Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych. - M.P.1956.103.1192 - OpenLEX

Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.103.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 listopada 1956 r.
w sprawie zasad wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Na podstawie § 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych (Dz. U. Nr 41, poz. 193) - w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych zarządza się, co następuje:
Zarządzenie normuje zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.
Za szkoły wyższe w rozumieniu zarządzenia uważa się szkoły objęte przepisami:
1)
ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205),
2)
dekretu z dnia 16 września 1953 r. o szkolnictwie artystycznym (Dz. U. Nr 43, poz. 212).
Dozorcami w rozumieniu zarządzenia są osoby pilnujące nieruchomości zamkniętych.
Strażnikami w rozumieniu zarządzenia są osoby pilnujące pomieszczeń, urządzeń i inwentarza biurowego w szkołach wyższych.
Portierami w rozumieniu zarządzenia są osoby pilnujące pomieszczeń, urządzeń i inwentarza w domach studenckich.
1.
Czas pracy dozorców, portierów i strażników poczynając od dnia 1 stycznia 1957 r. nie może przekraczać 8 godzin na dobę.
2.
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje w tygodniu jeden dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
1.
Dozorcy, portierzy i strażnicy zatrudnieni w szkołach wyższych na podstawie umowy o pracę wynagradzani są ryczałtowo.
2.
Wysokość ryczałtu dla tych pracowników określa się za pełny wymiar godzin pracy w stosunku miesięcznym, jak następuje:
1)
dozorca - 500 zł,
2)
portier, strażnik - 600 lub 680 zł,
3)
starszy portier, starszy strażnik - 680 lub 730 zł.
3.
Wynagrodzenie określone w ust. 2 przysługuje za 200 godzin pracy w miesiącu (46 godzin tygodniowo).
1.
Dozorcom, portierom i strażnikom przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - po 110% zasadniczej stawki godzinowej;
2)
za następne godziny nadliczbowe oraz godziny nadliczbowe przypadające w święta i w nocy - po 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Zasadniczą stawkę godzinową otrzymuje się przez podzielenie otrzymywanego przez pracownika miesięcznego wynagrodzenia przez 200.
3.
Za czas szkolenia zawodowego, ewentualnie pogotowia, poza normalnym czasem pracy, pracownicy otrzymują po 150% zasadniczej stawki godzinowej za godzinę szkolenia lub pogotowia.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia dozorców (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-11, poz. 168 oraz z 1953 r. Nr A-4, poz. 45) w zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1956 r.