§ 8. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych. - M.P.1956.103.1192 - OpenLEX

§ 8. - Zasady wynagradzania dozorców, portierów i strażników zatrudnionych w szkołach wyższych.

Monitor Polski

M.P.1956.103.1192

Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1956 r.
§  8.
1.
Dozorcom, portierom i strażnikom przysługuje wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości:
1)
za każdą godzinę ponad 8 godzin na dobę bądź ponad 6 godzin w sobotę do pełnych 12 godzin na dobę (ponad 46 godzin tygodniowo do 72 godzin tygodniowo) - po 110% zasadniczej stawki godzinowej;
2)
za następne godziny nadliczbowe oraz godziny nadliczbowe przypadające w święta i w nocy - po 200% zasadniczej stawki godzinowej.
2.
Zasadniczą stawkę godzinową otrzymuje się przez podzielenie otrzymywanego przez pracownika miesięcznego wynagrodzenia przez 200.
3.
Za czas szkolenia zawodowego, ewentualnie pogotowia, poza normalnym czasem pracy, pracownicy otrzymują po 150% zasadniczej stawki godzinowej za godzinę szkolenia lub pogotowia.