlegających Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych (pracownicy czasowo przeniesieni i zwerbowani),
2)
pracowników dowożonych do pracy i z miejsca pracy, o ile odległość, na którą są przewożeni, przekracza 20 km.
7.
Koszty związane z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych zawierają następujące składniki:
1)
koszty wynikające z załącznika nr 3 do układu zbiorowego pracy w budownictwie lub z odpowiednich załączników do układów zbiorowych pracy obowiązujących w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych nie podlegających Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2)
koszty werbunku,
3)
koszty dowożenia pracowników do miejsca pracy i odwożenia ich z miejsca pracy,
4)
inne koszty związane z zatrudnieniem pracowników zamiejscowych.

ZAŁĄCZNIK  Nr 3

ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA DODATKOWYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONYWANYCH W OKRESIE JESIENNO-ZIMOWYM

I.

Ustalenia wstępne.

1.
Okres jesienno-zimowy obejmuje miesiące: styczeń, luty, marzec oraz październik, listopad i grudzień każdego roku.
2.
Dodatki procentowe podane w tabelach nr 1–4 obejmują przeciętne koszty dodatkowe wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie jesienno-zimowym.
3.
W dodatkach procentowych uwzględniono następujące koszty dodatkowe:
1)
robót przygotowawczych,
2)
pogotowia zimowego,
3)
obowiązujących w okresie zimowym dodatków do cen robocizny,
4)
ogrzewania pomieszczeń do temperatury umożliwiającej normalny przebieg procesów technologicznych związanych z wykonywaniem robót budowlano-montażowych,
5)
podgrzewania zapraw, betonów, gruntu itp.,
6)
oczyszczenia dróg dojazdowych, miejsc pracy, przejść itp. ze śniegu i lodu,
7)
transportu i rozładunku materiałów (szczególnie sypkich) w warunkach zimowych,
8)
dodatkowej (zwiększonej) robocizny w warunkach zimowych,
9)
dodatkowego (zwiększonego) zużycia materiałów oraz stosowania materiałów specjalnych, wymaganych technologią wykonywania robót w warunkach zimowych,
10)
dodatkowych placów składowych i dodatkowego transportu materiałów,
11)
odzieży ochronnej w warunkach zimowych,
12)
urządzeń specjalnych i sprzętu specjalnego, wymaganych technologią wykonywania robót w warunkach zimowych, z wyjątkiem: cieplaków obejmujących całość obiektów budowlanych lub większe ich fragmenty – na specjalne żądanie zamawiającego oraz specjalnych urządzeń skracających cykl produkcji niezależnie od pory roku (np. urządzenia do elektrycznego nagrzewania konstrukcji betonowych lub żelbetowych, do suszenia ścian i tynków itp.),
13)
inne koszty nie wymienione w niniejszym ustępie.
4.
Dodatki procentowe nie obejmują kosztu ogrzewania pomieszczeń związanych bezpośrednio z wykonywaniem robót budowlano-montażowych do temperatury ponad +10°C, ogrzewania innych pomieszczeń na żądanie zamawiającego oraz ogrzewania pomieszczeń budynków głównych produkcyjnych elektrowni i siłowni w okresie wykonywania w nich montażu i demontażu maszyn i urządzeń.
5.
Dodatki procentowe podane w tabelach nr 1, 2a, 2b i 3 nie obejmują dodatkowego kosztu robót ziemnych w razie zamarznięcia ponad 10% ilości gruntu w fakturowanych wykopach.
6.
Dodatki procentowe podane w tabelach nr 1–4 stosuje się do robót wykonywanych przez wykonawcę siłami własnymi. Rozliczenie pomiędzy generalnym wykonawcą a podwykonawcą korzystającym z jego urządzeń następuje na podstawie odrębnego porozumienia zawartego między nimi. Dotyczy to również ewentualnych rozliczeń pomiędzy inwestorem a wykonawcą, np. z tytułu korzystania z urządzeń ogrzewczych będących w użytkowaniu inwestora lub przez niego zaopatrywanych w energię cieplną, z oświetlenia pomieszczeń itp.

II.

Zasady planowania dodatkowych kosztów wynikających z wykonywania robót w okresie jesienno-zimowym.

