Tworzenie terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

Monitor Polski

M.P.1964.72.336

Akt utracił moc
Wersja od: 28 października 1964 r.

UCHWAŁA Nr 320
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 października 1964 r.
w sprawie tworzenia terenowych zespołów usług projektowych przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury prezydiów rad narodowych.

W celu stworzenia warunków umożliwiających zaspokojenie potrzeb w zakresie prac projektowych dla indywidualnego budownictwa na wsi i w miastach oraz drobnych inwestycji państwowych, spółdzielczych i społecznych Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Zaleca się prezydiom powiatowych rad narodowych, miejskich rad narodowych w miastach stanowiących powiaty oraz dzielnicowych rad narodowych w miastach wyłączonych z województw tworzenie przy wydziałach budownictwa, urbanistyki i architektury terenowych zespołów usług projektowych, zwanych dalej "zespołami".
2.
Zespoły mogą być tworzone na tych terenach, na których uspołecznione jednostki projektowania nie zaspokajają zapotrzebowania na prace projektowe dla indywidualnego budownictwa na wsi i w miastach oraz drobnych inwestycji i państwowych, spółdzielczych i społecznych.
3.
W razie gdy siedzibą prezydium powiatowej rady narodowej jest miasto stanowiące powiat, wskazana jest utworzenie jednego zespołu, który będzie obsługiwał powiat i miasto.
4.
Zespół powinien w zasadzie wykonywać prace projektowe jedynie w odniesieniu do obiektów, które mają być realizowane na terenie objętym działalnością wydziału, przy którym utworzono zespół. W żadnym razie prace zespołu nie mogą dotyczyć obiektów położonych poza terenem danego województwa.
1.
Do zespołu należy w zasadzie:
1)
przystosowywanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez ludność,
2)
przystosowywanie projektów typowych dla budownictwa realizowanego przez kółka rolnicze, spółdzielnie produkcyjne, Centralę Rolniczą Spółdzielni "Samopomoc Chłopska",
3)
opracowywanie projektów indywidualnych dla budownictwa realizowanego przez ludność, jeżeli istniejące projekty typowe nie odpowiadają potrzebom inwestora,
4)
opracowywanie projektów drobnych .inwestycji dla inwestorów państwowych, spółdzielczych i społecznych, jeżeli na daną inwestycję brak dokumentacji typowej,
5)
sporządzanie kosztorysów lub dokumentacji technicznej dla robót polegających na remontach i adaptacjach budynków,
6)
sporządzanie szkiców sytuacyjnych dla budownictwa ludności wiejskiej,
7)
sporządzanie planów realizacyjnych określonych w art. 36 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 7, poz. 47),
8)
prowadzenie sprzedaży projektów typowych w zakresie objętym przedmiotem działania zespołu projektowego,
9)
wykonywanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego nad obiektami zaprojektowanymi przez zespół.
2.
Szczegółowy zakres zadań zespołów określa oraz uzupełnia Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w porozumieniu z Ministrami Gospodarki Komunalnej oraz Rolnictwa.
3.
Wartość prac projektowych dla jednego zadania inwestycyjnego, określonych w ust. 1 pkt 1-7, wykonanych na rzecz inwestora nie może przekroczyć 10.000 zł.
1.
Zespołem kieruje kierownik zespołu, powoływany i odwoływany przez prezydium rady narodowej.
2.
Nadzór nad działalnością zespołu sprawuje prezydium rady narodowej, które zespół powołało.
3.
Wynagrodzenie kierownika oraz pracowników administracyjnych zespołu ustala prezydium rady narodowej według stawek zasadniczych wynagrodzeń pracowników administracyjnych biur projektów, wymienionych w części III (pracownicy administracyjni) pod lp. 2 do 8 tabeli wynagrodzeń, zawartej w § 1 załącznika do uchwały nr 231 Rady Ministrów z dnia 2 lipca 1958 r. (Monitor Polski z 1958 r. Nr 52, poz. 307 i z 1961 r. Nr 63, poz. 271).
4.
