Tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymagana dokumentacja.

Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.

ZARZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU NAUKI I TECHNIKI
z dnia 11 maja 1966 r.
w sprawie trybu przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymaganej dokumentacji.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 lutego 1966 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 8, poz. 54) zarządza się, co następuje:
1.
Wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i docenta powinien zawierać określenie specjalności dyscypliny naukowej, w zakresie której dana instytucja zamierza przeprowadzać przewody doktorskie lub habilitacyjne, oraz określenie odpowiednich stopni naukowych doktora lub docenta - zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 1965 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą (Monitor Polski Nr 38, poz. 218).
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
sprawozdanie instytucji ubiegającej się o przyznanie uprawnień z działalności naukowo-badawczej za okres co najmniej ostatnich trzech lat ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań ważnych dla rozwoju nauki, techniki lub gospodarki narodowej,
2)
wykaz - z podaniem autorów - publikacji naukowych, patentów, dokumentacji prototypów lub konstrukcji, opracowań technologicznych itp., będących wynikiem prac instytucji,
3)
imienny wykaz zatrudnionych w instytucji pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych posiadających tytuły naukowe lub stopień naukowy docenta albo zajmujących stanowisko docenta etatowego lub samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, z podaniem ich specjalności, charakterystyki dorobku naukowego, zajmowanych stanowisk oraz wymiaru zajęć,
4)
dane liczbowe dotyczące adiunktów, starszych asystentów i asystentów z podaniem liczby pracowników posiadających stopnie naukowe,
5)
imienny skład rady naukowej z podaniem stopni naukowych i tytułów naukowych poszczególnych członków rady oraz ich specjalności, miejsca zatrudnienia i zajmowanych stanowisk - jeżeli instytucja ubiegającą się o przyznanie uprawnień jest placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut naukowo-badawczy lub samodzielna placówka typu naukowo-dydaktycznego,
6)
charakterystykę posiadanej przez instytucję bazy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem aparatury naukowej, instalacji doświadczalnych, księgozbioru, zaplecza warsztatowego itp.
1.
Minister (kierownik urzędu centralnego, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk), któremu podlega instytucja ubiegająca się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, kieruje wniosek wraz z dokumentacją w dwóch egzemplarzach do zaopiniowania do Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub do Głównej Komisji Kwalifikacyjnej działającej przy Polskiej Akademii Nauk - zależnie od właściwości ustalonej w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. Nr 14, poz. 101).
2.
Rada Główna Szkolnictwa Wyższego lub Główna Komisja Kwalifikacyjna może żądać przedstawienia dodatkowych informacji lub udzielenia potrzebnych wyjaśnień.
1.
Wniosek zaopiniowany przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego lub Główną Komisję Kwalifikacyjną zwraca się - wraz z uzasadnieniem opinii - wnioskodawcy, który kieruje go do Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki.
2.
Jeden egzemplarz wniosku z pełną dokumentacją pozostaje w aktach Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego lub Głównej Komisji Kwalifikacyjnej.
Przy zgłaszaniu wniosku o rozszerzenie uprawnień zarówno w odniesieniu do rodzaju specjalności dyscyplin naukowych, jak i rodzaju stopni naukowych stosuje się odpowiednio przepisy §§ 1-3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.