§ 2. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej. - M.P.1981.20.191 - OpenLEX

§ 2. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1981.20.191

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.
§  2.
Banki udzielają kredytów:
1)
obrotowych na sfinansowanie uzasadnionych gospodarczo nakładów związanych z produkcją rolniczą, w tym również zakupem stada podstawowego i usługami produkcyjnymi świadczonymi na rzecz rolnictwa; w zależności od sytuacji finansowej kredytobiorcy kredyt może być udzielony do wysokości ponoszonych nakładów pieniężnych,
2)
inwestycyjnych na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych związanych z budownictwem (budownictwo nowe, rozbudowa, modernizacja, adaptacja, kapitalne remonty), urządzeniami melioracyjnymi, elektryfikacyjnymi i zaopatrzenia w wodę, zakupem nieruchomości rolnych w obrocie między producentami rolnymi, zakupem i remontami kapitalnymi traktorów i innych środków transportowych, maszyn i urządzeń technicznych, zakładaniem i rekonstrukcją sadów, stawów rybnych, pasiek pszczelich, plantacji wieloletnich i innych rodzajów inwestycji oraz na wniesienie udziałów statutowych i wkładów członkowskich do spółdzielni zrzeszonych w Centralnym Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych i na spłaty spadkowe.