Uposażenie pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1961.43.225

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1975 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 13 września 1961 r.
w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówek naukowych. *

Na podstawie art. 105 i 132 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336), art. 37 ust. 1, art. 44 i art. 46 ustawy z dnia 17 lutego 1960 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 10, poz. 64) oraz art. 5, art. 8 ust. 2, art. 14, art. 15 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1949 r. o uposażeniu pracowników państwowych (Dz. U. Nr 7, poz. 39) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne.

§  1.
1.
Przepisom rozporządzenia podlegają:
1)
zatrudnieni w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych oraz w Polskiej Akademii Nauk, zwanej dalej w skróceniu "PAN", i jej placówkach naukowych:

- samodzielni i pomocniczy pracownicy nauki,

- bibliotekarze dyplomowani i pracownicy służby bibliotecznej,

- dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej,

- pracownicy techniczno-badawczy,

- pracownicy naukowo-techniczni,

- robotnicy w szkołach wyższych, w PAN i w jej placówkach naukowych,

- pracownicy administracyjno-biurowi,

- pracownicy gospodarczy i obsługi oraz robotnicy remontowi i transportowi,

- osoby prowadzące w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych wykłady, ćwiczenia i inne prace dydaktyczne,

2)
zatrudnieni w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych:

- starsi wykładowcy i wykładowcy,

- lektorzy (nauczyciele języków obcych), nauczyciele wychowania fizycznego oraz nauczyciele przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, nauczyciele przedmiotów pomocniczych w wyższych szkołach artystycznych, nauczyciele studium wojskowego, akompaniatorzy.

2.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) za zgodą Prezesa Rady Ministrów mogą zastosować przepisy rozporządzenia do samodzielnych pracowników nauki zatrudnionych w archiwach państwowych, muzeach i bibliotekach naukowych.

Pracownicy nauki i pracownicy dydaktyczni.

§  2.
Ustala się następujące stawki uposażenia zasadniczego pracowników nauki:

miesięcznie złotych

profesor zwyczajny 4.350

profesor nadzwyczajny 3.600

docent etatowy 3.000

adiunkt 2.030

starszy asystent 1.680

asystent 1.500

§  3.
1.
Ustala się następujące stawki uposażenia zasadniczego pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2:
grupa uposażeniamiesięcznie złotych
1 K2.300
2 K2.100
3 K2.030
4 K1.750
5 K1.600
6 K1.500
2.
Pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, otrzymują uposażenie zasadnicze według następujących grup:

grupa uposażenia

1) starszy wykładowca 1 K

2) wykładowca 2 K

3) lektor (nauczyciel języka obcego), nauczyciel przedmiotu pomocniczego w wyższej szkole artystycznej, nauczyciel studium wojskowego, nauczyciel wychowania fizycznego 5 K-3 K

4) nauczyciele przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, akompaniatorzy

6 K-4 K

3.
Zasady zaszeregowania pracowników określonych w ust. 2 pkt 3 i 4 ustala Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, i zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
4.
Wynagrodzenie nauczycieli studium wojskowego będących żołnierzami służby czynnej normują odrębne przepisy.
§  4.
1.
Uposażenie wymienione w §§ 2 i 3 przysługuje pracownikom zatrudnionym na pełnym etacie.
2.
Pracownikom zatrudnionym na niepełnym etacie przysługuje uposażenie zasadnicze w wysokości zależnej od wymiaru czasu pracy, obliczone od stawki określonej w §§ 2 lub 3.
§  5.
1.
Pracownicy nauki i pracownicy, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zatrudnieni wyłącznie w jednym miejscu pracy na pełnym etacie otrzymują dodatek specjalny do uposażenia zasadniczego w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

profesor zwyczajny 1.100 do 2.200

profesor nadzwyczajny 1.000 do 1.800

docent etatowy 900 do 1.500

starszy wykładowca, wykładowca, adiunkt 700 do 1.250

starszy asystent, lektor 600 do 900

asystent po I roku pracy, nauczyciel przedmiotu pomocniczego w wyższej szkole artystycznej, nauczyciel studium wojskowego, wychowania fizycznego, przedmiotów, zawodów i umiejętności praktycznych, akompaniator 400 do 600

2.
Dodatek specjalny przysługuje pracownikowi w wysokości najniższej stawki przewidzianej w ust. 1 dla danego stanowiska.
3.
Dodatek specjalny w wysokości wyższej od określonej w ust. 2 może być przyznany w granicach ustalonych w ust. 1:
1)
samodzielnemu pracownikowi nauki - przez ministra, któremu podlega szkoła wyższa, lub przez Sekretarza Naukowego PAN,
2)
starszemu wykładowcy, wykładowcy, pomocniczemu pracownikowi nauki, lektorowi, nauczycielowi i akompaniatorowi - przez rektora szkoły wyższej lub sekretarza wydziału PAN.
4.
Dodatki, o których mowa w ust. 3, mogą być przyznane w ramach ustalonego na dany rok funduszu płac. Właściwi ministrowie (Sekretarz Naukowy PAN) określą w ramach tego funduszu płac wysokość środków finansowych na dodatki specjalne dla starszych wykładowców, wykładowców, pomocniczych pracowników nauki, lektorów, nauczycieli i akompaniatorów.
§  6.
1.
Dodatek specjalny, o którym mowa w § 5, nie może być wypłacany pracownikom:

- zatrudnionym w dwóch lub więcej zakładach pracy na podstawie umowy o pracę, nominacji lub z wyboru,

- wykonującym prywatną praktykę lekarską,

- wykonującym praktykę adwokacką.

2.
Nie stanowi przeszkody do pobierania dodatku specjalnego, o którym mowa w § 5, wykonywanie:

- funkcji stale urzędujących członków Prezydium Polskiej Akademii Nauk oraz pobieranie uposażenia z tytułu członkostwa Polskiej Akademii Nauk,

- pracy leczniczo-usługowej w klinikach i zakładach szkół wyższych oraz PAN w wymiarze nie wyższym niż 2 godziny dziennie oraz obowiązkowych dyżurów lekarskich,

- pracy w kolegiach redakcyjnych,

- ekspertyz sądowych i badań histopatologicznych,

- pracy na podstawie umów wydawniczych i umów o dzieło,

- zajęć dydaktycznych opartych na umowie zlecenia,

- pracy konsultantów i specjalistów krajowych i wojewódzkich w służbie zdrowia,

- pracy do wysokości pół etatu w zakładach społecznych służby zdrowia oraz w służbie zdrowia Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

- 1 pracy w gospodarstwie pomocniczym lub pracy opłacanej ze środków specjalnych szkoły wyższej albo placówki naukowej PAN - na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, przy czym suma wynagrodzeń z tych tytułów nie może przekraczać 70% a w wyjątkowych przypadkach 100% uposażenia zasadniczego w stosunku rocznym; ograniczenie to nie dotyczy ekspertyz sądowych i badań histopatologicznych.

