Specjalizacja indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacja w rolnictwie. - M.P.1978.30.108 - OpenLEX

Specjalizacja indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacja w rolnictwie.

Monitor Polski

M.P.1978.30.108

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.

UCHWAŁA Nr 107
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 sierpnia 1978 r.
w sprawie specjalizacji indywidualnych gospodarstw rolnych i zespołów rolników oraz kooperacji w rolnictwie.

W celu zapewnienia warunków dalszego wzrostu produkcji rolnej w indywidualnych gospodarstwach rolnych w drodze organizowania i rozwoju różnych form specjalizacji produkcji rolnej oraz rozwoju kooperacji z jednostkami gospodarki uspołecznionej Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Za specjalistyczne gospodarstwo rolne uważa się gospodarstwo:
1)
dla którego opracowano plan specjalistycznej produkcji rolnej, zwany dalej "planem",
2)
którego posiadacz dostarcza jednostkom gospodarki uspołecznionej na podstawie wieloletnich umów kontraktacji lub kooperacji produkty rolne z określonego kierunku specjalizacji w ilości wymienionej w załączniku nr 1 lub 2 do uchwały albo dostarczy je w tej ilości na podstawie zawartej umowy, w terminie określonym w planie.
1.
Za zespół rolników indywidualnych, zwany dalej "zespołem", uważa się zorganizowaną na zasadach spółki unormowanej przepisami Kodeksu cywilnego grupę co najmniej trzech rolników, którzy odpowiadają następującym warunkom:
1)
są posiadaczami odrębnych gospodarstw lub nieruchomości rolnych,
2)
zamieszkują w danej lub sąsiedniej miejscowości,
3)
dochód uzyskany z pracy w rolnictwie stanowi dla nich główne źródło utrzymania,
4)
będą osobiście pracować w zespole lub wraz z członkami rodziny,
5)
spełniają warunki określone w § 1.
2.
W razie zmniejszenia się liczby członków zespołu poniżej trzech, pozostali członkowie obowiązani są w terminie sześciu miesięcy do zawarcia umowy z innym rolnikiem o przystąpieniu do zespołu. W okresie tym zespół korzysta z uprawnień określonych w uchwale.
1.
Naczelnik gminy prowadzi rejestr specjalistycznych gospodarstw rolnych i zespołów.
2.
Posiadacz specjalistycznego gospodarstwa rolnego lub zespół, wpisany do rejestru, otrzymuje kartę gospodarstwa specjalistycznego, zwaną dalej "kartą".
1.
Jeżeli posiadacz specjalistycznego gospodarstwa rolnego przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 1 pkt 2, a zespół przestanie spełniać warunki, o których mowa w § 2 ust. 1, naczelnik gminy skreśli to gospodarstwo z rejestru i unieważni kartę.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli niewykonanie umów kontraktacji lub kooperacji trwało nie dłużej niż przez dwa kolejne lata i nastąpiło na skutek okoliczności, za które posiadacz specjalistycznego gospodarstwa rolnego lub zespół nie ponoszą odpowiedzialności.
1.
Plan powinien określać:
1)
obszar gruntów specjalistycznego gospodarstwa rolnego albo obszar gruntów posiadanych przez członków zespołu oraz zasoby siły roboczej,
2)
ilości produktów roślinnych lub zwierzęcych stanowiących przedmiot specjalizacji i terminy ich dostarczenia jednostkom gospodarki uspołecznionej, z tym że planowane ilości nie mogą być mniejsze od określonych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały,
3)
pokrycie potrzeb paszowych głównie z produkcji własnej, przy uwzględnieniu zakupu pasz treściwych od jednostek gospodarki uspołecznionej według zasad określonych odrębnymi przepisami,
4)
podstawowe środki produkcji, maszyny, urządzenia oraz materiały budowlane,
5)
a w razie potrzeby - również budowę, adaptację lub modernizację obiektów służących do produkcji oraz plantacje trwałe.
2.
Plan sporządza w porozumieniu z posiadaczem specjalistycznego gospodarstwa rolnego lub członkami zespołu instruktor gminnej służby rolnej albo służby specjalistycznej jednostek uspołecznionej gospodarki rolnej lub pracownik innej jednostki gospodarki uspołecznionej, zawierającej wieloletnie umowy kontraktacji lub kooperacji.
3.
Plan zatwierdza naczelnik gminy po zasięgnięciu opinii wojewódzkiego ośrodka postępu rolniczego.
Przy ustalaniu ilości produktów określonych w załącznikach nr 1 i 2 do uchwały nie uwzględnia się w okresie pierwszych trzech lat obszaru gruntów rolnych, o który nastąpiło powiększenie gospodarstwa rolnego.
1.
Naczelnik gminy zapewni posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych oraz zespołom zaopatrzenie w materiały i urządzenia inwestycyjne, korzystanie z usług produkcyjnych dla rolnictwa, transportowych, budowlano-montażowych oraz z pomocy instruktażowej, a także pierwszeństwo w nabywaniu lub wydzierżawianiu państwowych nieruchomości rolnych; w szczególności naczelnik gminy zapewni:
1)
przygotowanie i realizację inwestycji budowlano-montażowych, w tym:
a)
nieodpłatne otrzymanie dokumentacji typowej na budynki, adaptację tej dokumentacji do warunków i potrzeb gospodarstwa, dokumentacji na modernizację budynków lub remont kapitalny budynków oraz załatwienie formalności związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę,
b)
możliwości zakupu materiałów budowlanych, elementów prefabrykowanych oraz montaż obiektów typowych, urządzeń i instalacji niezbędnych do produkcji, ciągników, maszyn rolniczych, urządzeń technicznych i środków transportowych oraz innych środków produkcji pochodzenia przemysłowego i rolniczego,
2)
świadczenie przez jednostki gospodarki uspołecznionej kompleksowych usług produkcyjnych,
3)