1.
W celu zaplanowania potrzebnych środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów robót, przewidywanych do wykonania w okresie jesienno-zimowym, należy w zbiorczych zestawieniach kosztów umieszczać odpowiednią kwotę nakładów wyliczoną przez zastosowanie do wartości kosztorysowej robót budowlano-montażowych, objętych zbiorczym zestawieniem, dodatków procentowych podanych w tabeli 1.
2.
Dla rodzajów budownictwa podanych w pozycjach wymienionych pod lp. 2–6 tabeli nr 1 stosuje się dodatki procentowe podane w kolumnach 4, 5 i 6, natomiast w razie braku podziału kosztów budowy na poszczególne rodzaje robót stosuje się dodatki podane w kolumnie 3 tabeli. Dodatki procentowe podane w kolumnach 4, 5 i 6 stosuje się również w przypadku, gdy dany rodzaj robót występuje samodzielnie (np. roboty elektryczne przy elektryfikacji budynków istniejących).
3.
Dodatków procentowych podanych w tabeli nr 1 nie stosuje się, jeżeli roboty zaplanowane w danym obiekcie będą wykonywane całkowicie poza okresem jesienno-zimowym lub też będą prowadzone wyłącznie wewnątrz pomieszczeń eksploatowanych i ogrzewanych.
4.
Dodatki procentowe podane w tabeli nr 1 zostały wyliczone w stosunku do całego okresu realizacji robót.

III.

Zasady fakturowania dodatkowych kosztów robót wykonywanych w okresie jesienno-zimowym.

1.
Jeżeli należność za roboty budowlano-montażowe została ustalona w formie ryczałtu umownego, dodatkowe koszty robót wykonywanych w okresie jesienno-zimowym określa się:
1)
przy zastosowaniu dodatków procentowych podanych w tabeli nr 1 – jeżeli roboty przewidziane są do wykonania częściowo w okresie jesienno-zimowym, a częściowo poza tym okresem,
2)
przy zastosowaniu dodatków procentowych podanych w tabelach nr 2a i 2b – jeżeli roboty przewidziane są do wykonania wyłącznie w okresie jesienno-zimowym.
2.
Jeżeli rozliczeń za roboty budowlano-montażowe dokonuje się na podstawie obmiarów, dodatkowe koszty robót wykonywanych w okresie jesienno-zimowym określa się w zasadzie na podstawie dodatków procentowych podanych w tabelach nr 2a i 2b. Dodatki określone w tabeli nr 3 stosuje się wyłącznie wówczas, gdy roboty budowlano-montażowe objęte umową (zleceniem) nie stanowią w sumie całkowitego stanu surowego lub wykończeniowego budynków wymienionych w tabeli nr 2a lub nie stanowią całości robót wymienionych w tabeli nr 2b, a także w razie wykonywania robót remontowych.
3.
Jeżeli należność za roboty budowlano-montażowe została ustalona na podstawie cen katalogowych obiektów typowych, nie należy doliczać żadnych dodatków z tytułu prowadzenia robót w warunkach zimowych, ponieważ ceny katalogowe obejmują już dodatkowe koszty robót w okresie jesienno-zimowym.
4.
Dodatki procentowe podane w tabeli nr 4 stosuje się do rozliczeń za roboty budowlano-montażowe na podstawie obmiaru robót, jeżeli objętość zamarzniętego gruntu przekracza 10% ogólnej ilości wykopów wykonanych w okresie jesienno-zimowym, a objętych fakturą. Dodatki te stosuje się niezależnie (dodatkowo) od podanych w tabelach nr 2a, 2b i 3.
5.
Dodatki procentowe podane w tabelach nr 2, 3 i 4 zostały wyliczone w stosunku do 6-miesięcznego okresu jesienno-zimowego.

Tabela nr 1.

Dodatki procentowe do planowania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych wykonywanych w okresie jesienno-zimowym oraz do fakturowania w razie rozliczeń na podstawie ryczałtów umownych za roboty wykonywane częściowo w okresie jesienno-zimowym.

