Wytyczne co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania.

Monitor Polski

M.P.1969.32.239

Akt utracił moc
Wersja od: 23 lipca 1969 r.

UCHWAŁA Nr 126
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lipca 1969 r.
w sprawie wytycznych co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania.

W celu usprawnienia procesu projektowania oraz działalności i współpracy jednostek projektowania, na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 1961 r. Nr 7, poz. 46 i z 1965 r. Nr 13, poz. 91) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Ustala się wytyczne co do tworzenia, organizacji i zasad działania państwowych jednostek projektowania, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
1.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki w oparciu o wytyczne, o których mowa w § 1, określą w terminie do dnia 31 sierpnia 1969 r. zasady tworzenia, organizacji i działania państwowych biur projektów oraz pracowni projektowych w państwowych jednostkach organizacyjnych, nie będących biurami projektów.
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych ustali w terminie do dnia 31 sierpnia 1969 r. szczegółowy zakres zadań terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów powiatowych rad narodowych, miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw, osoby, które mogą być członkami tych zespołów, zasady organizacji i działania zespołów oraz skład i zakres działania komisji wyceny prac projektowych sporządzanych w zespołach.
3.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki mogą wydać w sprawach dotyczących zakresu działania i organizacji podległych (nadzorowanych) jednostek projektowania niezbędne przepisy dostosowując zasady, o których mowa w ust. 1, do specyfiki tych jednostek projektowania.
Upoważnia się Ministra Obrony Narodowej do określenia w porozumieniu z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych oraz Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki odstępstw od zasad ustalonych wytycznymi, o których mowa w § 1, w stosunku do jednostek podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych i Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac ustalą w terminie do dnia 31 grudnia 1969 r. zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego i wynagrodzeń komisji wyceny prac projektowych, działających w tych zespołach.
Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego zapewni przystosowanie programów nauczania odpowiednich wyższych i średnich szkół oraz organizacji nauczania do potrzeb nowoczesnego projektowania kompleksowego, jak też organizowanie odpowiednich studiów podyplomowych.
Prezydium Polskiej Akademii Nauk w porozumieniu z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki powoła w terminie do dnia 31 grudnia 1969 r. odpowiedni ośrodek naukowy do prowadzenia prac z dziedziny teorii i automatyzacji projektowania.
Ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), którym podlegają jednostki projektowania, zapewnią zorganizowanie w terminie do dnia 31 grudnia 1969 r. w tych jednostkach sprawdzania jakości wykonywanych prac projektowych w oparciu o zasady, o których mowa w § 2 ust. 1.
Dla umożliwienia łączenia biur projektów, biur konstrukcyjnych i jednostek naukowo-badawczych w biura projektowo-badawcze lub projektowo-konstrukcyjne oraz tworzenia w biurach projektów zakładów badań i doświadczeń - Minister Finansów określi zasady systemu finansowego tych jednostek, a Przewodniczący Komitetu Pracy i Płac - zasady zatrudniania i wynagradzania ich pracowników. Określenie tych zasad powinno nastąpić w terminie do dnia 31 grudnia 1969 r.
1.
Przewodniczący Komitetu Nauki i Techniki i Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wydadzą w terminie do dnia 31 grudnia 1969 r. wytyczne w sprawie przystosowania jednostek projektowania do nowoczesnych metod projektowania.
2.
Przewodniczący Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw) zapewnią w narodowych planach gospodarczych środki niezbędne do realizacji zadań wynikających z wytycznych, o których mowa w ust. 1.
1.
Właściwi ministrowie (kierownicy urzędów centralnych) i prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), w oparciu o wytyczne stanowiące załącznik do niniejszej uchwały oraz przepisy przewidziane w § 2 i 9 uchwały, przeprowadzą analizę dotychczasowej organizacji i działalności podległych jednostek projektowania, jak też możliwości zaspokojenia potrzeb w zakresie projektowania w układzie terenowym i ogólnokrajowym oraz opracują na podstawie wyników tej analizy w terminie do dnia 30 czerwca 1970 r. programy usprawnienia organizacji i działalności jednostek projektowania.
2.
Programy usprawnienia organizacji i działalności jednostek projektowania (ust. 1) powinny być uzgodnione z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki oraz Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
Zaleca się centralnym związkom spółdzielczym stosowanie zasad zawartych w wytycznych, stanowiących załącznik do uchwały, oraz przepisów, o których mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
Z dniem wejścia w życie przepisów:
1)
o których mowa w § 2 ust. 1 - traci moc zarządzenie nr 98 Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 1958 r. w sprawie organizacji projektowania w budownictwie państwowym (Monitor Polski Nr 41, poz. 233),
2)
o których mowa w § 9 ust. 1 - traci moc uchwała nr 275 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1961 r. w sprawie warunków realizacji zadań postępu technicznego w biurach projektów (Monitor Polski Nr 65, poz. 281),
3)
o których mowa w § 2 ust. 2 i § 4 - traci moc uchwała nr 58 Rady Ministrów z dnia 21 lutego 1968 r. w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych (Monitor Polski Nr 9, poz. 50),
Wykonanie uchwały porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Nauki i Techniki, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac, Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Finansów, Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz zainteresowanym ministrom (kierownikom urzędów centralnych) i prezydiom wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw).
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYTYCZNE CO DO TWORZENIA, ORGANIZACJI I ZASAD DZIAŁANIA PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK PROJEKTOWANIA