korzystanie z bezpłatnego leczenia chorób wymienia i jałowości krów oraz bezpłatnej profilaktyki weterynaryjnej w gospodarstwie lub zespole o kierunku specjalizacji w produkcji zwierzęcej,
4)
uzyskiwanie pomocy instruktażowo-doradczej gminnej służby rolnej oraz jednostek gospodarki uspołecznionej.
2.
Wojewoda zapewni posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych oraz członkom zespołów:
1)
pomoc instruktażowo-doradczą wojewódzkich ośrodków postępu rolniczego i pracowników terenowych organów administracji państwowej stopnia wojewódzkiego,
2)
środki na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a) i pkt 3.
3.
Posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych oraz zespołom przysługuje pierwszeństwo w zawieraniu wieloletnich umów kontraktacji lub kooperacji z jednostkami gospodarki uspołecznionej.
Jednostki gospodarki uspołecznionej zawierające wieloletnie umowy kontraktacji i kooperacji z posiadaczami specjalistycznych gospodarstw rolnych i zespołami powinny uwzględniać ilość produktów wynikającą z planu, o którym mowa w § 1, oraz zawiadamiać naczelników gmin o ilości produktów nabytych na podstawie tych umów w danym roku w terminie do dnia 31 stycznia roku następnego.
(uchylone).
Jednostki uspołecznionej gospodarki rolnej rozwijają z posiadaczami gospodarstw rolnych i zespołami współpracę, zwaną dalej "kooperacją", w zakresie produkcji rolnej i inwestycji, usług i działalności socjalno-kulturalnej, a w szczególności:
1)
współdziałają w rozwoju produkcji roślinnej i zwierzęcej,
2)
rozwijają usługi, zwłaszcza rolnicze, warsztatowe, transportowe i budowlano-montażowe,
3)
zaopatrują kooperantów w kwalifikowany materiał siewny, zwierzęta, pasze treściwe oraz inne środki produkcji,
4)
stosują ceny i dopłaty do cen obowiązujących jednostki gospodarki uspołecznionej prowadzące skup i kontraktacją oraz świadczące usługi produkcyjne dla rolnictwa,
5) 2
(uchylony),
6)
nabywają w przedsiębiorstwach nasiennych materiał siewny oraz zbywają go kooperantom po cenach hurtowych,
7)
udostępniają rolnikom obiekty i urządzenia socjalno-kulturalne.
1.
Kooperację prowadzi się na podstawie umów wieloletnich.
2.
W umowie, o której mowa w ust. 1, należy w szczególności określić:
1)
strony,
2)
przedmiot umowy,
3)
termin wykonania,
4)
cenę i sposób zapłaty,
5)
warunki i sposób zaopatrzenia w środki produkcji,
6)
warunki wykonania umowy,
7)
kary umowne za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy,
8)
tryb, w jakim mogą być dokonane zmiany umowy.
1.
Istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały zespoły rolników indywidualnych, spółki zagospodarowania wspólnot gruntowych i posiadacze specjalistycznych gospodarstw rolnych zachowują uprawnienia przysługujące im na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się do posiadaczy gospodarstw rolnych nie uznanych za specjalistyczne, dostarczających jednostkom gospodarki uspołecznionej co najmniej 50% ilości produktów ustalonych dla gospodarstw specjalistycznych.
3.
W stosunku do posiadaczy gospodarstw specjalistycznych w produkcji drobiarskiej i pszczelarskiej nie stosuje się przewidzianych w dotychczasowych przepisach podwyższonych stawek umorzenia z tytułu powiększenia obszaru gospodarstwa, chyba że powiększenie obszaru tych gospodarstw nastąpiło przed wejściem w życie niniejszej uchwały.
Posiadaczom specjalistycznych gospodarstw rolnych, którzy otrzymali kartę przed dniem wejścia w życie uchwały i nie dostarczyli jednostkom gospodarki uspołecznionej produktów zwierzęcych w terminie i ilości określonych w planie, wojewoda może obniżyć określone planem ilości produktów do ilości ustalonych w załączniku nr 2 do uchwały.
Ministrowie Przemysłu Spożywczego i Skupu oraz Przemysłu Lekkiego zapewnią udział służb surowcowych przedsiębiorstw zgrupowanych w podległych im centralach i zjednoczeniach w rozwijaniu produkcji w specjalistycznych gospodarstwach rolnych i zespołach.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami uwzględni przy rozdziale środków produkcji potrzeby poszczególnych województw wynikających z możliwości rozwoju produkcji towarowej i koncentracji ziemi w specjalistycznych gospodarstwach rolnych i zespołach.
Zaleca się Zarządowi Centralnego Związku Kółek Rolniczych rozszerzenie działalności organizatorskiej związków i zrzeszeń branżowych kółek rolniczych na rzecz rozwoju specjalistycznych gospodarstw rolnych i zespołów oraz zapewnienie ścisłej współpracy spółdzielni kółek rolniczych z posiadaczami specjalistycznych gospodarstw rolnych i zespołami, szczególnie w zakresie świadczenia usług kompleksowych.
Zaleca się Zarządom Centralnego Związku Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, Centralnego Związku Kółek Rolniczych i Centralnego Związku Spółdzielni Rolniczych "Samopomoc Chłopska" stosowanie przepisów uchwały przez zrzeszone w nich jednostki organizacyjne.
Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1)
naczelniku gminy - rozumie się przez to również inny terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego,
3)
wojewodzie - rozumie się przez to również prezydenta miasta stopnia wojewódzkiego.
Traci moc uchwała nr 11 Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1976 r. w sprawie rozwoju zespołów rolników, specjalizacji i kooperacji w rolnictwie (Monitor Polski Nr 11, poz. 53 i Nr 33, poz. 143).
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 1978 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Minimum produktów roślinnych i powierzchni zasiewów dla specjalistycznych gospodarstw rolnych i zespołów.

