Zasady składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Monitor Polski

M.P.1965.43.240

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1965 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 30 lipca 1965 r.
w sprawie zasad składania przez opiekuna w instytucji bankowej gotówki osoby pozostającej pod opieką.

Na podstawie art. 594 Kodeksu postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43, poz. 296) zarządza się, co następuje:
Gotówkę osoby pozostającej pod opieką opiekun składa w Powszechnej Kasie Oszczędności albo w spółdzielni oszczędnościowo-pożyczkowej na rachunku, stanowiącym oprocentowany wkład oszczędnościowy.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności wystawia na wkład książeczkę oszczędnościową na imię i nazwisko osoby pozostającej pod opieką, zastrzegając w książeczce dokonywanie wypłat tylko do rąk opiekuna.
2.
Powszechna Kasa Oszczędności na żądanie opiekuna dokonuje zastrzeżenia, o którym mowa w ust. 1, także w książeczkach oszczędnościowych, otwartych przez osobę pozostającą pod opieką, albo przez inne osoby na jej rzecz, bez takiego zastrzeżenia.
Powszechna Kasa Oszczędności dokonuje powyższych czynności po przedstawieniu przez opiekuna zaświadczenia sądu opiekuńczego o ustanowieniu go opiekunem.
1.
Powszechna Kasa Oszczędności dokonuje wypłat z rachunku na podstawie przedstawionego przez opiekuna zezwolenia sądu opiekuńczego na daną wypłatę. W zezwoleniu sąd wskazuje imię i nazwisko opiekuna oraz osoby pozostającej pod opieką, numer książeczki oszczędnościowej i kwotę wypłaty.
2.
Sąd opiekuńczy może wydać zezwolenie, uprawniające opiekuna do podejmowania z tego rachunku przez czas ściśle oznaczony gotówki do wysokości określonej w zezwoleniu.
W razie ustania opieki z mocy prawa sąd wydaje osobie, która pozostawała pod opieką, zaświadczenie o ustaniu opieki w celu przedstawienia zaświadczenia Powszechnej Kasie Oszczędności.
1.
Przepisy §§ 2, 3, 4 i 5 stosuje się odpowiednio do składania w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych gotówki osoby pozostającej pod opieką.
2.
Przepisy zarządzenia stosuje się odpowiednio do składania w Powszechnej Kasie Oszczędności albo w spółdzielniach oszczędnościowo-pożyczkowych gotówki osób pozostających pod kuratelą.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.