3.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, oraz Sekretarzem Naukowym PAN, może określić inne przypadki, poza wymienionymi w ust. 1 i 2, w których dodatek specjalny nie może być wypłacany albo które nie stanowią przeszkody do pobierania dodatku, oraz ustalić warunki udzielania zleceń pracownikom pobierającym dodatki specjalne.
§  7.
1.
W razie udzielenia zezwolenia we właściwym trybie na zatrudnienie pracowników nauki oraz pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, na drugim stanowisku w szkole wyższej lub PAN i jej placówkach naukowych jako dodatkowym miejscu pracy - pracownik otrzymuje w dodatkowym miejscu pracy wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości nie przekraczającej 100% uposażenia zasadniczego odpowiadającego jego stanowisku w dodatkowym miejscu pracy.
2.
Osoby pełniące funkcje w administracji państwowej otrzymują, poza uposażeniem przysługującym na zajmowanym stanowisku w administracji państwowej, z tytułu pracy w szkole wyższej lub PAN wynagrodzenie zryczałtowane w wysokości nie przekraczającej 100% uposażenia zasadniczego odpowiadającego zajmowanemu stanowisku w szkole wyższej lub PAN.
3.
Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 i 2, ustala minister (Sekretarz Naukowy PAN), właściwy ze względu na dodatkowe miejsce pracy, w zależności od czasu pracy i rodzaju obowiązków pracownika.
4.
Pracownik nauki zatrudniony w szkole wyższej jako w dodatkowym miejscu pracy i tam wybrany na stanowisko rektora lub dziekana otrzymuje w tej szkole oprócz wynagrodzenia zryczałtowanego (ust. 1) dodatek specjalny za kierownictwo, określony w § 11 dla tych stanowisk.
§  8.
Minister, któremu podlega szkoła wyższa, (Sekretarz Naukowy PAN), za zgodą Przewodniczącego Komitetu Pracy i Płac może w szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualnie przyznać samodzielnemu pracownikowi nauki zajmującemu więcej niż jedno stanowisko etatowe dodatek specjalny w wysokości nie przekraczającej dolnej stawki tego dodatku określonej w § 5 ust. 1 lub podwyższyć samodzielnemu pracownikowi nauki zatrudnionemu na jednym etacie dodatek specjalny powyżej górnej stawki tego dodatku określonej w § 5 ust. 1.
§  9.
1.
Dodatek specjalny może być zwiększony tylko raz w roku.
2.
Przyznany dodatek specjalny nie może być zmniejszony.
3.
Pracownik traci prawo do dodatku specjalnego, o którym mowa w § 5, z dniem pierwszym miesiąca następującego po powstaniu okoliczności stanowiących przeszkodę do pobierania dodatku specjalnego.
§  10.
1.
Ustala się dodatki do uposażenia za posiadanie stopnia naukowego w wysokości:
1)
300 zł - dla pomocniczych pracowników nauki oraz pracowników, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, posiadających stopień naukowy doktora w rozumieniu art. 77 ust. 1 i art. 144 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336),
2)
600 zł - dla pomocniczych pracowników nauki, starszych wykładowców i wykładowców posiadających stopień naukowy docenta w rozumieniu art. 77 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336).
2.
Dodatek określony w ust. 1 przysługuje od dnia pierwszego najbliższego miesiąca po podjęciu uchwały o nadaniu stopnia, z tym że wypłata następuje po zatwierdzeniu uchwały, jeżeli zatwierdzenie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów.
3.
Pracownicy określeni w ust. 1 mogą pobierać dodatek tylko za jeden stopień naukowy.
§  11.
1. 2
Samodzielnym pracownikom nauki, starszym wykładowcom i wykładowcom zajmującym określone poniżej stanowiska przyznaje się dodatek specjalny za kierownictwo w następującej wysokości:
stanowiskomiesięcznie złotych
1)rektor, zastępca sekretarza wydziału PAN, dyrektor instytutu PAN, sekretarz oddziału PAN w Krakowie1.600
2)prorektor, dyrektor wyższej szkoły zawodowej, dyrektor biblioteki głównej w szkole wyższej, dziekan, dyrektor biblioteki PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, zastępca dyrektora (wicedyrektor) instytutu PAN, dyrektor instytutu w szkole wyższej, kierownik placówki naukowej PAN nie będącej instytutem, kierownik studium doskonalenia lekarzy1.000
3)prodziekan, kierownik wydziału w wyższej szkole zawodowej, kierownik oddziału w wydziale szkoły wyższej, kierownik biblioteki głównej w szkole wyższej, zastępca dyrektora (wicedyrektor) biblioteki głównej w szkole wyższej, zastępca kierownika studium doskonalenia lekarzy, kierownik kursu lub studium specjalnego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), kierownik studium zawodowego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), kierownik katedry zespołowej, kierownik działu wydawniczego, kierownik kliniki, dyrektor ośrodka planowania i koordynacji badań naukowych w sekretariacie PAN, kierownik biblioteki PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, zastępca dyrektora (wicedyrektor) biblioteki PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, kierownik zakładu, działu, zespołu lub oddziału terenowego w instytucie PAN700
4)sekretarz komisji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego powołanej do rozpatrywania problemów naukowych, kierownik eksternatu, zastępca dyrektora instytutu w szkole wyższej, zastępca kierownika kursu lub studium specjalnego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), zastępca kierownika studium zawodowego (dziennego, wieczorowego, zaocznego), kierownik katedry, kierownik pracowni (zakładu) nie wchodzącej w skład katedry, kierownik zakładu wchodzącego w skład katedry, zatrudniającego co najmniej 5 pracowników, kierownik biblioteki w wyższej szkole zawodowej, kierownik działu lub oddziału w bibliotece głównej szkoły wyższej, kierownik oddziału lub pracowni w wyższej szkole zawodowej, sekretarz komitetu naukowego PAN, sekretarz komisji PAN powołanej do rozpatrywania problemów naukowych, kierownik działu lub oddziału w bibliotece PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową, kierownik pracowni, sekcji, laboratorium w zakładzie, dziale, zespole lub oddziale terenowym instytutu PAN500
2. 3
Pracownikowi nie będącemu samodzielnym pracownikiem nauki, pełniącemu funkcje sekretarza komitetu naukowego PAN lub sekretarza komisji Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - powołanych do rozpatrywania problemów naukowych - Sekretarz Naukowy PAN, a w stosunku do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego - Minister Szkolnictwa Wyższego, może w wyjątkowych przypadkach przyznać dodatek specjalny za kierownictwo w wysokości do 500 zł miesięcznie.
3.
Pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać tylko jeden specjalny dodatek z tytułu zajmowania stanowisk określonych w ust. 1, jednakże samodzielnym pracownikom nauki przysługuje dodatek specjalny z tytułu zajmowania stanowiska kierownika instytutu w szkole wyższej, katedry lub kliniki niezależnie od dodatku specjalnego pobieranego z tytułu zajmowania drugiego stanowiska. Kierownik katedry nie może pobierać dodatku za kierownictwo wchodzących w skład katedry zakładu, kliniki lub pracowni.
4.
Rektor lub sekretarz wydziału PAN może przyznać kierownikowi grupy problemowej, jeżeli nie pobiera on dodatku za kierownictwo z innego tytułu, dodatek za kierowanie tą grupą w wysokości przewidzianej dla kierownika pracowni.
§  12.
Lektorom i nauczycielom wymienionym w § 1 ust. 1 pkt 2 pełniącym określone niżej funkcje przysługuje dodatek specjalny za kierownictwo w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

