Zasady finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarka finansowa jednostek badawczych i szkół wyższych.

Monitor Polski

M.P.1974.2.9

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1982 r.

UCHWAŁA Nr 289
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1973 r.
w sprawie zasad finansowania prac badawczych i wdrożeniowych oraz gospodarki finansowej jednostek badawczych i szkół wyższych.

Na podstawie art. 7 ust. 2 i 4 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 listopada 1970 r. - Prawo budżetowe (Dz. U. Nr 29, poz. 244), art. 9 i 25 dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111) oraz art. 12 ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o instytutach naukowo-badawczych (Dz. U. z 1965 r. Nr 19, poz. 129 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Działy I-III 1  (uchylone).

Dział IV

Przepisy ogólne.

§  42. 
1. 
Zasady gospodarki finansowej ustalone w niniejszym dziale mają zastosowanie do państwowych szkół wyższych działających na podstawie:
1) 2
 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 191), z wyjątkiem szkół wyższych nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych,
2)
ustawy z dnia 29 marca 1962 r. o wyższych szkołach artystycznych (Dz. U. z 1969 r. Nr 6, poz. 48 i z 1973 r. Nr 12, poz. 89),

zwanych dalej "szkołami".

2. 
Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz Ministrem Finansów może zastosować przepisy niniejszego działu do określonych wyższych szkół wojskowych.
3. 
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do zakładów doświadczalnych i innych jednostek podległych szkole, jeżeli zakłady te i jednostki zostały utworzone na podstawie przepisów odrębnych, nie wymienionych w ust. 1.
4. 
Określone w niniejszym dziale zasady gospodarki finansowej nie dotyczą działających w obrębie szkoły gospodarstw rolnych i leśnych. Zasady gospodarki finansowej tych gospodarstw określają odrębne przepisy, z tym że rozliczenia wyników ich działalności są przeprowadzane za pośrednictwem szkoły, lecz nie ujmuje się ich w planie finansowym działalności podstawowej.
§  43. 
1. 
Szkoła prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na podstawie ustalonych przez ministra sprawującego nadzór nad szkołą kierunków pracy szkoły, zasad organizacji działalności dydaktyczno-wychowawczej, planów badań naukowych, programów nauczania, planów i regulaminów studiów.
2. 
Podstawą samodzielnej gospodarki finansowej szkoły są dotacje z budżetu centralnego oraz dochody i opłaty określone w uchwale.
3. 
Gospodarka finansowa niektórych jednostek organizacyjnych szkoły może być wydzielona. Rektor szkoły ustala, które spośród jednostek organizacyjnych szkoły prowadzą wydzieloną gospodarkę finansową, oraz określa zakres gospodarki finansowej tych jednostek i sposób rozliczania jej ze szkołą.
4. 
Szkoły prowadzą rachunkowość na podstawie przepisów o rachunkowości budżetowej.
§  44. 
1. 
Podstawą gospodarki finansowej szkoły jest plan finansowy obejmujący całość dochodów i kosztów działalności szkoły, z wyjątkiem jednostek, o których mowa w § 42 ust. 3 i 4.
2.  3
