Szczegółowy tryb przygotowania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Monitor Polski

M.P.1974.33.197

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1974 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI, SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I TECHNIKI
z dnia 9 września 1974 r.
w sprawie szczegółowego trybu przygotowania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 1 i art. 25 ust. 2 ustawy z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych (Dz. U. z 1973 r. Nr 32, poz. 192) oraz § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 maja 1973 r. w sprawie określenia warunków wymaganych do uzyskania prawa nadawania stopni naukowych (Dz. U. Nr 25, poz. 144) zarządza się, co następuje:
1.
Wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego powinien zawierać określenie specjalności w ramach dyscypliny naukowej, w której dana jednostka organizacyjna szkoły wyższej, samodzielna placówka typu naukowo-dydaktycznego, placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut naukowo-badawczy lub inna jednostka typu naukowo-badawczego zamierza przeprowadzać przewody doktorskie lub habilitacyjne, oraz określenie tych stopni naukowych zgodnie z przepisami o bliższym określeniu stopni naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie dotyczą.
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
sprawozdanie jednostki (placówki) ubiegającej się o przyznanie uprawnień z działalności naukowo-badawczej za okres ostatnich trzech lat lub za cały okres, jeżeli jednostka (placówka) istnieje krócej niż 3 lata, obejmujące wyniki badań szczególnie ważnych dla rozwoju nauki, techniki lub gospodarki narodowej,
2)
wykaz - z podaniem autorów - publikacji naukowych, patentów, dokumentacji prototypów lub konstrukcji, opracowań technologicznych itp., będących wynikiem prac jednostki (placówki),
3)
imienny wykaz zatrudnionych w danej jednostce (placówce), jako głównym miejscu pracy nauczycieli akademickich lub pracowników naukowo-badawczych mających tytuły naukowe lub stopień naukowy doktora habilitowanego albo zajmujących stanowisko docenta, z podaniem ich specjalności, charakterystyki dorobku naukowego i zajmowanych stanowisk; można również dołączyć wykaz pracowników zatrudnionych w danej jednostce (placówce) jako dodatkowym miejscu pracy, podając te same dane,
4)
imienny skład rady naukowej z podaniem stopni naukowych i tytułów naukowych poszczególnych członków rady oraz ich specjalności, miejsca zatrudnienia i zajmowanych stanowisk,
5)
dane liczbowe dotyczące adiunktów, starszych asystentów i asystentów z podaniem liczby pracowników mających stopnie naukowe,
6)
charakterystykę posiadanej przez jednostkę (placówkę) bazy materialnej, ze szczególnym uwzględnieniem aparatury naukowej, instalacji doświadczalnych, księgozbioru, zaplecza warsztatowego itp.
1.
Minister (kierownik urzędu centralnego, Sekretarz Naukowy Polskiej Akademii Nauk), któremu podlega jednostka (placówka) ubiegająca się o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych, kieruje wniosek wraz z dokumentacją, w dwóch egzemplarzach, do Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
2.
Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki przekazuje egzemplarz wniosku wraz z dokumentacją do zaopiniowania Centralnej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Kadr Naukowych, zwanej dalej "Komisją".
3.
Komisja może żądać przedstawienia dodatkowych informacji lub udzielenia potrzebnych wyjaśnień.
1.
Opinię o wniosku Komisja przekazuje Ministrowi Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki.
2.
Egzemplarz wniosku, o którym mowa w § 2 ust. 2, z pełną dokumentacją pozostaje w aktach Komisji.
Traci moc zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 11 maja 1966 r. w sprawie trybu przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymaganej dokumentacji (Monitor Polski Nr 23, poz. 121).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.