- kierownik studium języków obcych, kierownik studium wychowania fizycznego 540.-

- kierownik kursu specjalnego 360.-

- zastępca kierownika studium wychowania fizycznego, kierownik zespołu lektorów 240.-

§  13.
1.
Pracownik powołany na stanowisko wymienione w § 11 na czas określony traci prawo do dodatku specjalnego za kierownictwo z upływem okresu, na który został powołany, a w razie wcześniejszego odwołania z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku do końca okresu, na jaki został powołany, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
2.
Pracownik powołany na stanowisko wymienione w § 11 lub 12 na czas nieokreślony w razie odwołania z tego stanowiska zachowuje prawo do dodatku specjalnego za kierownictwo przez okres 3 miesięcy.
3.
Jeżeli pracownik powołany na stanowisko określone w § 11 lub 12 nie pełni obowiązków związanych z tym stanowiskiem przez okres przekraczający 3 miesiące, właściwa władza przełożona decyduje o dalszej wypłacie dodatku.
§  14.
1.
Samodzielnym pracownikom nauki, starszym wykładowcom i wykładowcom przyznaje się dodatek za wysługę lat w wysokości 5% uposażenia zasadniczego za każde pełne pięciolecie służby łącznie na stanowiskach samodzielnych pracowników nauki, wykładowców, starszych wykładowców i zastępców profesora w szkole wyższej, wyższej szkole zawodowej i PAN.
2.
Dodatek za wysługę lat nie może przekroczyć 15% uposażenia zasadniczego.
3.
Dodatek za wysługę lat przysługuje tylko na jednym stanowisku etatowym w szkole wyższej lub w PAN albo w jej placówkach naukowych, stanowiącym główne miejsce zatrudnienia pracownika.
§  15.
1.
Pracownikom nauki i pracownikom dydaktycznym szkół wyższych, wyższych szkół zawodowych i PAN przysługuje wynagrodzenie za ponadwymiarowe zajęcia dydaktyczne.
2.
Wynagrodzenie za ponadwymiarowe wykłady i ćwiczenia ustala się w następujących stawkach za jedną godzinę zajęć:
Wykłady i seminaria dyplomoweĆwiczenia i inne seminaria
- samodzielny pracownik nauki, starszy wykładowca,

wykładowca

75 zł 60 zł
- adiunkt75 zł 50 zł
- starszy asystent, lektor-50 zł
- asystent, nauczyciele przedmiotów, zawodów i

umiejętności praktycznych, nauczyciele wychowania

fizycznego, nauczyciele studium wojskowego

-40 zł
3.
Stawka wynagrodzenia za jedną godzinę ponadwymiarowych zajęć lekcyjnych w wyższych szkołach zawodowych wynosi 65 zł.
4.
Zajmującym jedno stanowisko etatowe - promotorom prac doktorskich - samodzielnym pracownikom nauki przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości po 200 zł miesięcznie za kierowanie pracą trzeciej i każdej następnej osoby, łącznie nie więcej niż za pięć osób. Samodzielnym pracownikom nauki zajmującym dodatkowe stanowisko wynagrodzenie to przysługuje za kierowanie pracą piątej i każdej następnej osoby, łącznie na obu stanowiskach za kierowanie pracą nie więcej niż trzech osób. Wynagrodzenie za kierowanie pracą doktorską poszczególnej osoby nie może być wypłacane dłużej niż przez okres trzech lat licząc od dnia otwarcia przewodu.
5.
Starszy asystent otrzymuje wynagrodzenie za prowadzenie wykładu w godzinach ponadwymiarowych w wysokości 65 zł za jedną godzinę wykładu.
6.
Określone w ust. 2 i 3 stawki wynagrodzenia stosuje się również przy wymiarze wynagrodzeń wypłacanych pracownikom nauki i pracownikom dydaktycznym, o których mowa w § 1 ust. 1, za wykonywanie zajęć zleconych w szkole wyższej, w której nie zajmują oni stanowisk etatowych.
7.
Wysokość i zasady przyznawania pracownikom nauki i pracownikom dydaktycznym wynagrodzenia za inne, niż wymienione w ust. 2, 3, 4 i 5, zajęcia dydaktyczne oraz za nie wchodzące w skład obowiązków związanych ze stanowiskiem etatowym zajęcia naukowo-badawcze i naukowo-usługowe określi Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, z Sekretarzem Naukowym PAN oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  16.
1.
Za pracę leczniczo-usługową w klinikach i zakładach szkół wyższych i PAN wykonywaną poza wymiarem zajęć dydaktycznych przez pracowników nauki, starszych wykładowców, wykładowców będących lekarzami, lekarzami dentystami, lekarzami weterynarii, farmaceutami, chemikami, fizykami oraz biologami - wypłaca się dodatkowe wynagrodzenie według stawek przewidzianych w przepisach o uposażeniu pracowników zatrudnionych w społecznych zakładach służby zdrowia, nie więcej jednak niż za dwie godziny dziennie.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje niezależnie od wynagrodzenia za pełnienie obowiązkowych dyżurów lekarskich.
§  17.
1.
Osoby nie zajmujące etatowych stanowisk naukowych i dydaktycznych w szkołach wyższych, w wyższych szkołach zawodowych i PAN, a prowadzące zajęcia dydaktyczne, na podstawie umowy zlecenia, otrzymują za godzinę zajęć:

za wykłady 75 zł

za ćwiczenia 60 zł

za zajęcia lekcyjne 65 zł.