 Plany finansowe szkoły ustala i zatwierdza na lata kalendarzowe rektor, po zasięgnięciu opinii senatu szkoły, na podstawie wskaźników i ustaleń wynikających z narodowego planu gospodarczego i budżetu Państwa oraz wskaźników i norm ustalonych zgodnie z przepisami uchwały. Rektor może upoważnić dyrektora, odpowiedzialnego za gospodarkę szkoły, do zatwierdzania planów finansowych wydzielonych jednostek organizacyjnych.
§  45. 
1. 
Ze względu na zasady gospodarki finansowej w podstawowej działalności bieżącej szkoły rozróżnia się działalność:
1)
dotyczącą kształcenia i wychowania młodzieży, zwaną dalej "działalnością dydaktyczno-wychowawczą",
2)
dotyczącą dokształcania kadry naukowej oraz kształcenia i dokształcania podyplomowego, zwaną dalej "dokształcaniem kadr",
3)
naukowo-badawczą,
4)
obejmującą świadczenia i pomoc materialną dla studentów.
2. 
W szkołach artystycznych rozróżnia się ponadto działalność kulturotwórczą i artystyczną.
3. 
Koszty działalności szkoły, których nie można rozliczyć jako kosztów bezpośrednich poszczególnych rodzajów działalności (ust. 1 i 2), dolicza się do kosztów bezpośrednich w formie narzutu z tytułu kosztów ogólnych.
4. 
Minister nadzorujący szkołę, na wniosek rektora, ustala procentową stawkę narzutu z tytułu kosztów ogólnych szkoły w stosunku do wynagrodzeń bezpośrednich w podziale na działalność naukowo-badawczą i pozostałą działalność szkoły.
5. 
W granicach stawki narzutu na koszty ogólne (ust. 4) rektor szkoły ustala procentową stawkę narzutu na koszty ogólne poszczególnych rodzajów działalności lub dla poszczególnych jednostek organizacyjnych działających w obrębie szkoły. Ustalona stawka stanowi maksymalną normę przy rozliczeniu poszczególnych rodzajów kosztów. Stawka narzutu ustalona dla działalności naukowo-badawczej stanowi maksymalną normę przy sporządzaniu kalkulacji wstępnej i przy rozliczeniach poszczególnych prac badawczych.
§  46. 
1. 
Szkoła i działające w jej obrębie jednostki organizacyjne dokonują odpisów amortyzacyjnych od wartości środków trwałych majątku ruchomego. Nie dokonuje się odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych zaliczonych do grupy 1 i 2 klasyfikacji środków trwałych.
2. 
Równowartość odpisów amortyzacyjnych przekazuje się na fundusz wyposażenia szkoły, z wyjątkiem odpisów od wartości środków trwałych związanych z zakładową działalnością socjalną.
3. 
W zakresie stawek, trybu i terminów przekazywania odpisów amortyzacyjnych oraz rozliczania wyników likwidacji środków trwałych stosuje się przepisy obowiązujące przedsiębiorstwa państwowe rozliczające się z budżetem centralnym.
§  47. 
1. 
Inwestycje szkoły i jej jednostek organizacyjnych, polegające na budownictwie, a dotyczące działalności podstawowej, są finansowane z budżetu.
2. 
Inwestycje polegające na zakupach finansuje się z funduszu wyposażenia szkoły.
3. 
Koszty remontów (kapitalnych, średnich i bieżących) środków trwałych, zaliczonych do grupy 1 i 2 klasyfikacji tych środków, finansuje się z budżetu Państwa. Koszty remontów pozostałych środków trwałych (majątku ruchomego) działalności podstawowej obciążają koszty tej działalności; koszty te mogą być rozliczane w okresach dłuższych niż rok na zasadach określonych odrębnymi przepisami.