Lp.Rodzaje budownictwaDodatek procentowy dla całego obiektu lub rodzaju robótDodatek procentowy, liczony oddzielnie dla poszczególnego rodzaju robót w obiekcieUwagi
roboty budowlaneinstalacje wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe i centralnego ogrzewaniainstalacje elektryczne
1234567
Roboty przygotowawcze
1Rozbiórki, odgruzowanie i urządzenie placu budowy1,3
Budynki
2Hale i budynki szkieletowe żelbetowe monolityczne2,53,10,30,3
3Hale i budynki szkieletowe żelbetowe prefabrykowane lub z elementów wielkopłytowych1,21,30,30,3
4Hale i budynki szkieletowe stalowe1,31,50,30,3
5Budynki murowane1,82,00,30,3
6Budynki drewniane1,01,10,30,3
Roboty inżynieryjne i specjalne
7Budowle ziemne (wały, stadiony, strzelnice, przekopy, wykopy, nasypy itd.)1,3
8Sieci melioracyjne, kanały1,4
9Roboty kesonowe i studzienne1,6
10Pale:
a) wbijane0,9
b) wpuszczane2,4
11Konstrukcje drewniane (mosty, wieże itp.)0,9
12Konstrukcje stalowe (mosty, wiadukty, wieże, maszty, dźwigi, zbiorniki, kolejki linowe itp., z wyjątkiem konstrukcji kominów), montaż maszyn i urządzeń przemysłowych na zewnątrz hal i budynków1,4
13Konstrukcje żelbetowe i kamienne (mosty, wiadukty, przepusty, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, silosy, osadniki, chłodnie kominowe żelbetowe itp.)3,3
14Piece przemysłowe i chłodnie kominowe drewniane1,2
15Głębienie szybów0,3
16Kominy przemysłowe:
a) murowane, żelbetowe3,8
b) stalowe1,9
17Nawierzchnie drogowe:bez wykopów i nasypów
a) betonowe i kamienne2,6
b) bitumiczne2,2
18Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe1,1bez wykopów i nasypów
19Montaż maszyn i urządzeń przemysłowych wewnątrz hal i budynków0,4
20Sieci zewnętrzne wodociągowo-kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania i ciepłej wody1,1
21Linie energetyczne, trakcyjne, telekomunikacyjne, urządzenia antenowe, montaż stacji energetycznych napowietrznych0,9
22Linie kablowe0,9
23Wiercenia1,6
24Ogrodzenia, parkany, mury oporowe1,6
25Roboty pomiarowe0,5
26Zabezpieczenie ruchu pociągów1,0

Uwaga: Dodatki określone w pozycjach 2 do 6 nie obejmują ewentualnego montażu maszyn i urządzeń przemysłowych.

Tabela nr 2a.

Zryczałtowane dodatki procentowe dla budynków i hal do fakturowania dodatkowych kosztów budownictwa w okresie jesienno-zimowym w razie stosowania obmiarowego systemu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe oraz w razie stosowania ryczałtów umownych za roboty wykonywane całkowicie w okresie jesienno-zimowym.

Lp.Rodzaj budynkuDodatek procentowy liczony dla poszczególnych rodzajów robót w obiekcie
stan surowywykończenieinstalacje wodociągowo-kanalizacyjne i gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacjiinstalacje elektryczne
123456
1Hale i budynki szkieletowe żelbetowe monolityczne8,91,60,70,7
2Hale i budynki szkieletowe żelbetowe prefabrykowane lub z elementów wielkowymiarowych3,31,60,70,7
3Hale i budynki szkieletowe stalowe4,31,60,70,7
4Budynki murowane8,01,60,70,7
5Budynki drewniane3,31,60,70,7

Tabela nr 2b.

Zryczałtowane dodatki procentowe dla budowli i robót do fakturowania dodatkowych kosztów budownictwa w okresie jesienno-zimowym w razie stosowania obmiarowego systemu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe oraz w razie stosowania ryczałtów umownych za roboty wykonywane całkowicie w okresie jesienno-zimowym.

Lp.Rodzaj robótDodatek procentowyUwagi
1234
1Rozbiórki, odgruzowania i urządzenia placu budowy3,0
2Budowle ziemne (wały, stadiony, strzelnice, przekopy, wykopy, nasypy itp.)3,0
3Sieci melioracyjne, kanały3,1
4Konstrukcje drewniane (mosty, wieże itp.)2,1
5Konstrukcje żelbetowe i kamienne (mosty, wiadukty, przepusty, tunele, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, silosy, osadniki, chłodnie kominowe żelbetowe itp.)7,3
6Konstrukcje stalowe (mosty, wiadukty, wieże, maszty, zbiorniki, kolejki linowe itp.), z wyjątkiem konstrukcji kominów3,1
7Piece przemysłowe i chłodnie kominowe drewniane2,6
8Kominy przemysłowe:
a) murowane i żelbetowe8,6
b) stalowe4,2
9Linie energetyczne, trakcyjne, telekomunikacyjne, urządzenia antenowe, montaż stacji energetycznych napowietrznych2,2
10Ogrodzenia, parkany, mury oporowe3,6
11Montaż i demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych:
a) wewnątrz budynków i hal0,9
b) zewnątrz budynków i hal2,7

Tabela nr 3.