2.
Wysokość wynagrodzenia za inne zajęcia dydaktyczne prowadzone przez osoby wymienione w ust. 1 określi Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym PAN oraz ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, i Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac.
§  18.
1.
Stawki, o których mowa w § 15 ust. 2 i 5 oraz w § 17 ust. 1, mogą być w uzasadnionych przypadkach podwyższone do 35%.
2.
Stawki, o których mowa w § 15 ust. 2 i 5, w § 17 ust. 1 i w § 18 ust. 1, mogą być podwyższone do 100% dla prowadzących wykłady, ćwiczenia i seminaria w językach obcych na studiach dla cudzoziemców.
3.
Przypadki, o których mowa w ust. 1 i 2, określi właściwy minister lub Sekretarz Naukowy PAN.
§  19.
1.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 3% funduszu płac pracowników nauki z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników za konkretne osiągnięcia w pracy naukowo-badawczej.
2.
Dla pracowników, o których mowa w ust. 1, oraz dla pracowników dydaktycznych tworzy się dodatkowo fundusz nagród w wysokości 0,7% ich funduszu płac z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w pracy organizacyjnej i dydaktycznej.
3.
Niezależnie od nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, pracownicy nauki mogą otrzymywać na podstawie odrębnych przepisów nagrody za uruchomienie nowych produkcji, doskonalenie techniki i wprowadzenie do gospodarki narodowej osiągnięć nauki i techniki.

Bibliotekarze dyplomowani, dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej oraz pracownicy służby bibliotecznej.

§  20.
1.
Stawki uposażenia zasadniczego bibliotekarzy dyplomowanych i dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej ustala się, jak następuje:

miesięcznie złotych

starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 2.500

kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 2.300

adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej 2.030

asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej 1.500-1.680

2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepis § 7.
§  21.
Ustala się dla pracowników służby bibliotecznej szkół wyższych i Polskiej Akademii Nauk tabelę stanowisk, kwalifikacji i stawek uposażenia zasadniczego stanowiącą załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  22.
1.
Ustala się dodatek do uposażenia za posiadane stopnie naukowe w wysokości:
1)
300 zł - dla dyplomowanych bibliotekarzy, dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej i pracowników służby bibliotecznej, posiadających stopień naukowy doktora w rozumieniu art. 77 ust. 1 i art. 144 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336),
2)
600 zł - dla dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji naukowej posiadających stopień naukowy docenta w rozumieniu art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkołach wyższych (Dz. U. Nr 68, poz. 336).
2.
Przepisy § 10 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do dodatków określonych w ust. 1.
§  23.
1.
Starszym kustoszom dyplomowanym oraz kustoszom dyplomowanym powołanym na określone niżej stanowiska w szkole wyższej, PAN i jej placówkach naukowych - przyznaje się dodatek specjalny za kierownictwo w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

1) dyrektor biblioteki 1.000

2) kierownik biblioteki, zastępca dyrektora (wicedyrektor) 700

3) kierownik działu lub oddziału biblioteki, kierownik biblioteki wydziałowej (studium doskonalenia lekarzy) i instytutowej w szkole wyższej i w PAN 500

2.
Przepisy § 11 ust. 3 i § 13 stosuje się odpowiednio do dodatków określonych w ust. 1.
§  24.
1.
Adiunktom bibliotecznym, asystentom bibliotecznym oraz pracownikom służby bibliotecznej - pełniącym w bibliotece głównej szkoły wyższej, bibliotece PAN uznanej przez Prezydium PAN za placówkę naukową lub bibliotece instytutu PAN funkcje kierownika zakładu, działu, oddziału, filii, pracowni, sekcji lub laboratorium, zatrudniających co najmniej 3 pracowników, oraz funkcje kierownika biblioteki wydziałowej - przysługuje dodatek specjalny za kierownictwo w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.
2.
Przepisy § 11 ust. 3 i § 13 stosuje się odpowiednio do dodatku określonego w ust. 1.
§  25.
1.
Dyplomowani bibliotekarze i dyplomowani pracownicy dokumentacji naukowej, o których mowa w § 20, zatrudnieni na pełnym etacie wyłącznie w jednym miejscu pracy - otrzymują dodatek specjalny do uposażenia zasadniczego w następującej wysokości:

miesięcznie złotych

starszy kustosz dyplomowany, starszy dokumentalista dyplomowany 900-1.500

kustosz dyplomowany, dokumentalista dyplomowany 800-1.300

adiunkt biblioteczny, adiunkt dokumentacji naukowej 700-1.250

asystent biblioteczny, asystent dokumentacji naukowej po pierwszym roku pracy 400- 500

2.
Dodatek specjalny przysługuje pracownikowi w wysokości najniższej stawki przewidzianej w ust. 1 dla danego stanowiska.
3.
Dodatek specjalny w wysokości wyższej od określonej w ust. 2 może być przyznany w granicach ustalonych w ust. 1 przez rektora szkoły wyższej, a pracownikom zatrudnionym w bibliotekach PAN uznanych przez Prezydium PAN za placówki naukowe - przez Sekretarza Naukowego PAN.
4.
Do dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1-3, stosuje się odpowiednio przepisy § 5 ust. 4 i §§ 6 i 9.
§  26.
1.
Pracownikom służby bibliotecznej określonym w § 21 może być przyznany dodatek specjalny w wysokości od 10 do 30% uposażenia zasadniczego.
2.
Dodatek specjalny przyznaje rektor szkoły wyższej (sekretarz wydziału PAN) w ramach zatwierdzonych na ten cel kredytów.
§  27.
1.
Pracownikom, o których mowa w rozdziale III, przyznaje się dodatek za wysługę lat w wysokości 5% uposażenia zasadniczego, dyplomowanym bibliotekarzom i pracownikom służby bibliotecznej za każde pełne pięciolecie służby bibliotecznej pełnionej w bibliotekach, a pracownikom dokumentacji naukowej za każde pełne pięciolecie pracy w zakresie dokumentacji naukowej w placówkach naukowych.
2.
Dodatek za wysługę lat nie może przekraczać 15% uposażenia zasadniczego.
§  28.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac pracowników, o których mowa w rozdziale III, z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
§  29. 4
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z Ministrem Kultury i Sztuki oraz Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac mogą rozciągnąć przepisy rozdziału III na pracowników zatrudnionych w Bibliotece Narodowej, w Bibliotece Śląskiej, w Głównej Bibliotece Lekarskiej, w Bibliotece Głównego Urzędu Statystycznego, w Centralnej Bibliotece Rolniczej, w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy oraz w Bibliotece Głównej Biblioteki Publicznej im. L. Waryńskiego w Łodzi.

Pracownicy techniczno-badawczy, naukowo-techniczni oraz robotnicy.

§  30.
1.
Stawki uposażenia zasadniczego dla pracowników techniczno-badawczych ustala się jak następuje:

- starszy pracownik techniczno-badawczy 2.300

- pracownik techniczno-badawczy 2.100

2.
Do pracowników, o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie przepisy rozporządzenia w części dotyczącej starszych wykładowców i wykładowców odpowiednio dla:

- starszego pracownika techniczno-badawczego jak dla starszego wykładowcy,

- pracownika techniczno-badawczego jak dla wykładowcy.

