§ 4. - Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1959.17.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  4.
Przy kosztorysowaniu robót według cenników wymienionych w § 1 pkt 3 i 5 nie stosuje się mnożników do robocizny bezpośredniej z tytułu stref płacy podanych w pkt 10.1.1. instrukcji o kosztorysowaniu robót budowlano-montażowych (wydawnictwo Urzędu Rady Ministrów - Biuro Norm Budowlano-Montażowych 1956 r.). Do robót ujętych w tych cennikach należy stosować stawki narzutów jak dla montażu maszyn i urządzeń, tj. 86% od sumy kosztów robocizny bezpośredniej i pracy sprzętu.