I.

Zasady ogólne.

§  1.
1.
Państwowe jednostki projektowania tworzone są jako:
1)
biura projektów,
2)
pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych, nie będących biurami projektów.
2.
Państwowe jednostki projektowania budowlanego tworzone są również jako terenowe zespoły usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego.
§  2.
1.
Państwowe jednostki projektowania dzielą się na jednostki powołane do wykonywania projektów i opracowań technologicznych dla potrzeb przemysłu oraz innych rodzajów produkcji i usług oraz na jednostki powoływane do wykonywania projektów i opracowań budowlanych (architektonicznych, konstrukcyjnych, instalacyjnych nie będących technologicznymi itp.).
2.
Państwowe jednostki projektowania mogą specjalizować się w innych opracowaniach aniżeli wymienione w ust. 1, jak na przykład w sporządzaniu projektów i opracowań z zakresu organizacji produkcji i zarządzania.
3.
W uzasadnionych wypadkach biura projektów mogą być łączone z jednostkami zaplecza naukowo-badawczego i biurami konstrukcyjnymi, tworząc biura (ośrodki) projektowo-badawcze lub biura projektowo-konstrukcyjne, a także - jeżeli to jest niezbędne do realizacji ich zadań - mogą prowadzić w zakresie swego działania odpowiednią działalność produkcyjną.
§  3.
W biurach projektów powołanych do wykonywania projektów i opracowań technologicznych mogą być tworzone pracownie wykonujące projekty i opracowania budowlane, jeżeli projektowanie budowlane w tych biurach ma charakter daleko posuniętej specjalizacji lub złożoność technologii danej branży wymaga stałego współdziałania technologów z projektantami budowlanymi.
§  4.
W biurach projektów powołanych do wykonywania projektów i opracowań budowlanych mogą być za zgodą właściwej jednostki nadrzędnej tworzone odpowiednie pracownie wykonujące projekty i opracowania technologiczne dla potrzeb branży (gałęzi, specjalności), w której działa biuro.
§  5.
1.
Biura projektów tworzone są na podstawie przepisów dekretu z dnia 26 października 1950 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1960 r. Nr 18, poz. 111), z tym że utworzenie, łączenie i likwidacja biura wykonującego projekty i opracowania technologiczne wymaga ponadto porozumienia z Przewodniczącym Komitetu Nauki i Techniki, a biura wykonującego projekty i opracowania budowlane - porozumienia z Ministrem Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, bądź obu tych organów w stosunku do biura wykonującego zarówno projekty i opracowania technologiczne, jak i budowlane oraz do biur, o których mowa w § 2 ust. 2.
2.
Przepisy wytycznych dotyczące biur projektów stosuje się również do innych przedsiębiorstw państwowych mających za przedmiot działania wykonywanie projektów i opracowań technologicznych lub projektów i opracowań budowlanych.
§  6.
Nadzór zwierzchni nad biurami projektów tworzonymi przez prezydia rad narodowych sprawuje Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, z wyjątkiem:
1)
biur projektów, których zakres działania obejmuje projektowanie urządzeń gospodarki komunalnej i remontów w budownictwie ogólnym, nad którymi nadzór zwierzchni sprawuje Minister Gospodarki Komunalnej,
2)
biur projektów budownictwa rolniczego, nad którymi nadzór zwierzchni sprawuje Minister Rolnictwa.
§  7.
1.
Pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów tworzone są na zasadach obowiązujących dla tworzenia komórek organizacyjnych w tych jednostkach.
2.
W kombinatach i dużych przedsiębiorstwach państwowych (np. Przedsiębiorstwo "Polskie Koleje Państwowe") pracownie, o których mowa w ust. 1, mogą posiadać organizację wewnętrzną przewidzianą dla biur projektów.