§  31.
Ustala się:
1)
tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia zasadniczego dla pracowników naukowo-technicznych zatrudnionych w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych, stanowiącą załącznik nr 2 do rozporządzenia, oraz
2)
tabelę stawek godzinowych dla robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych, stanowiącą załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§  32.
Pracownicy naukowo-techniczni, zatrudnieni w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych, zajmujący stanowiska starszego inżyniera, starszego konstruktora, starszego asystenta technicznego, inżyniera bądź konstruktora i kierujący pracą zespołu pracowników naukowo-technicznych w katedrach, działach, pracowniach, laboratoriach, instytutach uczelnianych i innych, otrzymują dodatek za kierownictwo w wysokości 10% przysługującego im uposażenia zasadniczego.
§  33.
Dla pracowników naukowo-technicznych określonych w § 31 pkt 1 tworzy się fundusz premiowy w wysokości do 10% ich uposażenia zasadniczego. Pracownicy, którzy wykazali się szczególnymi osiągnięciami w pracy, mogą otrzymywać premię w wysokości do 20% ich uposażenia zasadniczego.
§  34.
Za dyżury niezbędne ze względu na ciągłość procesu badawczego, a trwające nieprzerwanie co najmniej 2 godziny dziennie poza czasem normalnej pracy, pracownicy naukowo-techniczni otrzymują wynagrodzenie dodatkowe w wysokości 1/175 części otrzymywanego miesięcznego uposażenia zasadniczego za każdą godzinę dyżuru.
§  35.
1.
Robotnicy, o których mowa w § 31 pkt 2, wykonujący roboty osobiście, a ponadto organizujący i kierujący pracą brygady składającej się co najmniej z 3 osób, otrzymują dodatek w wysokości do 20% stawki godzinowej.
2.
Za wykonanie robót dobrej jakości i w wyznaczonym terminie robotnicy wykwalifikowani mogą otrzymywać premię w wysokości do 30% uposażenia zasadniczego; ograniczenie wysokości premii nie dotyczy dmuchaczy szkła laboratoryjnego i mechaników precyzyjnych.
3.
O przyznaniu premii, o której mowa w ust. 2, i ustaleniu jej wysokości miesięcznej decyduje rektor (sekretarz wydziału PAN) w oparciu o regulamin premiowania zatwierdzony przez właściwego ministra (Sekretarza Naukowego PAN) w porozumieniu z zarządem głównym właściwego związku zawodowego.
4.
Przepisy ust. 1-3 nie mają zastosowania do robotników remontowych i transportowych, o których mowa w § 40.
§  36.
Za normalną pracę w nocy (tj. od godziny 22 do 6) przysługuje robotnikom, o których mowa w § 31 pkt 2, dodatek nocny wynoszący za każdą przepracowaną godzinę 10% stawki godzinowej osobistego zaszeregowania.
§  37.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac pracowników, o których mowa w §§ 30 i 31, z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.

Pracownicy administracyjno-biurowi, pracownicy gospodarczy i obsługi oraz robotnicy remontowi i transportowi.

§  38.
1.
Ustala się dla pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników gospodarczych i obsługi szkół wyższych i placówek naukowych PAN tabelę stanowisk, kwalifikacji i stawek uposażenia stanowiącą załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2.
Przepisy ust. 1 stosuje się również do pracowników administracyjnych, pracowników gospodarczych i obsługi zatrudnionych w zespołach katedr klinicznych zorganizowanych w akademiach medycznych w formie szpitali klinicznych oraz w Głównej Bibliotece Lekarskiej.
§  39.
Pracownikom administracyjno-biurowym pobierającym uposażenie w wysokości ustalonej w załączniku nr 4 do rozporządzenia nie przysługują dodatki funkcyjne i służbowe oraz dodatki uzasadnione specjalnymi kwalifikacjami.
§  40.
1.
Robotnicy remontowi i transportowi otrzymują wynagrodzenie określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2.
Robotnik wykonujący roboty osobiście, a ponadto organizujący i kierujący pracą brygady remontowej lub transportowej składającej się co najmniej z 3 osób otrzymuje dodatek w wysokości do 15% stawki godzinowej.
3.
Za wykonanie prac w terminie i dobrej jakości robotnicy określeni w ust. 1 mogą otrzymać premię w wysokości do 25% stawki podstawowej.
4.
O wysokości indywidualnej miesięcznej premii decyduje rektor szkoły wyższej lub dyrektor (kierownik) placówki naukowej PAN.
§  41.
1.
Portierom i starszym portierom oraz strażnikom i starszym strażnikom przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - 110% zasadniczej stawki godzinowej,
2)
za następne godziny nadliczbowe oraz godziny nadliczbowe przypadające w święto i w nocy - 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Pracownikom, o których mowa w ust. 1, przysługuje w tygodniu 1 dzień (pełne 24 godziny) wolny od pracy, z tym że co trzeci tydzień dzień wolny od pracy powinien przypadać w niedzielę.
§  42.
W celu ustalenia podstawowej stawki godzinowej za pracę w godzinach nadliczbowych pracowników gospodarczych i obsługi, portierów i starszych portierów oraz strażników i starszych strażników - dzieli się otrzymane przez tych pracowników miesięczne wynagrodzenie przez 200.
§  43.
Tworzy się fundusz nagród w wysokości 2% funduszu płac pracowników administracyjno-biurowych oraz pracowników gospodarczych i obsługi z przeznaczeniem na nagrody dla tych pracowników.
§  44.
1.
Do pracowników obsługi kotłowni centralnego ogrzewania (palaczy i ich pomocników, rzemieślników i robotników) oraz do robotników zatrudnionych w ogrodach botanicznych szkół wyższych - stosuje się zasady płac, premie, wszelkie dodatki (np. za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych, dla brygadzistów) oraz zasady korzystania z odzieży roboczej i ochronnej obowiązujące dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach (zakładach) gospodarki komunalnej.
2.
Do dozorców domów i sprzątaczy ulic (w budynkach szkół wyższych i PAN, w gmachach szkolnych i budynkach mieszkalnych) stosuje się przepisy układu zbiorowego pracy dla tej kategorii pracowników zatrudnionych w gospodarce komunalnej.

Przepisy wspólne, przejściowe i końcowe.

