Szczegółowe określenie zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenie... - Dz.U.1957.52.253 - OpenLEX

Szczegółowe określenie zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenie właściwości w tej dziedzinie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.52.253

Akt utracił moc
Wersja od: 3 października 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 września 1957 r.
w sprawie szczegółowego określenia zakresu działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz rozgraniczenia właściwości w tej dziedzinie.

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. Nr 17, poz. 86) zarządza się, co następuje:
1.
Zakres działania Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych obejmuje:
1)
w dziedzinie projektowania i realizacji budownictwa ogólnego (dla potrzeb mieszkaniowych, administracyjnych, gospodarczych, socjalnych i kulturalnych) w miastach i osiedlach oraz projektowania i realizacji budowy zakładów, urządzeń i instalacji przemysłowych, energetycznych, projektowania i wykonawstwa wielkich budowli wodnych, urządzeń żeglugowych i obiektów inżynieryjnych sprawy:
a)
tworzenia, łączenia i likwidacji w ramach resortu państwowych biur projektów, przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego i przedsiębiorstw geologiczno-inżynierskich oraz ustalania kierunku i nadzorowania ich działalności,
b)
zwierzchniego nadzoru podległych prezydiom rad narodowych państwowych biur projektów architektoniczno-budowlanych i przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego, z wyjątkiem objętych zwierzchnim nadzorem Ministra Gospodarki Komunalnej przedsiębiorstw powołanych do projektowania i wykonawstwa remontu budynków oraz urządzeń komunalnych,
c)
współdziałania z Komitetem do Spraw Urbanistyki i Architektury w ustalaniu normatywów technicznych projektowania, określaniu zasad sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej; zatwierdzaniu projektów typowych budownictwa; w udzielaniu wytycznych technicznych w zakresie projektowania; w sprawach wydawania przepisów regulujących normy pracy i systemy płac, cenniki za dokumentację projektowo-kosztorysową oraz strukturę i organizację projektowania architektoniczno-budowlanego;
2)
w zakresie ustalania norm i przepisów dla państwowych przedsiębiorstw budowlanych - sprawy:
a)
zasad organizacji produkcji budowlano montażowej oraz prac geologiczno-inżynierskich,
b)
norm zużycia materiałów przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i inżynieryjnych,
c)
warunków zapewniających należytą jakość wykonywanych robót budowlanych,
d)
norm pracy i systemów płac;
3)
w zakresie produkcji i zbytu materiałów budowlanych, w szczególności cementu, wapna, gipsu, ceramiki budowlanej, ceramiki, szkła, materiałów izolacyjnych, kamienia budowlanego i kruszywa, surowców mineralnych, materiałów budowlanych, materiałów wapienno-piaskowych i elementów budowlanych - sprawy:
a)
ustalania zasad przygotowania i eksploatacji baz surowców, zasad produkcji i zbytu materiałów budowlanych, wytwarzanych przez przedsiębiorstwa państwowe,
b)
tworzenia, łączenia i likwidacji w ramach resortu przedsiębiorstw produkcji materiałów budowlanych i elementów budowlanych, przedsiębiorstw geologicznych, przedsiębiorstw zbytu materiałów budowlanych oraz ustalania kierunku i nadzorowania ich działalności,
c)
zwierzchniego nadzoru przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych i przedsiębiorstw geologicznych podległych prezydiom rad narodowych, z wyjątkiem objętych zwierzchnim nadzorem Ministra Gospodarki Komunalnej przedsiębiorstw prefabrykacji i produkcji pomocniczej,
d)
ustalania norm pracy i systemu płac w przemyśle materiałów budowlanych w ramach resortu oraz w przedsiębiorstwach podległych prezydiom rad narodowych,
e)
ustalania warunków technicznych produkcji i warunków odbioru materiałów budowlanych,
f)