3.
Utworzenie pracowni projektowych w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów może nastąpić po uzyskaniu na to zgody właściwej jednostki nadrzędnej.
4.
W wypadkach uzasadnionych gospodarczymi potrzebami kombinatów i przedsiębiorstw państwowych mogą być tworzone w nich pracownie (zespoły) projektowe na czas wykonywania określonego zadania.
§  8.
1.
Państwowe jednostki projektowania w zakresie swego działania, ustalonego w akcie o ich utworzeniu, powołane są do wykonywania prac projektowych oraz innych prac związanych z przygotowaniem inwestycji, modernizacją i remontami, do opracowywania założeń techniczno-ekonomicznych inwestycji bądź współpracy przy ich opracowywaniu oraz do pełnienia nadzoru autorskiego.
2.
Państwowe jednostki projektowania mogą również podejmować się wykonywania niektórych usług, określonych w przepisach szczególnych, a mianowicie:
1)
opracowywać programy rozwoju i rekonstrukcji branż (gałęzi),
2)
pełnić nadzór inwestorski, funkcje generalnego wykonawcy, generalnego dostawcy maszyn i urządzeń, inwestora zastępczego itp.
3.
Państwowe jednostki projektowania wykonujące projekty i opracowania technologiczne mogą również sporządzać założenia konstrukcyjne dla unikalnych maszyn i urządzeń technologicznych oraz wykonywać inne prace związane z przygotowywaniem rozwiązań technicznych i technologiczno-konstrukcyjnych.
4.
Państwowe jednostki projektowania powinny w swej działalności zapewnić uzyskiwanie postępowych i nowoczesnych rozwiązań projektowych oraz wpływać na rozwój postępu technicznego w gospodarce narodowej.
§  9.
1.
W biurach projektów działają komórki (samodzielne stanowiska pracy) produkcyjne i pozaprodukcyjne.
2.
W komórkach produkcyjnych biura projektów mogą być zatrudnieni odpowiedni specjaliści spoza biura projektów, jak np. z innych jednostek projektowych, z jednostek naukowych, jednostek właściwego zaplecza naukowo-badawczego, zakładów przemysłowych itp. na czas opracowywania określonego zadania.
3.
Zatrudnianie specjalistów, o których mowa w ust. 2, w komórkach produkcyjnych może nastąpić w drodze dodatkowego ich zatrudnienia bądź w drodze oddelegowania tych osób przez pracodawcę do czasowej dyspozycji biura projektów. Oddelegowanie następuje za zgodą zainteresowanej osoby. Na okres oddelegowania pracownik skierowany do biura projektów otrzymuje w jednostce macierzystej urlop bezpłatny, po którego upływie należy zapewnić mu powrót na dotychczasowe lub równorzędne stanowisko z wynagrodzeniem nie niższym, niż otrzymywał przed oddelegowaniem. W okresie oddelegowania pracownik otrzymuje wynagrodzenie w jednostce, do której został oddelegowany, według zasad obowiązujących pracowników biur projektów, nie niższe niż otrzymywał w jednostce delegującej.
4.
Przepisy ust. 2 i 3 mogą być stosowane również w pracowniach projektowych w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów.
§  10.
W biurach projektów działają rady techniczno-ekonomiczne, będące organami doradczymi i opiniodawczymi dyrektora biura. W pozostałych państwowych jednostkach projektowania rady techniczno-ekonomiczne mogą być tworzone zależnie od potrzeb i możliwości.
§  11.
Dyrektorzy (kierownicy) biur projektów i pracowni projektowych w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów obowiązani są zapewnić i odpowiednio zorganizować sprawdzanie jakości i zgodności wykonywanych prac projektowych z założeniami techniczno-ekonomicznymi inwestycji i przepisami technicznymi oraz kompletności projektu i skoordynowania wszystkich rozwiązań objętych projektem. W miarę możliwości sprawdzanie to należy także zapewnić w terenowych zespołach usług projektowych.