Lp.Kierunek specjalizacjiIlość ziemiopłodów dostarczonych jednostkom gospodarki uspołecznionej lub powierzchnia upraw objęta umowami o ich dostarczenie
w q z 1 ha przeliczeniowego gruntów ornychw % powierzchni zasiewówprzypadająca na gospodarstwo indywidualneprzypadająca na zespół rolników
123456
1Rośliny zbożowe, oleiste, strączkowe jadalne (poszczególne gatunki albo razem)15-120 q360 q
2Ziemniaki:
a) przemysłowe42-300 q900 q
b) jadalne36-200 q600 q
c) jadalne wczesne albo specjalne20-100 q300 q
d) sadzeniaki22-150 q450 q
3Buraki cukrowe albo cykoria45-600 q1.800 q
4Tytoń albo rośliny włókniste, albo zioła-150,80 ha2,50 ha
5Chmiel albo wiklina-151,50 ha4,00 ha
6Nasiona rolnicze-202,00 ha6,00 ha
7Nasiona ogrodnicze albo materiał szkółkarski-150,50 ha2,00 ha
8Owoce jagodowe albo pestkowe-301,00 ha5,00 ha
9Owoce ziarnkowe-503,00 ha10,00 ha
10Warzywa gruntowe-302,00 ha5,00 ha
11Warzywa i owoce - łączna powierzchnia ich uprawy-602,00 ha6,00 ha
12Warzywa przyspieszone z wysokich tuneli foliowych--1.000 m22.500 m2
70 q175 q
13Warzywa szklarniowe--600 m21.800 m2
70 q220 q
14Pieczarki--400 m21.000 m2
80 q200 q

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Minimum produktów zwierzęcych dla specjalistycznych gospodarstw rolnych i zespołów.

Lp.Kierunek specjalizacjiIlość produktów dostarczonych jednostkom gospodarki uspołecznionej w ciągu roku
z 1 ha ogólna
użytków rolnychz gospodarstwaz zespołu
1Bydło mleczne - mleko3.000 l18.000 l60.000 l
2Bydło mleczne - mleko2.500 l15.000 l45.000 l
i młode bydło rzeźne 250 kg 1.500 kg 4.500 kg
3Młode bydło rzeźne 1.000 kg 6.000 kg 20.000 kg
4Trzoda chlewna 800 kg 4.000 kg 12.000 kg
5Owce: wełna 35 kg 210 kg 630 kg
żywiec 250 kg 1.500 kg 4.500 kg
6Produkcja drobiarska:
- kurczęta rzeźne- 60.000 kg180.000 kg
- kaczki rzeźne- 30.000 kg 90.000 kg
- indyki rzeźne- 20.000 kg 60.000 kg
- gęsi rzeźne- 6.000 kg 18.000 kg
- jaja spożywcze- 18.000 kg 80.000 kg
7Pasieki: liczba pni pszczelich- 30 szt. 100 szt.
towarowa produkcja