ustalania normatywów technicznych dla materiałów budowlanych,
g)
określania kwalifikacji wymaganych od osób zajmujących samodzielne stanowiska techniczne w produkcji materiałów budowlanych;
4)
sprawy tworzenia, łączenia i likwidacji w ramach resortu zakładów usługowych i wytwórczych, związanych z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych, oraz nadzorowania ich działalności;
5)
w zakresie normowania technicznego i wydawania przepisów techniczno-budowlanych - sprawy:
a)
określania normatywów oraz warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych i instalacyjnych,
b)
ustalania warunków technologicznych w zakresie wykonawstwa budowlano-montażowego,
c)
ustalania zasad oraz udzielania wytycznych technicznych w zakresie wykonawstwa budowlano-montażowego,
d)
ustalania warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, robót rozbiórkowych, oraz w zakładach przemysłu materiałów budowlanych,
e)
określania kwalifikacji wymaganych od osób zajmujących samodzielne stanowiska techniczne w państwowych, spółdzielczych i nie uspołecznionych przedsiębiorstwach wykonawstwa budowlano-montażowego, a w biurach i pracowniach projektów przy współudziale Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury,
f)
ustalania zasad i określania warunków działalności geologicznej obsługi i górniczej eksploatacji surowców materiałów budowlanych,
g)
ustalania ogólnych umownych warunków przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych przez państwowe przedsiębiorstwa budowlane;
6)
w dziedzinie normowania kosztorysowego w budownictwie - sprawy:
a)
opracowywania i zatwierdzania powszechnie obowiązujących normatywów i wskaźników kosztorysowych oraz cenników na roboty, elementy budowlane i usługi oraz ustalania wskaźników stawek narzutów na normatywne koszty bezpośrednie,
b)
koordynowania, uzgadniania i merytorycznej oceny normatywów i wskaźników kosztorysowych oraz cenników o charakterze resortowym,
c)
ustalania zasad sporządzania dokumentacji kosztorysowej, normatywów kosztorysowych i cenników,
d)
ustalania podstaw rozliczeń za produkcję budowlano-montażową, materiały budowlane i usługi związane z budownictwem oraz za dokumentację projektowo-kosztorysową;
7)
sprawy organizacji udzielania pomocy technicznej dla indywidualnego i spółdzielczego budownictwa na wsi w zakresie:
a)
opracowywania w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budownictwa wiejskiego ze szczególnym uwzględnieniem projektów typowych i projektów wzorcowych zagród i budynków wiejskich oraz w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i z Komitetem do Spraw Urbanistyki i Architektury - sprawy rozpowszechniania tej dokumentacji,
b)
prowadzenia badań w zakresie stosowania nowych metod budowy sprzętu, narzędzi, aparatów i urządzeń instalacyjnych, materiałów zastępczych, miejscowych itp.,
c)
ustalania wytycznych w zakresie działalności prezydiów rad narodowych w sprawie organizacji pomocy, poradnictwa i instruowania technicznego dla spółdzielni, zespołów i indywidualnych rolników w wykonawstwie robót budowlanych i produkcji materiałów budowlanych z surowców miejscowych,
d)
organizowania przy współudziale zainteresowanych ministrów i urzędów centralnych wydawnictw fachowych z dziedziny budownictwa wiejskiego,
e)
współdziałania z właściwymi ministrami i urzędami centralnymi w sprawie ustalania zaopatrzenia budownictwa wiejskiego w materiały budowlane i sprzęt, zasad finansowania budownictwa wiejskiego i zasad udzielania pomocy kredytowej oraz organizowania szkolenia kadr rzemieślniczych i technicznych dla budownictwa spółdzielczego i indywidualnego na wsi,
f)
ustalania wytycznych w przedmiocie udzielania pomocy przez przedsiębiorstwa resortu jednostkom drobnej produkcji materiałów budowlanych;
8)