W wypadkach uzasadnionych znaczną wielkością zespołu prezydium rady narodowej może przyznać kierownikowi zespołu wynagrodzenie wymienione pod lp. 1 tabeli powołanej w ust. 3.
5.
W razie pracy w niepełnym wymiarze godzin w stosunku do czasu pracy obowiązującego w państwowych jednostkach projektowania wynagrodzenie należy ustalić proporcjonalnie do zmniejszonego wymiaru godzin pracy.
1.
Minister Budownictwa i Przemyślu Materiałów, Budowlanych określi szczegółowe zasady organizacji zespołów i tryb ich działania w terminie 4 tygodni od dnia wejścia w życie uchwały.
2.
Zespoły zostaną objęte koordynacją branżową w projektowaniu zgodnie z odrębnymi przepisami.
1.
W wykonaniu prac w ramach zespołu mogą brać udział osoby zatrudnione w urzędach, instytucjach, przedsiębiorstwach państwowych oraz jednostkach gospodarki uspołecznionej, z wyjątkiem zatrudnionych w biurach (samodzielnych pracowniach) projektów, oraz renciści, pod warunkiem posiadania odpowiednich kwalifikacji fachowych, zwłaszcza uprawnień budowlanych przy opracowywaniu projektów budowlanych. Pracownik organu państwowego nadzoru budowlanego, który w ramach zespołu wykonał pracę projektową, podlega wyleczeniu w wykonywaniu funkcji państwowego nadzoru budowlanego w stosunku do obiektu, dla którego wykonał pracę projektową.
2.
Prace projektowe na rzecz zespołu mogą być wykonywane przez osoby wymienione w ust. 1 wyłącznie poza godzinami pracy służbowej jako zajęcie uboczne. Ograniczenie to nie dotyczy rencistów.
3.
Osoby wymienione w ust. 1, z wyłączeniem rencistów, są obowiązane przedstawić kierownikowi zespołu projektowania zgodę właściwego organu przełożonego na wykonanie pracy w ramach zespołu, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
4.
Zaleca się właściwym organom przełożonym pracowników, wymienionych w ust. 1, aby nie udzielały pracownikom zgody na wykonywanie prac projektowych poza zespołem.
5.
Zasady ustalone w ust. 1-4 nie dotyczą:
1)
udziału w konkursach na projekty w budownictwie,
2)
wykonywania prac projektowych dla własnych potrzeb projektującego.
1.
Osoby wykonujące prace projektowe w ramach zespołu otrzymują wynagrodzenie w formie procentowego udziału w wartości cennikowej wykonanej pracy.
2.
Wysokość udziału, o którym mowa w ust. 1, określi w drodze zarządzenia Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych.
3.
Przy wypłacie wynagrodzeń osobom, o których mowa w ust. 1, zespół jako płatnik pobiera podatek od wynagrodzeń w wysokości obowiązującej przy opodatkowaniu wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia.
4.
Łączna wysokość wynagrodzeń otrzymanych z tytułu wykonanych w ramach zespołu prac projektowych nie może przekroczyć 30.000 zł netto na osobę w stosunku rocznym.
5.
Osoby określone w § 5 ust. 1 mogą wykonywać prace, o których mowa w § 2, wyłącznie na rzecz jednego zespołu.
1.
Za wykonane prace projektowe zespoły pobierają opłaty według cenników ustalonych dla tych zespołów przez Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, a w braku odpowiednich pozycji cennikowych na podstawie komisyjnej wyceny pracy.
2.
Minister Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych wyda w terminie do dnia 1 marca 1965 r. cennik na prace projektowe wykonywanie przez zespół.
1.
Zespoły są jednostkami państwowymi prowadzącymi gospodarkę finansową na zasadach zakładów budżetowych, powiązanych z budżetem terenowym.
2.
Do zespołów, jako zakładów budżetowych, nie mogą być dokonywane dopłaty ze środków budżetowych.
Zespół ulega likwidacji, jeżeli uzyskane wpływy nie wystarczają na pokrycie wydatków związanych z działalnością zespołu lub gdy potrzeby społeczne w zakresie projektowania zostaną zaspokojone przez inne uspołecznione jednostki projektowania.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Ministrowi Finansów oraz prezydiom właściwych rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.