Finansowanie działalności podstawowej.

§  48. 
1. 
Szkoła pokrywa koszty działalności dydaktyczno-wychowawczej z dochodów uzyskiwanych:
1)
z dotacji budżetu,
2)
z opłat administracyjnych, manipulacyjnych i innych dochodów wnoszonych w związku z działalnością dydaktyczno-wychowawczą.
2. 
Dotacje na pokrycie kosztów działalności dydaktyczno-wychowawczej są udzielane z budżetu centralnego w wysokości odpowiadającej normom (parametrom) finansowym zróżnicowanym według kierunków i rodzajów studiów.
3. 
Koszty działalności dydaktyczno-wychowawczej mogą przekraczać dochody określone w ust. 1, jeżeli znajdują pokrycie w nadwyżkach dochodów nad kosztami innych rodzajów działalności szkoły, z wyjątkiem nadwyżki osiągniętej z działalności obejmującej świadczenia i pomoc materialną dla studentów.
4. 
Opłaty, o których mowa w ust. 1 pkt 2, są pobierane w wysokości i na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Do opłat tych zalicza się w szczególności opłaty egzaminacyjne, opłaty za dyplomy, indeksy i legitymacje. Na równi z opłatami traktuje się dochody uzyskiwane ze sprzedaży podręczników i druków oraz inne dochody związane z działalnością dydaktyczno-wychowawczą szkoły.
§  49. 
1. 
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz inni ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi określają podstawę (mierniki), dla której ustala się normę dotacji na działalność dydaktyczno-wychowawczą oraz - w porozumieniu z Ministrem Finansów - ustalają normy odpowiednio zróżnicowane dla poszczególnych typów szkół.
2. 
W granicach norm ustalonych zgodnie z ust. 1 ministrowie ustalają normy dla poszczególnych szkół i z uwzględnieniem tych norm dokonują podziału dotacji budżetowych między poszczególne szkoły. W normie uwzględnia się pełne wynagrodzenia pracowników działalności dydaktyczno-wychowawczej, zwanych dalej "pracownikami dydaktycznymi", bez względu na to, jaką część obowiązującego czasu pracy obowiązani są przeznaczać na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jaką na prace naukowo-badawcze lub inne wyznaczone im w szkole zajęcia.
3. 
Rektor ustala w planie finansowym wielkość środków na działalność dydaktyczno-wychowawczą z uwzględnieniem wysokości przyznanej szkole dotacji z budżetu.
§  50. 
1. 
Do kosztów działalności dydaktyczno-wychowawczej nie zalicza się tej części stałych wynagrodzeń pracowników dydaktycznych, którą szkoła rozlicza w kosztach prac naukowo-badawczych.
2. 
Część dochodów z działalności dydaktyczno-wychowawczej odpowiadającą kosztom wynagrodzeń pracowników dydaktycznych, rozliczonym w kosztach prac naukowo-badawczych, podlega odprowadzeniu na fundusz prac badawczych szkoły.
§  51. 
Koszty dokształcania kadr szkoła pokrywa:
1)
z opłat pobieranych od przedsiębiorstw, instytucji i innych jednostek gospodarki uspołecznionej za kształcenie pracowników skierowanych przez nie na studia,
2)
z opłat pobieranych od ministerstw, instytucji i organizacji gospodarczych za przeprowadzenie określonych studiów,
3)
z dotacji budżetowej przekazywanej przez ministerstwo sprawujące nadzór nad szkołą w zakresie, w jakim nie będzie możliwe stosowanie opłat wymienionych w pkt 1 i 2.
§  52. 
1. 
Szkoła pokrywa koszty działalności naukowo-badawczej z dochodów uzyskiwanych:
1)
za wykonywane przez szkołę prace badawcze zaliczone do rządowych problemów badawczo-rozwojowych oraz do problemów węzłowych lub resortowo-branżowych, dla których rozwiązania szkoła jest jednostką koordynującą,
2)
za wykonywane przez szkołę prace badawcze wykonywane na podstawie umów zawieranych z jednostkami gospodarki uspołecznionej, w tym również prace zaliczone do określonych problemów, w których rozwiązaniu szkoła jest jednostką współpracującą,
3)
za wykonywane przez szkołę prace naukowo-badawcze związane z dydaktyką i kształceniem kadr naukowych,
4)
za wykonywane przez szkołę prace własne, w rozumieniu § 24 ust. 1 pkt 3,
5)
z połowy kwot uzyskanych ze sprzedaży prac własnych oraz z opłat za przekazane do upowszechnienia gotowe opracowania i wytwory wykonane uprzednio na podstawie umów lub w trybie bezumownym; pozostałą połowę dochodów z tych tytułów przekazuje się na fundusz prac badawczych szkoły,
6)
w formie wynagrodzenia z tytułu pełnienia przez szkołę funkcji koordynacyjnych, o których mowa w § 25 ust. 2 pkt 3.
2. 
Prace badawcze, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są finansowane ze środków przekazywanych przez jednostki odpowiedzialne za rozwiązanie problemów badawczych, gromadzonych na rachunku funduszu prac badawczych szkoły.
3. 
Prace wykonywane na podstawie umów (ust. 1 pkt 2) są finansowane ze środków jednostek zamawiających te prace.
4. 