II.

Biura projektów.

§  12.
Biura projektów wykonujące projekty i opracowania technologiczne dzielą się na:
1)
branżowe biura projektów przygotowujące dokumentację kompleksową inwestycji dla potrzeb określonych branż (gałęzi) produkcji i usług w oparciu o prace własne i prace zlecone innym jednostkom projektowania,
2)
specjalistyczne biura projektów przygotowujące opracowania projektów dotyczących zagadnień wspólnych dla różnych branż (gałęzi) produkcji i usług.
§  13.
Biura projektów wykonujące projekty i opracowania budowlane dzielą się na:
1)
biura projektów budownictwa przemysłowego, wykonujące prace projektowe dla obiektów budowlanych budownictwa przemysłowego,
2)
biura projektów budownictwa ogólnego, wykonujące prace projektowe dla obiektów budowlanych budownictwa mieszkaniowego, szkolnego, administracyjnego, kultury, służby zdrowia, opieki społecznej itp.,
3)
biura projektów budownictwa rolniczego, wykonujące prace projektowe dla budownictwa rolniczego,
4)
biura projektów budownictwa inżynieryjnego, wykonujące prace projektowe dla poszczególnych działów budownictwa inżynieryjnego, jak komunikacji, wodociągów, kanalizacji, ciepłownictwa itp.,
5)
biura projektów robót specjalistycznych, wykonujące prace projektowe wąskiej specjalności dla konstrukcji, instalacji lub urządzeń budowlanych stosowanych w wielu działach budownictwa.

III.

Pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów.

§  14.
1.
Pracownie projektowe w państwowych jednostkach organizacyjnych nie będących biurami projektów tworzy się przede wszystkim w jednostkach wykonawstwa inwestycyjnego (przedsiębiorstwach i zjednoczeniach) jako zaplecze projektowe do obsługi prowadzonej działalności budowlanej i montażowej.
2.
Pracownie projektowe mogą być tworzone także dla obsługi projektowej w zakresie własnej działalności inwestycyjnej lub remontowej innych państwowych jednostek organizacyjnych.

IV.

Terenowe zespoły usług projektowych.

