§ 6. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad... - M.P.1968.9.50 - OpenLEX

§ 6. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.50

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  6.
1.
Członkami zespołu mogą być renciści oraz osoby, które zajmowały się wykonywaniem prac projektowych na podstawie pozwoleń na działalność zawodową w zakresie projektowania w budownictwie, a nie nabyły prawa do renty i nie mogą już ze względu na wiek uzyskać stałego zatrudnienia.
2.
W wykonywaniu prac w ramach zespołu mogą brać udział również osoby zatrudnione w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem zatrudnionych w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji fachowych. Pracownik organu państwowego nadzoru budowlanego, który w ramach zespołu wykonał pracę projektową, podlega wyłączeniu w wykonywaniu funkcji państwowego nadzoru budowlanego w stosunku do obiektu, dla którego wykonał pracę projektową.
3.
Osoby wymienione w ust. 2 mogą wykonywać prace projektowe na rzecz zespołu wyłącznie poza godzinami pracy służbowej jako zajęcie uboczne.
4.
Osoby wymienione w ust. 2 są obowiązane przedstawić kierownikowi zespołu zgodę właściwego organu przełożonego na wykonanie pracy w ramach zespołu. Zgoda taka może być udzielona jednorazowo lub na okres roczny.
5.
Zaleca się właściwym organom przełożonym pracowników wymienionych w ust. 2, aby nie udzielały pracownikom zgody na wykonywanie prac projektowych poza zespołem.
6.
Zasady ustalone w ust. 1-5 nie dotyczą:
1)
udziału w konkursach na projekty w budownictwie,
2)
wykonywania prac projektowych dla własnych potrzeb projektującego.