Dodatki procentowe do fakturowania dodatkowych kosztów poszczególnych robót w okresie jesienno-zimowym w razie stosowania obmiarowego systemu rozliczeń za roboty budowlano-montażowe nie stanowiące w sumie całkowitego stanu surowego lub wykończeniowego budynków i hal lub nie stanowiące całości robót wymienionych w tabeli 2b oraz za roboty remontowe.

Lp.Rodzaj robótDodatek procentowyUwagi
1234
1Rozbiórki i odgruzowania3,1
2Roboty przygotowawcze dotyczące urządzenia placu budowy2,7
3Roboty transportowe i takelunkowe2,4
4Roboty wiertnicze, studzienne i kesonowe3,7
5Roboty ziemne:przy objętości zamarzniętego gruntu do 10% fakturowanej ilości wykopu
a) ręczne3,1
b) zmechanizowane1,8
6Zewnętrzne roboty murowe z cegły, siporexu itp., sklepienia, izolacje z gliny, glino-cementowe itp., posadzki i chodniki płytowe o spoinach zalewanych zaprawą cementową oraz elewacje i okładziny wykonywane z okresie jesienno-zimowym na żądanie inwestora7,7
7Wewnętrzne roboty murowe z cegły, siporexu itp., sklepienia, izolacje z gliny, glino-cementowe itp., posadzki płytowe o spoinach zalewanych zaprawą cementową4,0
8Zewnętrzne roboty betonowe i żelbetowe (łącznie ze stemplowaniem, deskowaniem i zbrojeniem):
a) masywy, fundamenty, podłoża, podkłady, posadzki cementowe, lastrykowe itp.5,8
b) konstrukcje, stropy DMS, Stolica, Akermana itp. o wylewce cementowej współpracującej11,4
9Wewnętrzne roboty betonowe i żelbetowe (łącznie ze stemplowaniem, deskowaniem i zbrojeniem):wykonywane pod dachem i osłonięte ścianami budynku
a) masywy, fundamenty, podłoża, podkłady, posadzki cementowe, lastrykowe itp.3,5
b) konstrukcje, stropy DMS, Stolica, Akermana itp. o wylewce cementowej współpracującej8,4
10Roboty ciesielskie i stolarskie zewnętrzne1,9
11Roboty ciesielskie i stolarskie wewnętrzne, izolacje z płyt pilśniowych i innych (bez użycia zaprawy do ich zamocowania)0,9
12Roboty ślusarsko-kowalskie:
a) zewnętrzne0,9
b) wewnętrzne0,5
13Roboty blacharskie zewnętrzne1,5
14Krycie papą:
a) na gwóźdź1,5
b) na lepik4,9
15Krycie innymi materiałami1,9
16Izolacje zewnętrzne z papy, asfaltu oraz innych materiałów klejonych na lepiku4,9
17Wewnętrzne roboty tynkarskie i oblicowania ścian, izolacje z różnych materiałów, kładzione przy użyciu zaprawy cementowej, ozdoby sztukatorskie, wyprawy zwykłe i wodoszczelne3,7
18Roboty szklarskie0,4
19Roboty zduńskie1,2
20Podłogi białe, klepkowe oraz z innych materiałów:
a) układane "na gwóźdź"0,4
b) układane na lepiku, spoinowane smołą lub bitumem1,2
21Inne roboty posadzkarskie (nie ujęte w poz. 6, 7, 9 i 20), podłogi z różnych materiałów przy wypełnianiu spoin żwirkiem, zasypki żużlowe, trocinowe itp., podkłady z materiałów sypkich1,2
22Roboty malarskie:
a) olejne zewnętrzne3,7
b) olejne i klejowe wewnętrzne0,9
23Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacji oraz izolacje i płaszcze ochronne na przewodach instalacyjnych:
a) zewnątrz budynków2,9
b) wewnątrz budynków0,7
24Instalacje elektryczne, telekomunikacyjne i dźwigowe:
a) zewnętrzne1,2
b) wewnętrzne0,7
25Roboty ciesielskie i drewniane konstrukcje inżynierskie zewnętrzne1,9
26Roboty palowe:
a) pale wbijane1,9
b) pale wpuszczane5,3
27Roboty spawalnicze wewnątrz pomieszczeń0,9
28Wykonywanie konstrukcji stalowych1,5
29Montaż i demontaż konstrukcji stalowych, rusztowań rurowych, maszyn i urządzeń przemysłowych oraz roboty spawalnicze na zewnątrz budynków i hal2,7
30Montaż żelbetowych budynków, hal i konstrukcji z elementów żelbetowych prefabrykowanych i kanałów lub ich części oraz montaż elementów z kamieni naturalnych i sztucznych (wsporniki, płyty, parapety, okna żelbetowe, schody, balustrady, pilastry, figury itp.), z wyjątkiem okładzin ścian1,8
31Nawierzchnie:
a) torów kolejowych i tramwajowych2,4
b) drogowe bitumiczne lub o spoinowaniu bitumicznym5,3
c) drogowe betonowe lub o spoinowaniu zaprawą cementową6,2
d) drogowe inne2,4
32Roboty regulacyjne na rzekach i potokach2,4
33Roboty czerpalne śródlądowe4,0
34Montaż sieci oraz stacji energetycznych i teletechnicznych2,2
35Głębienie szybów0,7
36Montaż i demontaż maszyn i urządzeń przemysłowych wewnątrz budynków i hal0,9
37Roboty kablowe zewnętrzne1,9bez robót ziemnych
38Roboty telekomunikacyjne, antenowe, linii napowietrznych1,9
39Roboty pomiarowe1,2
40Zabezpieczenie ruchu pociągów2,1

