Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 11 maja 1966 r.
w sprawie trybu przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymaganej dokumentacji.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 54) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i docenta powinien zawierać określenie specjalności dyscypliny naukowej, w zakresie której dana instytucja zamierza przeprowadzać przewody doktorskie lub habilitacyjne, oraz określenie odpowiednich stopni naukowych doktora lub docenta - zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 1965 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą (Monitor Polski Nr 38, poz. 218).
2. Do wniosku należy dołączyć:
1) sprawozdanie instytucji ubiegającej się o przyznanie uprawnień z działalności naukowo-badawczej za okres co najmniej ostatnich trzech lat ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań ważnych dla rozwoju nauki, techniki lub gospodarki narodowej,
2) wykaz - z podaniem autorów - publikacji naukowych, patentów, dokumentacji prototypów lub konstrukcji, opracowań technologicznych itp., będących wynikiem prac instytucji,
3) imienny wykaz zatrudnionych w instytucji pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych posiadających tytuły naukowe lub stopień naukowy docenta albo zajmujących stanowisko docenta etatowego lub samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, z podaniem ich specjalności, charakterystyki dorobku naukowego, zajmowanych stanowisk oraz wymiaru zajęć,
4) dane liczbowe dotyczące adiunktów, starszych asystentów i asystentów z podaniem liczby pracowników posiadających stopnie naukowe,
5) imienny skład rady naukowej z podaniem stopni naukowych i tytułów naukowych poszczególnych członków rady oraz ich specjalności, miejsca zatrudnienia i zajmowanych stanowisk - jeżeli instytucja ubiegającą się o przyznanie uprawnień jest placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut naukowo-badawczy lub samodzielna placówka typu naukowo-dydaktycznego,
6) charakterystykę posiadanej przez instytucję bazy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem aparatury naukowej, instalacji doświadczalnych, księgozbioru, zaplecza warsztatowego itp.
§  2.
1. Minister (kierownik urzędu centralnego, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk), któremu podlega instytucja ubiegająca się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, kieruje wniosek wraz z dokumentacją w dwóch egzemplarzach do zaopiniowania do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub do Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk - zależnie od właściwości ustalonej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101).
2. Rada Główna Szkolnictwa Wyższego lub Główna Komisja Kwalifikacyjna może żądać przedstawienia dodatkowych informacji lub udzielenia potrzebnych wyjaśnień.
§  3.
1. Wniosek zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego lub Główną Komisję Kwalifikacyjną zwraca się - wraz z uzasadnieniem opinii - wnioskodawcy, który kieruje go do Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
2. Jeden egzemplarz wniosku z pełną dokumentacją pozostaje w aktach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub Głównej Komisji Kwalifikacyjnej.
§  4. Przy zgłaszaniu wniosku o rozszerzenie uprawnień zarówno w odniesieniu do rodzaju specjalności dyscyplin naukowych, jak i rodzaju stopni naukowych stosuje się odpowiednio przepisy §§ 1-3.
§  5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.