§  45.
1.
Pracownikom, o których mowa w § 1, przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości do 30% uposażenia zasadniczego zależnie od stopnia szkodliwości i czasu przebywania w warunkach szkodliwych dla zdrowia. Dodatek ten przy pełnym wymiarze czasu pracy nie może wynosić mniej niż:

- 150 zł przy pierwszym stopniu szkodliwości,

- 250 zł przy drugim stopniu szkodliwości,

- 350 zł przy trzecim stopniu szkodliwości,

2.
Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługują dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych w wysokości zależnej od czasu pracy.
3.
Szczegółowy wykaz prac, których wykonywanie stanowi podstawę do przyznania dodatku określonego w ust. 1, wysokość tego dodatku w zależności od stopnia szkodliwości, minimum czasu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych oraz zasady wypłacania dodatku ustalą ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, lub Sekretarz Naukowy PAN w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac, Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej oraz zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
4.
Do czasu wydania przepisów, o których mowa w ust. 3, dodatki za prace wykonywane w warunkach szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych wypłaca się w dotychczasowej wysokości kwotowej i na dotychczasowych zasadach.
§  46.
Robotnikom, o których mowa w § 31 pkt 2, oraz pracownikom wymienionym w części B załącznika nr 4 do rozporządzenia przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. z 1933 r. Nr 94, poz. 734 z późniejszymi zmianami).
§  47.
Do czasu pracy pracowników zajmujących stanowiska wymienione w tabelach stanowisk, kwalifikacji i uposażenia stanowiących załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia stosuje się przepisy dotyczące czasu pracy pracowników zatrudnionych w urzędach i instytucjach państwowych.
§  48.
Pracownicy zatrudnieni przy pracach wydawniczych w szkołach wyższych, w PAN i jej placówkach naukowych otrzymują wynagrodzenie w wysokości i na zasadach obowiązujących dla tej kategorii pracowników w państwowych przedsiębiorstwach wydawniczych.
§  49.
Zasady i tryb zaliczania innych okresów niż wymienione w §§ 14 i 27 do okresu pracy wymaganego do nabycia uprawnień do dodatku za wysługę lat określi Minister Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Sekretarzem Naukowym PAN, ministrami, którym podlegają szkoły wyższe, Przewodniczącym Komitetu Pracy i Płac oraz Centralną Radą Związków Zawodowych.
§  50.
Zasady i tryb przyznawania nagród, o których mowa w §§ 19, 28, 37 i 43, ustalą ministrowie, którym podlegają szkoły wyższe, lub Sekretarz Naukowy PAN w porozumieniu z zarządami głównymi właściwych związków zawodowych.
§  51.
Pracownikom, o których mowa w § 1 i § 61, zatrudnionym na pełnym etacie przysługuje prawo do ulgowych przejazdów kolejowych na zasadach określonych dla pracowników państwowych.
§  52.
Dodatki wypłacane na podstawie §§ 5, 8, 11, 12, 14, 23, 24, 25, 26 i 27 nie podlegają podatkowi od wynagrodzeń.
§  53.
Pracownicy, o których mowa w rozdziale III, IV i V, mogą być awansowani w obrębie danego stanowiska nie częściej niż raz w roku.
§  54. 5
Sekretarz komitetu naukowego PAN lub komisji PAN powołanej do rozpatrywania problemów naukowych nie będący pracownikiem PAN może otrzymać w szczególnie uzasadnionych przypadkach z tytułu sprawowanej funkcji w komitecie lub komisji wynagrodzenie miesięczne w wysokości od 500 do 1.000 zł. Wynagrodzenie przyznaje i wysokość jego określa Sekretarz Naukowy PAN.
§  55.
Ilekroć rozporządzenie ustala właściwość sekretarza wydziału PAN, w stosunku do pracowników jednostek organizacyjnych nie należących do wydziałów właściwy jest Sekretarz Naukowy PAN.
§  56.
Utrzymuje się dodatek w wysokości 600 zł miesięcznie dla profesorów nadzwyczajnych i docentów, którzy w dniu wejścia w życie rozporządzenia pobierali dodatek z tytułu posiadania stopnia doktora nauk nadanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 1951 r. o szkolnictwie wyższym i o pracownikach nauki (Dz. U. z 1956 r. Nr 45, poz. 205).
§  57.
Maszynistki zatrudnione w halach maszyn otrzymują premie na zasadach dotychczasowych.
§  58.
Członkowie Korpusu Technicznego Pożarnictwa zatrudnieni w szkołach wyższych, PAN i jej placówkach naukowych pobierają uposażenie według zasad określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 1959 r. w sprawie uposażenia członków Korpusu Technicznego Pożarnictwa (Dz. U. Nr 18, poz. 112).
§  59.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych, o których mowa w § 15 ust. 7, wynagrodzenie za zajęcia przewidziane w tym przepisie wypłaca się na zasadach dotychczasowych.
§  60.
W zakresie umundurowania starszych pedli i pedli, starszych woźnych i woźnych, starszych portierów i portierów, pracowników straży, szatniarzy i dźwigowych zachowują moc dotychczasowe przepisy.
§  61.
Zastępcy profesora zatrudnieni w wyższych szkołach artystycznych i w wyższych szkołach zawodowych do czasu pozostawania na tych stanowiskach otrzymują uposażenie na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu dla wykładowców.
§  62.
1.
Utrzymuje się w mocy indywidualne zwolnienia od wymagań kwalifikacyjnych udzielone pracownikom służby bibliotecznej, pracownikom naukowo-technicznym i pracownikom administracyjno-biurowym na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Organ właściwy do mianowania lub do zawarcia umowy może zwolnić pracowników służby bibliotecznej, pracowników naukowo-technicznych i pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych w dniu wejścia w życie rozporządzenia w szkole wyższej lub placówce naukowej PAN od wymagań kwalifikacyjnych przewidzianych dla danego stanowiska, jeżeli pracownicy ci dotychczas wykonywali prace odpowiadające temu stanowisku oraz wyróżnili się zdolnościami i wynikami w pracy.
3.
Zwolnienie od wymagań kwalifikacyjnych, o których mowa w ust. 2, może być udzielone całkowicie w zakresie wykształcenia, a częściowo w zakresie wymaganej ilości lat praktyki zawodowej, z tym że pracownik może być zobowiązany do uzupełnienia wykształcenia w określonym terminie.
4.
Zwolnienia, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowują swą moc w przypadku przejścia pracownika do pracy w innej szkole wyższej lub placówce naukowej PAN na podstawie porozumienia dotychczasowego i nowego pracodawcy.
§  63.
Utrzymuje się w mocy indywidualne szczególne uprawnienia przyznane pracownikom objętym rozporządzeniem przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
§  64.
Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac w porozumieniu z Centralną Radą Związków Zawodowych na wniosek właściwego ministra lub Sekretarza Naukowego PAN może w stosunku do niektórych instytutów szkół wyższych i PAN wyrazić zgodę na zastosowanie zasad wynagradzania określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 1961 r. w sprawie uposażenia pracowników instytutów naukowo-badawczych (Dz. U. Nr 43, poz. 226) w odniesieniu do całego instytutu lub niektórych grup pracowników instytutu.
§  65.
W zakresie unormowanym rozporządzeniem tracą moc wszelkie przepisy dotychczasowe, a w szczególności:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i zaszeregowania do grup uposażenia pracowników państwowych, podlegających ustawie o państwowej służbie cywilnej (Dz. U. Nr 14, poz. 92 z późniejszymi zmianami),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie dodatków funkcyjnych i służbowych dla pracowników państwowych (Dz. U. Nr 14, poz. 94 z późniejszymi zmianami),
3)
uchwała nr 100 Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1953 r. w sprawie przyznania niektórym kategoriom pracowników państwowych dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i warunkami służby (Monitor Polski Nr A-10, poz. 139 z późniejszymi zmianami),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników naukowych i dydaktycznych zatrudnionych w szkołach wyższych oraz w Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz. U. Nr 41, poz. 192 z późniejszymi zmianami),
5)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 czerwca 1956 r. w sprawie ustalenia stanowisk służbowych i uposażeń pracowników służby bibliotecznej, zatrudnionych w bibliotekach szkół wyższych, Polskiej Akademii Nauk oraz w niektórych innych bibliotekach (Dz. U. Nr 20, poz. 99 z późniejszymi zmianami),
6)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pomocniczego personelu technicznego i robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych (Dz. U. Nr 41, poz. 194),
7)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie uposażenia pracowników administracji szkół wyższych (Dz. U. Nr 41, poz. 193),
8)
uchwała nr 591 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników obsługi oraz robotników remontowych, zatrudnionych w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 83, poz. 976),
9)
zarządzenie Ministra Finansów z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 103, poz. 1192),
10)
uchwała nr 592 Rady Ministrów z dnia 22 września 1956 r. w sprawie dodatków uzasadnionych specjalnymi kwalifikacjami i nagród przyznawanych pracownikom administracji szkół wyższych, pracownikom obsługi i robotnikom remontowym oraz dozorcom, portierom i strażnikom, zatrudnionym w szkołach wyższych (Monitor Polski Nr 83, poz. 977),
11)
uchwała nr 590 Prezydium Rządu z dnia 22 września 1956 r. w sprawie nagród dla pomocniczego personelu technicznego oraz robotników zatrudnionych w szkołach wyższych, Polskiej Akademii Nauk i jej placówkach naukowych,
12)
uchwała nr 149 Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 1957 r. w sprawie dodatkowego wynagrodzenia dla niektórych pracowników administracji Polskiej Akademii Nauk i jej placówek podległych.
§  66.
Pracownicy nauki zajmujący w dniu wejścia w życie rozporządzenia więcej niż jeden etat otrzymują uposażenie według zasad dotychczasowych do czasu rozwiązania dodatkowego stosunku pracy lub też do czasu uzyskania zezwolenia na dodatkowe zajęcie, wydanego po wejściu w życie rozporządzenia.
§  67.
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Szkolnictwa Wyższego, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac i innym zainteresowanym ministrom.
§  68.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 1961 r.
ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I STAWEK UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO PRACOWNIKÓW SŁUŻBY BIBLIOTECZNEJ SZKÓŁ WYŻSZYCH I PAN

