§ 1. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad... - M.P.1968.9.50 - OpenLEX

§ 1. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.50

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  1.
1.
Zaleca się prezydiom powiatowych rad narodowych, miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty miejskie oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw tworzenie przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury terenowych zespołów usług projektowych, zwanych dalej "zespołami".
2.
Zespoły mogą być tworzone na tych terenach, na których uspołecznione jednostki projektowania nie zaspokajają zapotrzebowania na prace projektowe dla indywidualnego budownictwa na wsi i w miastach oraz drobnych inwestycji państwowych, spółdzielczych i społecznych.
3.
W razie gdy siedzibą prezydium powiatowej rady narodowej jest miasto stanowiące powiat miejski, wskazane jest utworzenie jednego zespołu, który będzie obsługiwał powiat i miasto.
4.
Zespół powinien wykonywać prace projektowe jedynie w odniesieniu do obiektów, które mają być realizowane na terenie objętym działalnością wydziału, przy którym utworzono zespół. W żadnym razie prace zespołu nie mogą dotyczyć obiektów położonych poza terenem danego województwa.
5.
Zespół powinien dążyć do tego, aby posiadać w swym składzie specjalistów odpowiednich branż w celu wykonywania pełnych projektów zleconych przez inwestorów. W razie braku odpowiednich specjalistów zespół może zlecić opracowanie określonej części projektu innemu zespołowi.