§  15.
1.
Na terenach, na których uspołecznione jednostki projektowania nie zaspakajają zapotrzebowania na prace projektowe dla indywidualnego budownictwa oraz drobnych inwestycji i remontów jednostek gospodarki uspołecznionej, prezydia powiatowych rad narodowych, miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw mogą tworzyć terenowe zespoły usług projektowych, jako zakłady budżetowe działające przy właściwych wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury.
2.
Nadzór nad działalnością terenowych zespołów usług projektowych sprawują prezydia właściwych powiatowych (równorzędnych) rad narodowych.
3.
Terenowe zespoły usług projektowych prowadzą gospodarkę finansową na zasadach zakładów budżetowych, powiązanych z budżetem terenowym. Na finansowanie działalności zespołów nie mogą być dokonywane dopłaty ze środków budżetowych.
4.
Terenowy zespół usług projektowych ulega likwidacji, gdy uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością zespołu lub gdy potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne uspołecznione jednostki projektowania.

V.

Organizacja procesu projektowania oraz obsługi procesu inwestycyjnego.

§  16.
1.
Sporządzanie projektów inwestycji należy powierzać jednej jednostce projektowania, jako jednostce kierującej (biuru kierującemu).
2.
Kierująca jednostka projektowania powinna brać udział w podejmowaniu decyzji, dotyczących zakupu maszyn i urządzeń z zagranicy.
§  17.
Dokumentacja techniczna maszyn i urządzeń nietypowych powinna być sporządzana przede wszystkim przez pracownie konstrukcyjne producentów maszyn i urządzeń tego typu na podstawie założeń konstrukcyjnych dostarczonych przez kierującą jednostkę projektowania.
§  18.
Dla inwestycji skomplikowanych pod względem technologicznym, funkcjonalnym, konstrukcyjnym lub w razie konieczności dostosowania rozwiązań projektowych do specyficznych warunków miejscowych zaleca się przeprowadzenie konkursów dla uzyskania najwłaściwszych rozwiązań projektowych.
§  19.
1.
Organizowanie, kierowanie i koordynację prac związanych z przygotowaniem i nadzorem nad realizacją projektu inwestycji powierza się w państwowych jednostkach projektowania wyznaczonym w tym celu osobom, w szczególności generalnemu i głównym projektantom.
2.
Generalny projektant organizuje, kieruje i koordynuje prace związane z przygotowaniem i nadzorem nad realizacją projektu dla całości przedsięwzięcia (zadania) inwestycyjnego.
3.
Główny projektant organizuje, kieruje i koordynuje prace związane z przygotowaniem i nadzorem nad realizacją projektu dla określonego obiektu lub zespołu obiektów realizowanych w ramach przedsięwzięcia (zadania) inwestycyjnego albo w zakresie określonej specjalności fachowej (branży) objętej projektem.

VI.

Współdziałanie, kooperacja i koordynacja działalności państwowych jednostek projektowania.

§  20.
Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu opracowań projektowych dla przedsięwzięć (zadań) inwestycyjnych; w szczególności ściśle ze sobą powinny współdziałać jednostki wykonujące projekty i opracowania technologiczne, jednostki wykonujące projekty i opracowania budowlane, biura konstrukcyjne, a w miarę potrzeby również jednostki zaplecza naukowo-technicznego.
§  21.
Współdziałające ze sobą państwowe jednostki projektowania powinny zawierać wieloletnie porozumienia o stałej kooperacji. W szczególności porozumienia takie powinny zawierać branżowe biura projektów z biurami projektów budownictwa przemysłowego, jak też biura projektów robót specjalistycznych z innymi biurami projektów budownictwa.
§  22.
Państwowe jednostki projektowania podporządkowane organizacyjnie różnym jednostkom nadrzędnym powinny być objęte stałą współpracą i koordynacją działalności na zasadzie porozumień gospodarczych zawieranych w trybie przepisów o współpracy i koordynacji gospodarczej.

VII.

Rejonizacja i specjalizacja państwowych jednostek projektowania.

