§ 9. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych. - M.P.1956.103.1192 - OpenLEX

§ 9. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.103.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  9.
Traci moc zarządzenie Ministra Finansów z dnia 17 stycznia 1951 r. w sprawie wynagrodzenia dozorców (Monitor Polski z 1951 r. Nr A-11, poz. 168 oraz z 1953 r. Nr A-4, poz. 45) w zakresie unormowanym niniejszym zarządzeniem.