Prace naukowo-badawcze związane z działalnością dydaktyczną i dokształcaniem kadr naukowych oraz prace własne (ust. 1 pkt 3 i 4) są finansowane z funduszu prac badawczych w granicach środków tego funduszu i ustalonego w planie finansowym planu kosztów - w wysokości faktycznych kosztów tych prac.
§  53.  4
 (uchylony).
§  54. 
Finansowanie świadczeń i pomocy materialnej dla studentów obejmuje:
1)
stypendia, premie i nagrody oraz zasiłki pieniężne i rzeczowe - określone w przepisach w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych, zwane dalej "pomocą stypendialną",
2)
utrzymanie stołówek studenckich i dopłaty do wyżywienia studentów korzystających ze stołówek,
3)
prowadzenie domów studenckich,
4)
świadczenia na cele socjalne i wychowawcze.
§  55. 
1. 
Koszty pomocy stypendialnej, z wyjątkiem stypendiów pieniężnych fundowanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej, są pokrywane z dotacji budżetu centralnego. Na pokrycie kosztów tej pomocy przeznacza się również uzyskane przez szkołę spłaty udzielonej pomocy stypendialnej, podlegającej zwrotowi.
2. 
Przekazywane szkole i nie wykorzystane w ciągu roku dotacje z budżetu na pomoc stypendialną przechodzą na rok następny i mogą być wykorzystane tylko na tę pomoc.
3. 
Stypendia fundowane są pokrywane ze środków przekazywanych szkole przez jednostki gospodarki uspołecznionej fundujące te stypendia.
4. 
Środki na pomoc stypendialną, w tym również na stypendia fundowane, są wykorzystywane na zasadach określonych odrębnymi przepisami. Środki te nie mogą być wykorzystane przez szkołę na pokrycie kosztów innych rodzajów działalności szkoły. Na pomoc stypendialną nie mogą być przeznaczane inne środki będące w dyspozycji szkoły wyższej.
§  56. 
1. 
Koszty działalności stołówek prowadzonych przez szkołę są pokrywane:
1)
z opłat za wyżywienie, pobieranych od studentów i innych osób korzystających z wyżywienia,
2)
ze środków przekazywanych przez szkołę na pokrycie kosztów przygotowania posiłków i prowadzenia stołówek,
3)
z nie wykorzystanych dotacji, o których mowa w § 57 ust. 2.
2. 
Szkoła pokrywa również koszty przygotowania posiłków i koszty administracyjne stołówek studenckich, prowadzonych przez wyspecjalizowane jednostki gospodarki uspołecznionej, na podstawie umowy zawartej z tymi jednostkami.
3. 
W razie gdy szkoła prowadzi własne bufety, może ona przeznaczyć nadwyżki finansowe uzyskane z działalności tych bufetów na poprawę wyżywienia ponad ustalone normy stawek żywieniowych, zarówno w stołówkach prowadzonych przez szkołę, jak i prowadzonych przez inne jednostki (ust. 2).
4. 
Szkoła otrzymuje dotacje z budżetu centralnego na pokrycie kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i ust. 2. Szkoła nie może wykorzystywać tych dotacji na pokrycie kosztów innych rodzajów działalności. Pozostałość nie wykorzystanych dotacji przechodzi na rok następny i może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów działalności stołówek lub domów studenckich.
5. 
Odrębne przepisy regulują normy stawek żywieniowych, wysokość opłat za żywienie pobieranych od studentów i innych osób korzystających z wyżywienia w stołówkach studenckich, zasady pokrywania kosztów przygotowania posiłków oraz zasady prowadzenia stołówek. Gospodarkę finansową stołówek i bufetów szkoły prowadzą na podstawie odrębnego planu finansowego.
§  57. 
1. 
Koszty działalności domów studenckich są pokrywane:
1)
z dotacji z budżetu centralnego,
2)
z opłat wnoszonych przez studentów,
3)
z opłat pobieranych za doraźny najem wolnych kwater oraz z zagospodarowania kwater w okresie wakacyjnym,
4)
z nie wykorzystanych dotacji, o których mowa w § 56 ust. 4,
5)
z innych dochodów związanych z gospodarką domów studenckich.
2. 
Dotacje z budżetu (ust. 1 pkt 1) są udzielane w wysokości różnicy między kwotą wynikającą z zastosowania norm (parametrów) finansowych a kwotą planowanych opłat za korzystanie z domów studenckich przez studentów. W zakresie ustalania norm finansowych stosuje się odpowiednio przepisy § 49. Pozostałość nie wykorzystanych dotacji przechodzi na rok następny i może być wykorzystana tylko na pokrycie kosztów działalności domów lub stołówek studenckich.
3. 
Zasady pobierania opłat od studentów z tytułu zakwaterowania w domu studenckim (ust. 1 pkt 2) normują przepisy w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych.
4. 
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio w zakresie gospodarki finansowej mieszkalnych domów asystenckich.
§  58. 
1. 
Świadczenia na cele socjalne i wychowawcze studentów (§ 54 pkt 4) są pokrywane z dotacji z budżetu centralnego.
2. 
Przepisy § 55 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Nadwyżka i jej podział.

