Wynagrodzenie dozorców. - M.P.1951.A-11.168 - OpenLEX

Wynagrodzenie dozorców.

Monitor Polski

M.P.1951.A-11.168

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 17 stycznia 1951 r.
w sprawie wynagrodzenia dozorców. *

Na podstawie § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lutego 1949 r. w sprawie uposażenia pracowników państwowych i samorządowych zatrudnionych w charakterze kierowców samochodowych oraz wartowników i dozorców (Dz. U. R. P. Nr 14, poz. 91) zarządza się, co następuje:
Zarządzenie niniejsze normuje wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w charakterze dozorców, opłacanych z kredytów budżetu Państwa.
Dozorcami w rozumieniu niniejszego zarządzenia są pracownicy pilnujący budynków, urządzeń i ruchomości oraz odźwierni, portierzy i pilnujący bram, pojazdów i placów.
1. 1
Ryczałtowe wynagrodzenie miesięczne dozorcy za 46-godzinny tydzień pracy wynosi:
na obszarze m. st. Warszawyna obszarze Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu i Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, wejherowskiego, szczecińskiego i wolińskiegona pozostałych obszarach
428380364
2. 2
Za każdą godzinę pilnowania ponad 8 godzin na dobą (bądź ponad 6 godzin w sobotę) do pełnych 12 godzin na dobę dozorcy otrzymują zasadnicze wynagrodzenie godzinowe powiększone o 10%.
3.
Za godziny nadliczbowe, przekraczające 72-godzinną normę tygodniowo, wynagrodzenie oblicza się według zasad art. 16 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. o czasie pracy w przemyśle i handlu (Dz. U. R. P. z 1933 r. Nr 94, poz. 734, z 1934 r. Nr 110, poz. 976, z 1936 r. Nr 28, poz. 222, z 1945 r. Nr 21, poz. 117, z 1946 r. Nr 51, poz. 285 oraz z 1950 r. Nr 13, poz. 122).
4. 3
(skreślony).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 1951 r.
* Z dniem 1 września 1956 r. niniejsze zarządzenie traci moc w zakresie unormowanym zarządzeniem z dnia 15 listopada 1956 r. w sprawie zasad wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych (M.P.56.103.1192), zgodnie z § 9 zarządzenia zmieniającego.
1 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. (M.P.53.A-4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
2 § 3 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. (M.P.53.A-4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.
3 § 3 ust. 4 skreślony przez § 1 pkt 3 zarządzenia z dnia 10 stycznia 1953 r. (M.P.53.A-4.45) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 1 stycznia 1953 r.