§ 8. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej. - M.P.1981.20.191 - OpenLEX

§ 8. - Zasady udzielania przez banki kredytów na rozwój produkcji rolniczej.

Monitor Polski

M.P.1981.20.191

Akt utracił moc
Wersja od: 26 sierpnia 1981 r.
§  8.
1.
Kredyt na zakup nieruchomości rolnych, w skład których wchodzą w przeważającej części grunty klas V i VI, oraz na zakup nieruchomości rolnych położonych powyżej 350 m ponad poziomem morza, może być udzielony na okres spłaty do 40 lat, z uwzględnieniem okresu karencji do 7 lat.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również przy udzielaniu kredytu na zakup nieruchomości rolnych położonych w gminach wskazanych przez wojewodów, charakteryzujących się małym popytem na ziemię - bez względu na klasę gruntów wchodzących w skład tych nieruchomości.
3.
Kredyt na zakup nieruchomości rolnych wymienionych w ust. 1 może być udzielony do wysokości 90% ceny ich nabycia, a kredyt na zakup nieruchomości, o których mowa w ust. 2 - do wysokości 95% ceny ich nabycia.