§ 10. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad... - M.P.1968.9.50 - OpenLEX

§ 10. - Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1968.9.50

Akt utracił moc
Wersja od: 2 marca 1968 r.
§  10.
Zespół ulega likwidacji, jeżeli uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością zespołu lub jeżeli potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne uspołecznione jednostki projektowania.