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Uposażenie
wykształcenialat praktyki bibliotecznejmiesięczne w złotych
1Dyrektor2.800-3.300
2Wicedyrektor, kierownik biblioteki2.300-2.800
3Kustoszwyższe81.800-2.300
4Starszy bibliotekarzwyższe61.500-1.800
5Bibliotekarzwyższe21.200-1.500
liceum bibliotekarskie3
szkoła średnia5
5Młodszy bibliotekarzwyższe, liceum bibliotekarskie-1.000-1.200
szkoła średnia3
7Pomocnik bibliotekarzaszkoła średnia- 850-1.000
8Starszy magazynier bibliotecznyszkoła średnia21.100-1.400
szkoła podstawowa5
9Magazynier bibliotecznyszkoła podstawowa- 850-1.100
10Pomocnik magazyniera bibliotecznegoszkoła podstawowa- 800
11Starszy technikśrednia szkoła techniczna41.100-1.300
12Technikśrednia szkoła techniczna- 900-1.100
13Starszy laborantszkoła zawodowa4 900-1.100
14Laborantszkoła zawodowa 800- 950

ZAŁĄCZNIK Nr 2 6

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO-TECHNICZNYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH, PAN I JEJ PLACÓWEK NAUKOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaWymagane kwalifikacje w zakresie:Uposażenie
wykształcenialat praktyki zawodowejmiesięczne w złotych
12345
1Starszy inżynier, starszy konstruktorwyższe odpowiadające wykonywanej specjalności82.600-3.500
2Starszy asystent naukowo-techniczny, inżynier, konstruktorwyższe odpowiadające wykonywanej specjalności52.200-3.000
3Starszy majsterśrednie techniczne odpowiadające wykonywanej specjalności71.900-2.700
4Inżynierwyższe odpowiadające wykonywanej specjalnościodbycie wstępnego stażu pracy1.700-2.500
asystent naukowo-techniczny, prowadzący ćwiczeniawyższe odpowiadające wykonywanej specjalności4
demonstrator, instruktorwyższe odpowiadające wykonywanej specjalności3
majsterśrednie5
5(skreślona)
6Starszy technikśrednie techniczne odpowiadające specjalności reprezentowanej przez zakład naukowy61.600-2.400
7Technikśrednie techniczne odpowiadające specjalności reprezentowanej przez zakład naukowy41.300-2.200
8Technikśrednieodbycie wstępnego stażu pracy1.150-1.800
9(skreślona)
10Starszy laborantśrednie techniczne31.200-1.800
11Laborantzasadnicza szkoła zawodowa31.000-1.500
12Maszynistka w przygotowalni offsetowejśrednieodbycie wstępnego stażu pracy1.100-1.400
13Pomoc techniczna i laboratoryjnapodstawowe- 800-1.300
14stażystawyższe- 1.500-2.000
średnie zawodowe- 1.200-1.500

ZAŁĄCZNIK Nr 3

TABELA STAWEK GODZINOWYCH DLA ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH, W PAN I JEJ PLACÓWKACH NAUKOWYCH

GrupaWymagane kwalifikacjeStawka za 1 godzinę w złotych
IRobotnik remontowy lub transportowy3,60-4,10
IIRobotnik posiadający umiejętności fachowe w zakresie potrzebnym do wykonywania robót o charakterze pomocniczym4,10-5,00
IIIRobotnik posiadający umiejętności fachowe w zakresie wymaganym do wykonywania robót pod nadzorem lub samodzielnie,5,00-7,00
Robotnik kwalifikowany, wykonujący pod nadzorem skomplikowane i trudne roboty remontowe lub ciężkie i trudne roboty transportowe
IVRobotnik posiadający tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie, w którego zakresie wykonuje samodzielnie roboty,7,00-9,00
Robotnik wykwalifikowany wykonujący samodzielnie skomplikowane i trudne roboty remontowe
VRobotnik posiadający tytuł mistrza w zawodzie, w którego zakresie wykonuje samodzielnie trudne i precyzyjne roboty9,00-12,00

