§ 1. - Tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymagana dokumentacja.

Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.
§  1.
1.
Wniosek o przyznanie uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora lub stopni naukowych doktora i docenta powinien zawierać określenie specjalności dyscypliny naukowej, w zakresie której dana instytucja zamierza przeprowadzać przewody doktorskie lub habilitacyjne, oraz określenie odpowiednich stopni naukowych doktora lub docenta - zgodnie z przepisami zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 lipca 1965 r. w sprawie bliższego określenia stopni naukowych i tytułów naukowych w zależności od dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej, których te stopnie i tytuły dotyczą (Monitor Polski Nr 38, poz. 218).
2.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
sprawozdanie instytucji ubiegającej się o przyznanie uprawnień z działalności naukowo-badawczej za okres co najmniej ostatnich trzech lat ze szczególnym uwzględnieniem wyników badań ważnych dla rozwoju nauki, techniki lub gospodarki narodowej,
2)
wykaz - z podaniem autorów - publikacji naukowych, patentów, dokumentacji prototypów lub konstrukcji, opracowań technologicznych itp., będących wynikiem prac instytucji,
3)
imienny wykaz zatrudnionych w instytucji pracowników naukowo-dydaktycznych lub naukowo-badawczych posiadających tytuły naukowe lub stopień naukowy docenta albo zajmujących stanowisko docenta etatowego lub samodzielnego pracownika naukowo-badawczego, z podaniem ich specjalności, charakterystyki dorobku naukowego, zajmowanych stanowisk oraz wymiaru zajęć,
4)
dane liczbowe dotyczące adiunktów, starszych asystentów i asystentów z podaniem liczby pracowników posiadających stopnie naukowe,
5)
imienny skład rady naukowej z podaniem stopni naukowych i tytułów naukowych poszczególnych członków rady oraz ich specjalności, miejsca zatrudnienia i zajmowanych stanowisk - jeżeli instytucja ubiegającą się o przyznanie uprawnień jest placówka naukowa Polskiej Akademii Nauk, instytut naukowo-badawczy lub samodzielna placówka typu naukowo-dydaktycznego,
6)
charakterystykę posiadanej przez instytucję bazy materialnej ze szczególnym uwzględnieniem aparatury naukowej, instalacji doświadczalnych, księgozbioru, zaplecza warsztatowego itp.