Tabela nr 4.

Dodatki procentowe do fakturowania dodatkowych kosztów robót ziemnych wykonywanych w okresie jesienno-zimowym w przypadkach, gdy ilość zamarzniętego gruntu przekracza 10% fakturowanej objętości wykopów (do stosowania w przypadkach rozliczeń na podstawie obmiarów, niezależnie od dodatków podanych w tabelach nr 2a, 2b i 3).

A. Roboty ziemne ręczne

Lp.Rodzaj robotyGłębokość przemarzania
do 0,75 mponiżej 0,75 m
1234
1Rowy i wykopy wąskoprzestrzenne oraz jamiste na fundamenty bez rozparcia (bez transportu)24,444,2
2Wykopy wąskoprzestrzenne na przewody gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne itp. z rozparciem (bez transportu)14,523,3
3Wykopy szerokoprzestrzenne (bez transportu)25,537,7
4Wykopy wszelkiego rodzaju wraz z transportem urobku13,418,9

Uwaga: Głębokość przemarzania należy mierzyć czterokrotnie w okresie miesiąca.

B. Roboty ziemne zmechanizowane

Lp.Rodzaj robotyBez względu na głębokość przemarzania
123
1Wykop wraz z transportem urobku3,6
2Wykop bez transportu (na odkład)10,1

Uwaga: Dodatki procentowe podane w tablicach A i B uwzględniają oprócz kosztów wymienionych w ust. 1.3 niniejszego załącznika również następujące koszty:

a)
wynikające z dodatkowych utrudnień odspajania, załadunku, transportu, wyładunku i zasypki gruntu zamarzniętego (zmiana struktury gruntu),
b)
robót dodatkowych, związanych z osiadaniem na skutek zasypania gruntem zamarzniętym (zasypania, przebrukowywania itp.).

ZAŁĄCZNIK  Nr 4

ZASADY PLANOWANIA I ROZLICZANIA DODATKOWYCH KOSZTÓW ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH WYKONYWANYCH W MAŁYM ZAKRESIE

I.

Ustalenia wstępne.