miodu

- 300 kg 1.000 kg
8Towarowa produkcja z 1 ha lustra wody:
Ryby: - ryby konsumpcyjne 300 kg 400 kg
- narybek i kroczki 250 kg 300 kg
- ryby konsumpcyjne i

materiał zarybieniowy

300 kg 400 kg
Uwaga 1: Dla rejonu zachowawczego polskiego bydła czerwonego w województwie nowosądeckim ilość produktów w skali rocznej bydła mlecznego, bydła mlecznego i młodego bydła rzeźnego oraz młodego bydła rzeźnego obniża się o 20%.

Uwaga 2: Przy kierunku specjalizacji-bydło mleczne i młode bydło rzeźne (lp. 2) może być stosowane przeliczenie mleka na żywiec i żywca na mleko w relacji 6 l mleka = 1 kg żywca; odchylenia od ustalonych kryteriów nie mogą przekraczać 20%.

Przy kierunku specjalizacji - owce (lp. 5) może być stosowane przeliczenie wełny na żywiec i żywca na wełnę w relacji 0,1 kg wełny = 1 kg żywca.

Uwaga 3: Ilość produktów dla kierunków specjalizacji określonych pod lp. 1 do 5 oblicza się mnożąc ustaloną w tabeli ilość produktów dostarczonych w skali rocznej z 1 ha użytków rolnych i z gospodarstwa lub zespołu rolników przez ustalony dla danego gospodarstwa lub zespołu rolników wskaźnik wynikający z podzielenia liczby hektarów przeliczeniowych użytków rolnych przez liczbę hektarów fizycznych użytków rolnych, przy czym liczbę hektarów przeliczeniowych ustala się według następujących wskaźników:

Grunty orneUżytki zielone
Klasa glebywskaźnik bonitacjiKlasa glebywskaźnik bonitacji
I1,8I1,8
II1,6II1,6
IIIa 1,25--
III1,2
IIIb 1,15--
IVa 1,05--
IV1,0
IVb 0,95--
V0,8V0,8
VI0,5VI0,5

Wskaźnik 1,25 stanowi górną granicę przy przeliczeniu i stosuje się go również do gospodarstw i zespołów rolników, w których przeciętny wskaźnik bonitacji użytków rolnych jest większy od 1,25.

Uwaga 4: Zaliczenie ferm hodowlanych drobiu do gospodarstw specjalistycznych następuje na podstawie odrębnych kryteriów.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Wysokość umorzenia kredytów inwestycyjnych i opłat w stosunku do kosztów inwestycji.

Tytuł poniesionych kosztówWysokość umorzenia
ZespołomPosiadaczom gospodarstw rolnych
specjalistycznychnie uznanych za specjalistyczne gospodarstwa rolne
1234
1) budowa, adaptacja, remont

kapitalny lub nabycie budynków

inwentarskich dla krów mlecznych

65% kosztów50%

kosztów

30%

kosztów

2) budowa, adaptacja, remont

kapitalny lub nabycie budynków

inwentarskich dla pozostałego

bydła, trzody chlewnej, owiec, a

ponadto pasiek pszczelich, stawów

i towarzyszących urządzeń

rybackich

55% kosztów35%

kosztów

20%

kosztów

3) budowa, remont kapitalny lub

nabycie obiektów związanych z

produkcją, przerobem i

konserwacją pasz

70% kosztów50%

kosztów

30%

kosztów

4) budowa urządzeń melioracyjnych,

zaopatrzenia w wodę, budowa,

rozbudowa, modernizacja, nabycie

i montaż urządzeń

elektryfikacyjnych oraz urządzeń

nawadniających

50% kosztów25%

kosztów

15%

kosztów

5) budowa, remont kapitalny lub

nabycie przechowalni produktów

rolniczych, sortowni i

czyszczalni, suszarni, a także

trwałych konstrukcji plantacji

chmielu oraz nasadzeń drzew

owocowych

45% kosztów20%

kosztów

-
6) budowa, remont kapitalny lub

nabycie budynków:

a) dla drobiu, z wyjątkiem

brojlerów

45% kosztów25%

kosztów

10%

kosztów

b) do produkcji brojlerów45% kosztów--
1 § 9-13 uchylone przez § 10 pkt 7 uchwały nr 166 z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej (M.P.81.20.191) z dniem 26 sierpnia 1981 r.
2 § 14 pkt 5 uchylony przez § 10 pkt 7 uchwały nr 166 z dnia 10 sierpnia 1981 r. w sprawie zasad udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej (M.P.81.20.191) z dniem 26 sierpnia 1981 r.