§ 2. - Zatwierdzenie cenników oraz katalogów norm kosztorysowych na roboty budowlano-montażowe.

Monitor Polski

M.P.1959.17.78

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lutego 1959 r.
§  2.
1.
Kosztorysy sporządzone na podstawie dotychczas obowiązujących w tym zakresie norm oraz uzgodnionych między stronami cen jednostkowych według zasad ustalonych w instrukcji o opracowywaniu kosztorysów robót budowlano-montażowych, wprowadzonej w życie zarządzeniem nr 12 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 1956 r. w sprawie opracowywania kosztorysów robót budowlanych, montażu konstrukcji oraz montażu maszyn i urządzeń (Monitor Polski Nr 9, poz. 125), zachowują swą ważność w odniesieniu do robót ujętych cennikami i katalogami wymienionymi w § 1, jeżeli opracowanie ich zostało zakończone do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.
2.
O ważności kosztorysu decyduje uwidoczniona na nim data ukończenia opracowania.