1.
Przez roboty budowlano-montażowe wykonywane w małym zakresie rozumie się rodzaje budownictwa lub robót wymienione w tabeli niniejszego załącznika, jeżeli wartości tych rodzajów (budownictwa lub robót) na całym placu (terenie) budowy, określone na podstawie odrębnego zestawienia kosztów stanowiącego załącznik do zbiorczego zestawienia kosztów, nie przekraczają sum, dla których w tabeli przewidziano dodatki procentowe.
2.
Dodatki procentowe, podane w tabeli niniejszego załącznika, stosuje się w razie wykonywania robót w małym zakresie, jako uzupełnienie należności wykonawcy, określonej na podstawie obowiązujących norm i cenników kosztorysowych, ustalonych dla średnich wielkości robót, właściwych dla poszczególnych rodzajów budownictwa lub robót. W razie wykonywania robót w małym zakresie, poniżej granic wynikających z założeń przyjętych przy opracowywaniu obowiązujących podstaw kosztorysowania, mają zastosowanie dodatki, na które składają się nie objęte normami lub cenami koszty dodatkowe wynikające z:
1)
niekorzystnych warunków zatrudnienia pracowników fizycznych i umysłowych,
2)
pogorszonych warunków dostawy i magazynowania oraz zwiększonego zużycia materiałów,
3)
mniejszego wykorzystania sprzętu budowlanego,
4)
zwiększonych nakładów na koszty ogólne (np. zwiększone koszty nadzoru i administracji).
3.
Dodatki procentowe podane w tabeli stosuje się niezależnie od liczby bezpośrednich wykonawców zatrudnionych na danym placu budowy i w określonym rodzaju robót.

II.

Zasady planowania dodatkowych kosztów wynikających z wykonywania robót w małym zakresie.

1.
W celu zaplanowania potrzebnych środków finansowych na pokrycie dodatkowych kosztów robót wykonywanych w małym zakresie należy w zbiorczych zestawieniach kosztów umieszczać odpowiednią kwotę nakładów, wyliczoną w odrębnym zestawieniu kosztów przez zastosowanie dodatków procentowych podanych w tabeli do wartości robót przewidywanych zestawieniami kosztów dla poszczególnych obiektów. Kwotę nakładów na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających z wykonywania robót w małym zakresie należy wyliczyć szczegółowo w odrębnym zestawieniu kosztów, stanowiącym załącznik do zbiorczego zestawienia kosztów.
2.
W wartości robót, stanowiącej podstawę do obliczania dodatkowych kosztów z tytułu małego zakresu robót, nie należy uwzględniać kosztu maszyn, urządzeń, aparatów i przyrządów pomiarowych, nie zaliczanych do wartości produkcji budowlano-montażowej, jak również kosztów inwentarza, narzędzi produkcyjnych oraz wyposażenia.
3.
Jeżeli zbiorcze zestawienie kosztów dotyczy kilku odrębnych, oddzielonych od siebie placów (terenów) budowy (np. budownictwo plombowe), a przewidywana wartość robót na pojedynczym placu budowy nie przekracza granic określających mały zakres robót, zleceniodawca i generalny wykonawca robót mogą uzgodnić, że zwiększenie kosztów z tego tytułu będzie obliczone odrębnie dla robót wykonywanych na pojedynczych placach (terenach) budowy. W tym wypadku uzgodnienie powinno być sprecyzowane w umowie o roboty budowlano-montażowe, a załącznik do zbiorczego zestawienia kosztów wyliczający kwotę dodatkowych nakładów na roboty o małym zakresie powinien uwzględnić podział na odrębne place (tereny) budowy.

III.

Zasady fakturowania dodatkowych kosztów robót wykonywanych w małym zakresie.

1.
Do fakturowania dodatkowych kosztów z tytułu wykonywania robót w małym zakresie służą dodatki procentowe podane w tabeli niniejszego załącznika. Dodatki z tytułu wykonywania robót w małym zakresie umieszcza się w fakturach przejściowych i ostatecznych zgodnie z obowiązującymi przepisami o sporządzaniu faktur.
2.
Jeżeli wynagrodzenie za roboty budowlano-montażowe ustalono w formie ryczałtu umownego, dodatkowe koszty z tytułu wykonywania robót w małym zakresie dodaje się w kwocie zryczałtowanej, wyliczonej na zasadach stosowanych do obliczenia tych kosztów w zbiorczym zestawieniu kosztów, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian do wysokości dodatków procentowych, przyjmując za podstawę wyliczenia wartości robót objęte ryczałtem umownym.
3.
W razie ustalania wynagrodzenia za roboty budowlano-montażowe w postaci cen katalogowych na obiekty typowe, które nie uwzględniają dodatków z tytułu małego zakresu robót, dodatki te ustala się na zasadach przewidzianych w ust. 2.
4.
W razie dokonywania rozliczeń za roboty budowlano-montażowe na podstawie obmiarów, dodatki z tytułu wykonywania robót w małym zakresie uwzględnia się w fakturach w kwotach wyliczonych przez zastosowanie dodatków procentowych ustalonych w zbiorczym zestawieniu kosztów do wartości robót objętych fakturą.
5.
Jeżeli w wyniku aktualizacji zbiorczego zestawienia kosztów wysokość dodatków procentowych ulega zmianie, dodatki w zmienionej wysokości mają zastosowanie do faktur wystawionych po dniu dokonania aktualizacji zbiorczego zestawienia kosztów. Zmiana wysokości dodatków, spowodowana aktualizacją zbiorczego zestawienia kosztów, nie stanowi podstawy do wprowadzenia w następnych fakturach korekty dodatków wyliczanych przed aktualizacją.
6.
Jeżeli po zakończeniu robót objętych zakresem generalnego wykonawstwa i likwidacji placu budowy zamawiający zleca dodatkowo wykonanie dalszych robót, ich koszt stanowi nową podstawę do wyliczenia dodatków z tytułu małego zakresu robót.

