Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.50

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.

UCHWAŁA Nr 58
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 lutego 1968 r.
w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

W celu stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb w zakresie prac projektowych dla indywidualnego budownictwa na wsi i w miastach oraz drobnych inwestycji państwowych, spółdzielczych i społecznych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Zaleca się prezydiom powiatowych rad narodowych, miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty miejskie oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw tworzenie przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury terenowych zespołów usług projektowych, zwanych dalej "zespołami".
2.
Zespoły mogą być tworzone na tych terenach, na których uspołecznione jednostki projektowania nie zaspokajają zapotrzebowania na prace projektowe dla indywidualnego budownictwa na wsi i w miastach oraz drobnych inwestycji państwowych, spółdzielczych i społecznych.
3.
W razie gdy siedzibą prezydium powiatowej rady narodowej jest miasto stanowiące powiat miejski, wskazane jest utworzenie jednego zespołu, który będzie obsługiwał powiat i miasto.
4.
Zespół powinien wykonywać prace projektowe jedynie w odniesieniu do obiektów, które mają być realizowane na terenie objętym działalnością wydziału, przy którym utworzono zespół. W żadnym razie prace zespołu nie mogą dotyczyć obiektów położonych poza terenem danego województwa.
5.
Zespół powinien dążyć do tego, aby posiadać w swym składzie specjalistów odpowiednich branż w celu wykonywania pełnych projektów zleconych przez inwestorów. W razie braku odpowiednich specjalistów zespół może zlecić opracowanie określonej części projektu innemu zespołowi.
1.
Do zadań zespołu należy:
1)
prowadzenie fachowego poradnictwa dla budownictwa indywidualnego; szczegółowe zadania zespołu w tych sprawach określa prezydium rady narodowej, które powołało dany zespół, na podstawie wytycznych Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,
2)
prowadzenie sprzedaży projektów typowych w zakresie objętym przedmiotem działania zespołu,
3)
przystosowanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez ludność,
4)
przystosowywanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez kółka rolnicze, spółdzielnie produkcyjne, Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" i drobnych projektów typowych dla inwestycji państwowych,
5)
opracowywanie projektów indywidualnych dla budownictwa realizowanego przez ludność, jeżeli istniejące projekty typowe nie odpowiadają potrzebom inwestora,
6)
opracowywanie projektów drobnych inwestycji dla inwestorów państwowych, spółdzielczych i społecznych, jeżeli na daną inwestycję brak dokumentacji typowej, oraz drobnych prac z zakresu projektowania, związanych z realizacją czynów społecznych,
7)
sporządzanie kosztorysów lub dokumentacji technicznej dla robót polegających na remontach i adaptacjach budynków,
8)
sporządzanie szkiców sytuacyjnych dla budownictwa ludności wiejskiej,
9)
sporządzanie planów realizacyjnych określonych w art. 36 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47),
10)
wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego, z tym że pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycjami realizowanymi przez inwestorów prywatnych może dotyczyć również obiektów nie zaprojektowanych przez zespół.
2.
Upoważnia się Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych do dokonywania w porozumieniu z Ministrami Gospodarki Komunalnej oraz Rolnictwa zmian w zakresie zadań zespołów, o których mowa w ust. 1, za zgodą Prezesa Rady Ministrów.
3.
Wartość prac projektowych określonych w ust. 1 pkt 3-10 nie może przekroczyć 10.000 zł, z wyjątkiem usług świadczonych na rzecz inwestora uspołecznionego, związanego z gospodarką rolną, których wartość może wynosić do 20.000 zł.
1.
Zespołem kieruje kierownik zespołu, powoływany i odwoływany przez prezydium rady narodowej. Kierownik zespołu powinien być zatrudniony w zasadzie na pełnym etacie, chyba że potrzeby zespołu tego nie wymagają. Kierownik zespołu nie powinien być zatrudniony w innych instytucjach lub na innych stanowiskach związanych pośrednio z działalnością zespołu.
2.
W zespole mogą być zatrudnieni pracownicy administracyjni. Dla wykonywania czynności związanych z fachowym poradnictwem na rzecz indywidualnego budownictwa wiejskiego zespół może zatrudnić pracownika z odpowiednim przygotowaniem fachowym.
3.
Wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników administracyjnych zespołu ustala prezydium rady narodowej na podstawie tabeli stanowiącej załącznik do uchwały.
4.
Pracownikowi administracyjnemu zespołu, który posiada:
1)
wykształcenie wyższe lub
2)
wykształcenie średnie i 10 lat pracy zawodowej

- może być przyznane przez prezydium rady narodowej uposażenie miesięczne przekraczające o 10% maksymalne stawki ustalone dla danego stanowiska, jeżeli wyróżnia się szczególną inicjatywą i dobrymi wynikami w pracy.

