§ 8. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad... - M.P.1968.9.50 - OpenLEX

§ 8. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.50

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  8.
1.
Za wykonane prace projektowe zespoły pobierają opłaty według cenników ustalonych dla tych zespołów przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w braku odpowiednich pozycji cennikowych - na podstawie komisyjnej wyceny pracy.
2.
Za udział w posiedzeniach komisji, o której mowa w ust. 1, przysługuje wynagrodzenie w wysokości:

1) dla przewodniczącego komisji 57,- zł,

2) dla pozostałych członków komisji 38,- zł,

z tym że pracownikowi zespołu przysługuje wynagrodzenie wyłącznie w wypadku, gdy posiedzenie odbywa się w godzinach pozasłużbowych.