Tabela dodatków procentowych służących do obliczania dodatkowych kosztów robót budowlano-montażowych wykonywanych w małym zakresie.

Lp.Rodzaj budownictwa lub rodzaj robótDodatki procentowe przy wartości robót do tysięcy złotych:
5010025050010002000
12345678
1Roboty ziemne (z wyjątkiem robót ziemnych występujących przy wykonywaniu wszelkich fundamentów, sieci instalacyjnych, robót kablowych oraz drobnych robót ziemnych towarzyszących uwzględnionych w normatywach kosztorysowych) i roboty melioracyjne wraz z robotami ziemnymi531000
2Budownictwo ogólne964321
3Regulacja rzek i potoków531000
4Budowle wodne śródlądowe643210
5Nawierzchnie kolejowe i tramwajowe643210
6Drogi i lotniska643210
7Mosty i fundamenty specjalne643210
8Montaż i demontaż konstrukcji stalowych: hal, hangarów, budynków szkieletowych, pieców przemysłowych i innych konstrukcji, z wyjątkiem konstrukcji mostów i wiaduktów stalowych (bez wartości samych konstrukcji)642000
9Murowanie pieców przemysłowych i kotłów parowych oraz budowa kominów fabrycznych i chłodni kominowych1273100
10Zewnętrzne sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i cieplne642100
11Instalacje wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, centralnego ogrzewania, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz izolacje termiczne instalacji531000
12Roboty czerpalne śródlądowe531000
13Tereny zielone531000
14Budownictwo morskie643210
15Montaż i demontaż maszyn i urządzeń, rurociągów, armatury technologicznej, konstrukcji technologicznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej (bez wartości konstrukcji oraz kosztu maszyn, urządzeń i aparatury nie zaliczanych do wartości robót budowlano-montażowych) w zakresie:
a) hutnictwa żelaza i metali nieżelaznych, przemysłu materiałów budowlanych, transportu, elektrowni oraz górnictwa753100
b) przemysłu chemicznego, chłodni, przemysłu spożywczego, przemysłu celulozowo-papierniczego, przemysłu włókienniczego i innych642000
16 .Roboty elektroenergetyczne i telekomunikacyjne, obejmujące montaż i demontaż w zakresie:
a) linii napowietrznych i kablowych753100
b) pozostałych robót elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych, poza wymienionymi pod lit. a) i c)753100
Przy wartości robót do tysięcy złotych:
5102550100200
c) instalacji siły, światła i sygnalizacji963100
17Roboty remontowe (cennik nr 51-A/60):
a) ogólnobudowlane15129741
b) instalacyjne (z wyjątkiem instalacji elektrycznych)1297531

Uwagi:

1. Tabela podaje zasadniczy podział na rodzaje budownictwa i robót przy określeniu wartości robót, stanowiących podstawę do obliczenia dodatku z tytułu małego zakresu robót. Nie należy wyodrębniać robót towarzyszących (np. ziemnych, brukarskich, malarskich itp.), jeżeli ich koszt nie przekracza 10% wartości zasadniczego rodzaju.

2. Do robót rozbiórkowych masowych oraz do montażu i demontażu dźwigów pionowych (Cennik montażu maszyn i urządzeń nr 3a) nie stosuje się dodatków procentowych z tytułu małego zakresu wykonywanych robót.

3. Z ogólnej kwoty kosztów robót polegających na regulacji rzek i potoków (lp. 3 tabeli) nie wyłącza się kosztu budowli wodnych wykonywanych łącznie z tymi robotami.