§  59. 
1. 
Różnica między dochodami a kosztami działalności podstawowej wszystkich rodzajów działalności szkoły, skorygowana o saldo strat i zysków nadzwyczajnych, stanowi jej nadwyżkę finansową.
2. 
Przy ustalaniu nadwyżki finansowej nie bierze się pod uwagę:
1)
dochodów i kosztów funduszy efektów wdrożeniowych i funduszu nagród wdrożeniowych,
2)
dochodów i kosztów funduszu prac badawczych będącego w dyspozycji szkoły oraz dochodów i kosztów prac wykonywanych przez jednostki współpracujące, rozliczanych z tym funduszem.
3. 
Przed ostatecznym rozliczeniem nadwyżki finansowej szkoły należy z niej wyeliminować zysk niezależny i zysk nieprawidłowy; zysk niezależny i zysk nieprawidłowy podlega przekazaniu do budżetu na zasadach określonych w § 31 ust. 2.
§  60. 
1. 
Nadwyżkę finansową szkoły dzieli się na:
1)
nadwyżkę uzyskaną z działalności naukowo-badawczej,
2)
nadwyżkę uzyskaną z innych rodzajów działalności przewidzianych w planie finansowym, po wyłączeniu pozostałości środków na świadczenia i pomoc materialną dla studentów (§ 54).
2. 
Nadwyżkę, o której mowa w ust. 1 pkt 1, przeznacza się na niżej określone cele w następującej kolejności:
1)
odpis na fundusz wyposażenia szkoły w wysokości co najmniej 50% nadwyżki,
2)
odpis na fundusz efektów wdrożeniowych (fundusz nagród wdrożeniowych) z tytułu sprzedaży i upowszechnienia prac w formie opłat zryczałtowanych (§ 37 ust. 8),
3)
odpis na rektorski fundusz nagród w wysokości do 20% nadwyżki,
4)
odpis na zwiększenie funduszu obrotowego działalności naukowo-badawczej oraz na uzupełnienie niedoboru tego funduszu spowodowanego stratami poniesionymi w okresach ubiegłych,
5)
odpis na fundusz prac badawczych w wysokości pozostałej nadwyżki.
3. 
Nadwyżkę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przeznacza się na zwiększenie funduszu obrotowego, na fundusz wyposażenia szkoły oraz na fundusz prac badawczych w wysokości określonej przez rektora.