§  23.
1.
Branżowe biura projektów (§ 12 pkt 1) oraz ich oddziały powinny być rozmieszczone w rejonach, w których działają odpowiednie placówki naukowe i naukowo-badawcze, wyższe uczelnie i instytuty oraz zakłady przemysłu związanego z daną branżą (gałęzią).
2.
Specjalistyczne biura projektów wykonujące projekty i opracowania technologiczne (§ 12 pkt 2) powinny działać w ramach organizacji wyspecjalizowanych producentów maszyn i urządzeń albo wykonawców specjalistycznych robót jako ich zaplecze projektowe i być rozmieszczone stosownie do potrzeb tych producentów lub wykonawców.
§  24.
1.
Biura projektów budownictwa przemysłowego, ogólnego, rolniczego i inżynieryjnego (§ 13 pkt 1-4) powinny być rozmieszczone stosownie do potrzeb poszczególnych województw.
2.
Biura projektów robót specjalistycznych (§ 13 pkt 5) powinny działać w ramach wyspecjalizowanych wykonawców robót lub jednostek grupujących tych wykonawców, jako ich zaplecze projektowe.
§  25.
1.
Biura projektów budownictwa przemysłowego i biura projektów budownictwa ogólnego powinny specjalizować się w opracowywaniu projektów dla poszczególnych rodzajów obiektów budowlanych.
2.
Specjalizacją powinny być objęte w szczególności biura projektów budownictwa przemysłowego, kooperujące stale z odpowiednimi branżowymi biurami projektów (§ 12 pkt 1).
§  26.
Przepisy § 23-25 nie mają zastosowania w razie wykonywania prac projektowych w wyniku konkursów.

VIII.

Kierunki działania w zakresie doskonalenia procesu projektowania.

§  27.
Doskonalenie procesu projektowania powinno być objęte zadaniami planu postępu technicznego biura projektów.
§  28.
Plany postępu technicznego biur projektów powinny obejmować:
1)
opracowywanie i wdrażanie nowoczesnych metod i technik projektowania, uwzględniających mechanizację prac obliczeniowych i robót pomocniczych, nowoczesne systemy gromadzenia, selekcji i przetwarzania informacji naukowych, technicznych i ekonomicznych, projektowanie modelowe oraz szerokie stosowanie opracowań typowych,
2)
doskonalenie kadry projektantów przez:
a)
stałe doszkalanie projektantów,
b)
okresową weryfikację kadry projektantów biur wykonujących projekty i opracowania technologiczne a obsługujących branże, w których postęp techniczny jest szczególnie szybki,
c)
zwiększenie zatrudnienia samodzielnych pracowników naukowo-badawczych,
d)
współpracę z jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą, jak też bezpośrednie kontakty projektantów z ośrodkami zagranicznymi w celu poznania nowoczesnych technologii maszyn i urządzeń oraz nowoczesnych metod i organizacji projektowania,
3)
zapewnienie zaplecza techniczno-badawczego przez:
a)
powoływanie pracowni laboratoryjno-doświadczalnych albo prototypowych lub umożliwienie korzystania z zaplecza naukowo-technicznego zjednoczeń i resortów,
b)
wyposażenie w nowoczesny sprzęt organizacyjno-techniczny,
c)
tworzenie lub umożliwienie stałego korzystania z usług ośrodków obliczeniowych, wyposażonych w nowoczesną aparaturę elektroniczną,
4)
opracowywanie projektów norm, normatywów, wytycznych technicznych projektowania itp.
§  29.
1.
Dla zapewnienia właściwego poziomu rozwiązań projektowych oraz rozwijania postępu technicznego, ekonomicznego i organizacyjnego, w szczególności dla umożliwienia analitycznego i badawczego sprawdzania nowoczesnych rozwiązań, biura projektów dysponujące odpowiednimi warunkami organizacyjnymi i kadrowymi mogą tworzyć zakłady badań i doświadczeń.
2.
Zgodę na utworzenie w biurze projektów zakładu badań i doświadczeń wyraża jednostka nadrzędna biura.