5.
Pracownicy administracyjni zespołu mogą otrzymywać oprócz wynagrodzenia zasadniczego uznaniowe premie miesięczne z funduszu premiowego, którego wysokość nie może przekroczyć 15% funduszu płac zasadniczych; premia miesięczna nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego danego pracownika.
6.
Do pracowników administracyjnych zespołu stosuje się przepisy obowiązujące w stosunku do pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.
Prezydium rady narodowej, które powołało zespół, sprawuje nadzór nad jego działalnością za pośrednictwem wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury. Nadzór nad działalnością wspomnianych wydziałów w zakresie, o którym wyżej mowa, wykonują właściwe wydziały wyższego stopnia.
1.
Szczegółowe zasady organizacji zespołów i tryb ich działania określa Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
2.
Zespoły zostaną objęte koordynacją branżową w projektowaniu, zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.
Członkami zespołu mogą być renciści oraz osoby, które zajmowały się wykonywaniem prac projektowych na podstawie pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie, a nie nabyły prawa do renty i nie mogą już ze względu na wiek uzyskać stałego zatrudnienia.
2.
W wykonywaniu prac w ramach zespołu mogą brać udział również osoby zatrudnione w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem zatrudnionych w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji fachowych. Pracownik organu państwowego nadzoru budowlanego, który w ramach zespołu wykonał pracę projektową, podlega wyłączeniu w wykonywaniu funkcji państwowego nadzoru budowlanego w stosunku do obiektu, dla którego wykonał pracę projektową.
3.
Osoby wymienione w ust. 2 mogą wykonywać prace projektowe na rzecz zespołu wyłącznie poza godzinami pracy służbowej jako zajęcie uboczne.
4.
Osoby wymienione w ust. 2 są obowiązane przedstawić kierownikowi zespołu zgodę właściwego organu przełożonego na wykonanie pracy w ramach zespołu. Zgoda taka może być udzielona jednorazowo lub na okres roczny.
5.
Zaleca się właściwym organom przełożonym pracowników wymienionych w ust. 2, aby nie udzielały pracownikom zgody na wykonywanie prac projektowych poza zespołem.
6.
Zasady ustalone w ust. 1-5 nie dotyczą:
1)
udziału w konkursach na projekty w budownictwie,
2)
wykonywania prac projektowych dla własnych potrzeb projektującego.
1.
Osoby wykonujące prace projektowe w ramach zespołu otrzymują wynagrodzenie w formie procentowego udziału w wartości cennikowej wykonanej pracy.
2.
Wysokość udziału, o którym mowa w ust. 1, określa w drodze zarządzenia Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3.
Przy wypłacie wynagrodzeń osobom, o których mowa w ust. 1, zespół jako płatnik pobiera podatek od wynagrodzeń w wysokości obowiązującej przy opodatkowaniu wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.
4.
Łączna wysokość wynagrodzeń otrzymanych z tytułu wykonanych w ramach zespołu prac projektowych nie może przekroczyć 30.000 zł netto na osobę w stosunku rocznym. Określona wyżej wysokość wynagrodzeń może być podwyższona przez kierownika wydziału budownictwa, urbanistyki i architektury prezydium wojewódzkiej (miasta wyłączonego z województwa) rady narodowej do 40.000 zł w odniesieniu do osób wymienionych w § 6 ust. 1 przy zachowaniu przez rencistów obowiązujących ich przepisów, a jeżeli jest to niezbędne dla wykonania prac projektowych związanych ze szczególnymi potrzebami danego rejonu - również w odniesieniu do innych osób, wykonujących na rzecz zespołu prace projektowe w zakresie instalacji sanitarnych i elektrycznych.
5.
Osoby określone w § 6 ust. 1 i 2 mogą wykonywać prace, o których mowa w § 2, wyłącznie na rzecz jednego zespołu.
1.
Za wykonane prace projektowe zespoły pobierają opłaty według cenników ustalonych dla tych zespołów przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w braku odpowiednich pozycji cennikowych - na podstawie komisyjnej wyceny pracy.
2.
Za udział w posiedzeniach komisji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) dla przewodniczącego komisji 57,- zł,

2) dla pozostałych członków komisji 38,- zł,

z tym że pracownikowi zespołu przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wypadku, gdy posiedzenie odbywa się w godzinach pozasłużbowych.

1.
Zespoły są jednostkami państwowymi prowadzącymi gospodarkę finansową na zasadach zakładów budżetowych, powiązanych z budżetem terenowym.
2.
Do zespołów, jako zakładów budżetowych, nie mogą być dokonywane dopłaty ze środków budżetowych.
Zespół ulega likwidacji, jeżeli uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością zespołu lub jeżeli potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne uspołecznione jednostki projektowania.
Traci moc uchwała nr 320 Rady Ministrów z dnia 7 października 1964 r. w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr 72, poz. 336).
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Finansów oraz prezydiom właściwych rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

TABELA STANOWISK, KWALIFIKACJI I WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH ZESPOŁÓW USŁUG PROJEKTOWYCH

Lp.StanowiskoWymagania kwalifikacyjne w zakresieWynagrodzenie miesięczne zł od - do
wykształcenialiczby lat pracy zawodowej
12345
1Kierownik zespołuwyższe21.500-3.000
średnie5
2Inspektor fachowego poradnictwawyższe techniczne11.500-2.500
średnie techniczne3
3Starszy referent, starszy księgowyśrednie31.000-2.000
4Referent, księgowy, kasjerśrednie21.000-1.700