Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1981.20.191

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.

UCHWAŁA Nr 166
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 1981 r.
w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

W celu zapewnienia warunków rozwoju produkcji rolniczej i usprawnienia bankowej obsługi rolnictwa, na podstawie art. 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1975 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1975 r. Nr 20, poz. 108 i z 1981 r. Nr 17, poz. 82) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Banki udzielają kredytów na rozwój produkcji rolniczej:
1)
rolnikom indywidualnym i innym osobom fizycznym,
2)
spółdzielniom produkcyjnym zrzeszonym w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i ich związkom,
3)
jednostkom gospodarczym zrzeszonym w związkach kółek i organizacji rolniczych oraz ich związkom,
4)
związkom i zrzeszeniom branżowym producentów rolnych,
5)
państwowym przedsiębiorstwom gospodarki rolnej,

mającym warunki do rozwoju produkcji rolniczej lub świadczenia usług na rzecz rolnictwa i zapewniającym spłatę kredytów.

Banki udzielają kredytów:
1)
obrotowych na sfinansowanie uzasadnionych gospodarczo nakładów związanych z produkcją rolniczą, w tym również zakupem stada podstawowego i usługami produkcyjnymi świadczonymi na rzecz rolnictwa; w zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy kredyt może być udzielony do wysokości ponoszonych nakładów pieniężnych,
2)
inwestycyjnych na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budownictwem (budownictwo nowe, rozbudowa, modernizacja, adaptacja, kapitalne remonty), urządzeniami melioracyjnymi, elektryfikacyjnymi i zaopatrzenia w wodę, zakupem nieruchomości rolnych w obrocie między producentami rolnymi, zakupem i remontami kapitalnymi traktorów i innych środków transportowych, maszyn i urządzeń technicznych, zakładaniem i rekonstrukcją sadów, stawów rybnych, pasiek pszczelich, plantacji wieloletnich i innych rodzajów inwestycji oraz na wniesienie udziałów statutowych i wkładów członkowskich do spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i na spłaty spadkowe.
1.
Kredyt inwestycyjny stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy.
2.
Przez środki własne rozumie się środki pieniężne na rachunkach bankowych, zgromadzone materiały i urządzenia techniczne, wartość robocizny, transportu własnego oraz szacunkową wartość robót budowlanych wykonanych i opłaconych ze środków własnych przed otrzymaniem kredytu.
1.
Kredyt inwestycyjny może być udzielony do wysokości 80% nakładów inwestycyjnych, o których mowa w § 2 pkt 2, a jeżeli kredytobiorcą jest młody rolnik - do wysokości 95% tych nakładów.
2.
Za młodego rolnika uważa się osobę, która nie przekroczyła 35 lat życia, a w wypadku małżeństwa, jeżeli jeden z małżonków nie przekroczył 35 lat życia.
3.
Minister Finansów może określić inne grupy osób uprawnione do korzystania z kredytów do wysokości 95% nakładów inwestycyjnych.
Kredyt inwestycyjny do wysokości 95% nakładów może być udzielony jednostkom, o których mowa w § 1 pkt 2-5, w okresie 5 lat licząc od roku następnego po ich zarejestrowaniu.
Osobom wymienionym w § 1 pkt 1 kredyt inwestycyjny może być udzielony, jeżeli planowany rozmiar produkcji nie będzie wymagać stałego zatrudniania siły najemnej oraz będzie dostosowany do zasobów własnej bazy paszowej, z wyjątkiem rodzajów produkcji wymagających wyłącznie specjalistycznych pasz pochodzenia przemysłowego.
1.
Okres spłaty kredytu obrotowego nie może przekraczać 5 lat, z uwzględnieniem okresu karencji do 3 lat, i powinien być dostosowany do kierunków produkcji i odpowiadających im cyklów produkcyjnych.
2.
Okres spłaty kredytu inwestycyjnego nie może przekraczać 30 lat, z uwzględnieniem okresu karencji do 6 lat, i powinien być dostosowany do charakteru nakładów i sytuacji ekonomiczno-finansowej kredytobiorcy.
1.
Kredyt na zakup nieruchomości rolnych, w skład których wchodzą w przeważającej części grunty klas V i VI, oraz na zakup nieruchomości rolnych położonych powyżej 350 m ponad poziomem morza, może być udzielony na okres spłaty do 40 lat, z uwzględnieniem okresu karencji do 7 lat.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również przy udzielaniu kredytu na zakup nieruchomości rolnych położonych w gminach wskazanych przez wojewodów, charakteryzujących się małym popytem na ziemię - bez względu na klasę gruntów wchodzących w skład tych nieruchomości.
3.
Kredyt na zakup nieruchomości rolnych wymienionych w ust. 1 może być udzielony do wysokości 90% ceny ich nabycia, a kredyt na zakup nieruchomości, o których mowa w ust. 2 - do wysokości 95% ceny ich nabycia.
1.
Bank przed przyznaniem kredytu jest obowiązany zbadać gospodarczą celowość udzielenia kredytu.
2.
Bank jest obowiązany kontrolować celowość wykorzystania kredytów.
3.
Kredyt zużyty niezgodnie z przeznaczeniem staje się natychmiast wymagalny wraz z odsetkami. Bank może odstąpić od żądania natychmiastowej spłaty, jeżeli kredyt został zużyty na inne cele podlegające kredytowaniu, zmieniając odpowiednio warunki jego spłaty.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 169 Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1965 r. w sprawie udzielania kredytów na budowę pomieszczeń do wykonywania zabiegów unasieniania krów i jałowic w warunkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy,
2)
uchwała nr 213 Rady Ministrów z dnia 18 sierpnia 1967 r. w sprawie kredytów bankowych dla indywidualnych gospodarstw rolnych na zakup nawozów w ramach obowiązku stosowania minimum nawożenia mineralnego (Monitor Polski Nr 49, poz. 244),
3)
§ 4 pkt 2 uchwały nr 35 Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1969 r. w sprawie zatwierdzenia podstawowych elementów zagospodarowania terenów górskich województwa rzeszowskiego do roku 1985,
4)
§ 6 uchwały nr 20 Rady Ministrów z dnia 25 stycznia 1974 r. w sprawie kierunków rozwoju społeczno-gospodarczego kółek rolniczych i ich związków (Monitor Polski Nr 6, poz. 38),
5)
§ 2, 3 i 7 ust. 3 uchwały nr 8 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie rozwoju spółdzielczej gospodarki w rolnictwie (Monitor Polski Nr 5, poz. 22 i Nr 30, poz. 131),
6)
§ 21 uchwały nr 44 Rady Ministrów z dnia 5 marca 1976 r. w sprawie ogólnych zasad udzielania kredytów przez banki (Monitor Polski Nr 15, poz. 68),
7)
§ 9-13 i 14 pkt 5 uchwały nr 107 Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 1978 r. w sprawie specjalizacji indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacji w rolnictwie (Monitor Polski Nr 30, poz. 108),
8)
decyzja nr 103 Prezydium Rządu z dnia 20 sierpnia 1976 r. w sprawie aktywizacji hodowli bydła mlecznego i macior oraz zredukowania ich uboju,
9)
ust. 10 i 11 decyzji nr 113 Prezydium Rządu z dnia 20 lipca 1979 r. w sprawie rozwoju produkcji rolnej w drobnych indywidualnych gospodarstwach rolnych, działkach przydomowych i pracowniczych ogrodach działkowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.