ZAŁĄCZNIK Nr 4 7

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I STAWEK UPOSAŻENIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO-BIUROWYCH ORAZ PRACOWNIKÓW GOSPODARCZYCH I OBSŁUGI SZKÓŁ WYŻSZYCH I PLACÓWEK NAUKOWYCH PAN

Lp.StanowiskoWymagane kwalifikacje w zakresie:Uposażenie miesięczne
wykształcenialat praktyki zawodowejw złotych
12345
A. Pracownicy administracyjno-biurowi
1Dyrektor administracyjny, dyrektor szpitala klinicznegowyższe42.800-4.000
2Zastępca dyrektora administracyjnego, zastępca dyrektora szpitala klinicznego, zastępca dyrektora instytutu do spraw administracyjnych, zastępca kierownika studium doskonalenia lekarzy do spraw administracyjnych, zastępca kierownika placówki naukowej PAN,wyższe4
kierownik zarządu administracyjnego placówek PANśrednie8
kwestor, główny księgowy zarządu administracyjnego instytutu lub wyższe5
placówki na prawach instytutu PANśrednie8
kierownik działu technicznegowyższe52.400-3.600
3Główny mechanik, główny energetyk, główny inżynier do spraw aparatury naukowej, główny inżynier do spraw gospodarki cieplnejwyższe42.200-3.400
4Kierownik samodzielnej sekcji technicznejwyższe4
kierownik działu,
zastępca kierownika działu technicznego,wyższe4
główny księgowyśrednie82.000-3.200
5Inżynier, inspektor bhp, radca prawny, sekretarz rektorawyższe3
Kierownik dziekanatu, zastępca kierownika działu,wyższe3
kierownik samodzielnej sekcjiśrednie61.700-2.900
6Księgowy rewident, kierownik centralnego magazynu laboratoryjnego, kierownik sekcji w dziale, kierownik domu studenckiego, kierownik sekretariatu studium specjalnego (zawodowego) lub oddziału, starszy inspektor, starszy radca,wyższe3
administratorśrednie61.500-2.600
7Starszy referent prawny, starszy referent bhp, starszy ekonomista, starszy planista, starszy statystyk medycyny, kierownik świetlicy, kierownik klubu, kierownik wyższe2
sekretariatu kursuśrednie51.250-2.300
8Starszy księgowy, kierownik zespołu magazynów, kierownik archiwum, kierownik stołówkiwyższe11.100-2.050
ekonomista, planista, kwatermistrz, radca, inspektorwyższeodbycie wstępnego stażu pracy1.100-2.050
starszy księgowy, kierownik zespołu magazynów, ekonomista, planista, kwatermistrz, kierownik archiwum, kierownik stołówki, radca, inspektorśrednie41.100-2.050
9Kierownik pralni mechanicznej, średnie4
kierownik kuchnizasadnicza szkoła zawodowa6
szkoła podstawowa81.250-2.050
10Starszy referent, starszy technik, księgowy, kierownik magazynu, statystyk medyczny, kalkulator, średnie2
żywnościowy, kierownik kancelariipodstawowe5 950-1.800
11Referent, technik, intendent, kontystaśrednieodbycie wstępnego stażu pracy
starszy magazynierśrednie2
Referent, technik, starszy magazynier, intendent, kontystapodstawowe4 850-1.400
12Kierownik pralni,zasadnicza szkoła zawodowa4
kierownik szwalniszkoła podstawowa61.100-1.400
13Kierownik strażyzasadnicza szkoła zawodowa3
szkoła podstawowa5 950-1.250
14Kierownik centrali telefonicznej, kierownik hali maszyn, maszynistka wykwalifikowanaśrednie1
magazynier, archiwista, kancelistaśrednieodbycie wstępnego stażu pracy
magazynier, kierownik centrali telefonicznej, kierownik hali maszyn, archiwista, kancelista, maszynistka wykwalifikowanapodstawowe (z umiejętnością pisania na maszynie z szybkością co najmniej 220 uderzeń na minutę)2 800-1.300
15Telefonista,średnieodbycie wstępnego stażu pracy
podstawowe2
maszynistkaśrednieodbycie wstępnego stażu pracy
podstawowe

(z umiejętnością pisania na maszynie z szybkością co najmniej 180 uderzeń na minutę)

2 800-1.100
16stażystawyższe-1.500-2.000
średnie zawodowe-1.200-1.500
średnie ogólnokształcące-1.100-1.400
B. Pracownicy gospodarczy i obsługi
1Starszy kucharz1.200-1.600
2Kucharz1.100-1.400
3Starszy pedel, rzemieślnik wykwalifikowany 950-1.250
4Pracz pralni mechanicznej 900-1.100
5Pedel, ogrodnik, starszy portier, starszy strażnik, starszy kelner, powielaczowy, szatniarz, starsza praczka, starsza szwaczka, kelnerka, starszy woźny 850- 950
6Praczka, szwaczka, prasowaczka, fasowaczka 750- 850
7Woźny, dźwigowy, portier, strażnik 750
8Goniec, pokojowa, pomoc kuchenna, sprzątaczka 700
* Z dniem 1 maja 1972 r. rozporządzenie utraciło moc w zakresie uregulowanym rozporządzeniem z dnia 27 kwietnia 1972 r. w sprawie uposażenia nauczycieli i nauczycieli akademickich (Dz.U.72.16.115), zgodnie z § 28 ust. 1 pkt 2 przywołanego rozporządzenia.

Z dniem 1 września 1973 r. rozporządzenie utraciło moc w stosunku do pracowników szkół wyższych zgodnie z § 26 pkt 1 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 1973 r. w sprawie uposażenia pracowników szkół wyższych nie będących nauczycielami akademickimi (Dz.U.73.36.213).

1 § 6 ust. 2 tiret dziewiąte zmienione przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 czerwca 1967 r. (Dz.U.67.28.132) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 lipca 1967 r.
2 Z dniem 1 stycznia 1975 r. § 11 ust. 1 utracił moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.74.47.289), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.
3 Z dniem 1 stycznia 1975 r. § 11 ust. 2 utracił moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.74.47.289), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.
4 Z dniem 17 lipca 1965 r. § 29 utracił moc w zakresie unormowanym rozporządzeniem z dnia 14 lipca 1965 r. w sprawie ustalenia stanowisk i uposażeń bibliotekarzy dyplomowanych w niektórych bibliotekach (Dz.U.65.30.198), zgodnie z § 5 pkt 3 przywołanego rozporządzenia.
5 Z dniem 1 stycznia 1975 r. § 54 utracił moc w zakresie uregulowanym w rozporządzeniu z dnia 7 grudnia 1974 r. w sprawie wynagradzania osób za pełnienie funkcji sekretarza komitetu naukowego lub komisji naukowej w Polskiej Akademii Nauk (Dz.U.74.47.289), zgodnie z § 4 przywołanego rozporządzenia.
6 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1972 r.
7 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 28 grudnia 1972 r. (Dz.U.72.55.371) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 1972 r.