Fundusze.

§  61. 
1. 
Szkoła, oprócz funduszu środków trwałych i funduszu obrotowego, tworzy następujące fundusze:
1)
fundusz prac badawczych szkoły,
2)
fundusz wyposażenia szkoły,
3)
fundusz efektów wdrożeniowych lub fundusz nagród wdrożeniowych,
4)
rektorski fundusz nagród,
5)
zakładowy fundusz socjalny,
6)
zakładowy fundusz mieszkaniowy.
2. 
Nie wykorzystane środki funduszów przechodzą na rok następny.
§  62. 
W zakresie funduszu środków trwałych i funduszu obrotowego stosuje się odpowiednio przepis § 34.
§  63. 
1. 
Fundusz prac badawczych szkoły tworzy się:
1)
z wpłat z funduszu prac badawczych i funduszu postępu techniczno-ekonomicznego, dokonywanych przez dysponentów tych funduszów, na finansowanie prac badawczych wchodzących w skład określonego problemu, dla którego rozwiązania szkoła jest jednostką koordynującą,
2)
z przelewów z funduszu prac badawczych będącego w dyspozycji ministra sprawującego nadzór nad szkołą, dokonywanych na finansowanie prac naukowo-badawczych związanych z dydaktyką i kształceniem kadry naukowej w granicach nie przekraczających faktycznych kosztów tych prac,
3)
z części dochodów uzyskiwanych z działalności dydaktyczno-wychowawczej, stanowiących równowartość wynagrodzeń pracowników dydaktycznych rozliczonych w kosztach prac naukowo-badawczych (§ 50 ust. 2),
4)
z części dochodów uzyskanych przez szkołę ze sprzedaży prac własnych i z opłat za prace przekazywane do upowszechnienia (§ 52 ust. 1 pkt 5),
5)
z odpisów z nadwyżki szkoły, o których mowa w § 60 ust. 2 pkt 5 i ust. 3.
2. 
Z funduszu prac badawczych szkoły są finansowane:
1)
prace badawcze wchodzące w skład problemów koordynowanych przez szkołę; finansowanie tych prac z funduszu i rozliczanie ich kosztów odbywa się na zasadach określonych w dziale II uchwały,
2)
prace badawcze związane z działalnością dydaktyczną i dokształcaniem kadr naukowych - w wysokości faktycznie poniesionych kosztów tych prac przez szkołę,
3)
prace własne - do wysokości określanej procentem rocznych planowanych kosztów działalności naukowo-badawczej szkoły; wysokość procentu określa minister sprawujący nadzór nad szkołą.
§  64. 
1. 
Fundusz wyposażenia szkoły tworzy się:
1)
z odpisów amortyzacyjnych (§ 46),
2)
z odpisów z nadwyżki (§ 60 ust. 2 pkt 2 i ust. 3),
3)
z odpisów z funduszu efektów wdrożeniowych (§ 65),
4)
z innych wpływów określonych odrębnymi przepisami.
2. 
Środki funduszu przeznacza się na:
1)
finansowanie zakupów inwestycyjnych związanych z działalnością szkoły, z wyjątkiem działalności finansowanej z zakładowego funduszu socjalnego,
2)
drobne inwestycje polegające na robotach budowlano-montażowych, jeżeli wartość kosztorysowa tych inwestycji nie przekracza 100.000 zł.
3. 
Jeżeli środki funduszu wyposażenia szkoły okażą się niewystarczające na pokrycie zadań, szkoła może zaciągnąć we właściwym banku kredyt antycypacyjny na poczet przyszłych wpływów tego funduszu.
§  65.  5
 (uchylony).
§  66. 
Rektorski fundusz nagród tworzy się z odpisu z nadwyżki działalności naukowo-badawczej (§ 60 ust. 2 pkt 3) i przeznacza na nagrody dla pracowników szkoły i studentów za osiągnięcia uzyskane w pracach badawczych.
§  67. 
Zasady tworzenia i wykorzystania zakładowego funduszu socjalnego i zakładowego funduszu mieszkaniowego normują odrębne przepisy.

Dział V

§  68-72.  6
 (uchylone).
§  73. 
1. 
Ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami wyższymi ustalą, jakie rodzaje studiów w zakresie dokształcenia kadr (§ 51) podlegają opłatom, oraz - w porozumieniu z Ministrem Finansów - zasady ustalania i pobierania tych opłat.
2. 
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki w porozumieniu z Ministrem Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, a pozostali ministrowie sprawujący nadzór nad szkołami - w porozumieniu z Ministrem Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki - określą zasady i tryb dysponowania rektorskim funduszem nagród (§ 66).
§  74-80.  7
 (uchylone).
1 Działy I-III uchylone przez § 44 uchwały nr 63 z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r (M.P.82.10.72) z dniem 1 stycznia 1982 r.
2 § 42 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 uchwały nr 10 z dnia 18 stycznia 1977 r. (M.P.77.2.15) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 1 stycznia 1977 r.
3 § 44 ust. 2 zmieniony przez § 1 uchwały nr 166 z dnia 1 września 1975 r. (M.P.75.28.172) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 9 września 1975 r.
4 § 53 uchylony przez § 44 uchwały nr 63 z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r (M.P.82.10.72) z dniem 1 stycznia 1982 r.
5 § 65 uchylony przez § 44 uchwały nr 63 z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r (M.P.82.10.72) z dniem 1 stycznia 1982 r.
6 § 68-72 uchylone przez § 44 uchwały nr 63 z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r (M.P.82.10.72) z dniem 1 stycznia 1982 r.
7 § 74-80 uchylone przez § 44 uchwały nr 63 z dnia 27 marca 1982 r. w sprawie zasad finansowania prac badawczych oraz zasad działalności jednostek badawczych w 1982 r (M.P.82.10.72) z dniem 1 stycznia 1982 r.