sprawy organizacji i działalności instytutów naukowo-badawczych w zakresie budownictwa i materiałów budowlanych, współpracy z państwowymi i społecznymi instytucjami naukowymi i zawodowymi działającymi w dziedzinie budownictwa i materiałów budowlanych, współdziałania z innymi ministrami w sprawach perspektywicznych planów prac naukowo-badawczych, programów nauczania, kształcenia i zatrudnienia w dziedzinie budownictwa;
9)
sprawy związane z postępem technicznym w budownictwie i w produkcji materiałów budowlanych oraz sprawy organizacji i nadzoru nad prowadzeniem doświadczalnictwa w budownictwie i produkcji materiałów budowlanych;
10)
sprawy współpracy z zagranicą w zakresie przenoszenia osiągnięć dotyczących postępu technicznego i organizacyjnego techniki budowlanej, produkcji materiałów budowlanych i techniki górniczej, eksploatacji materiałów budowlanych, ekonomiki i finansów budownictwa;
11)
inne sprawy z zakresu budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych nie zastrzeżone ustawami właściwości innych ministrów, urzędów centralnych oraz Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury.
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych:
1)
współdziała z Ministrem Przemysłu Drobnego i Rzemiosła w sprawie ustalania ogólnych zasad polityki państwowej w stosunku do nie uspołecznionych biur i pracowni projektów, przedsiębiorstw wykonawstwa i rzemiosła budowlanego oraz przedsiębiorstw produkcji materiałów budowlanych, ustalania zasad przygotowania i eksploatacji baz surowców, zasad produkcji i zbytu materiałów budowlanych przez nie uspołecznione przedsiębiorstwa produkcji materiałów budowlanych oraz w sprawie ustalania ogólnych umownych warunków przy wykonywania robót budowlano-montażowych dla jednostek gospodarki uspołecznionej przez nie uspołecznione przedsiębiorstwa wykonawstwa budowlanego;
2)
porozumiewa się z Centralnym Związkiem Spółdzielczym w sprawie ustalania ogólnych zasad polityki państwowej w zakresie tworzenia, działalności i likwidacji spółdzielczych biur i pracowni projektów, przedsiębiorstw wykonawstwa budowlanego oraz przedsiębiorstw produkcji materiałów budowlanych.
W zakresie spraw objętych przepisami § 1 ministrowie i kierownicy urzędów centralnych uzgadniają swe poczynania z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
1.
Tracą moc:
1)
§ 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 lipca 1956 r. w sprawie zakresu działania Ministra Budownictwa (Dz. U. Nr 30, poz. 143);
2)
§ 1 i § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 1952 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Materiałów Budowlanych przez Ministra Przemysłu Drzewnego i Papierniczego (Dz. U. Nr 45, poz. 305).
2.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie zakresu działania Ministra Przemysłu Drobnego i Rzemiosła (Dz. U. Nr 60, poz. 410 z późniejszymi zmianami):
a)
w § 1 ust. 1 pkt 2 skreśla się wyrazy "oraz budownictwa przemysłowego drobnej wytwórczości",
b)
w § 1 dodaje się nowy ust. 4 w brzmieniu:

"4. Określony w ust. 1 pkt 2 i 3 zakres działania nie obejmuje podległych prezydiom rad narodowych terenowych przedsiębiorstw przemysłu materiałów budowlanych".

3.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 stycznia 1957 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury (Dz. U. Nr 4, poz. 16) dodaje się w § 1 ust. 3 w brzmieniu:

"3. Komitet do Spraw Urbanistyki i Architektury ustala ogólne zasady struktury i pracy organizacji projektowania architektoniczno-budowlanego, normatywy techniczne projektowania i zasady sporządzania i zatwierdzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zatwierdza projekty typowe budownictwa oraz opracowuje cenniki za dokumentację projektowo-kosztorysową - przy współudziale Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych".

Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, zainteresowanym ministrom, Prezesowi Komitetu do Spraw Urbanistyki i Architektury oraz kierownikom urzędów centralnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.