§ 4. - Tryb przygotowywania wniosków o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych oraz wymagana dokumentacja.

Monitor Polski

M.P.1966.23.121

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 maja 1966 r.
§  4.
Przy zgłaszaniu wniosku o rozszerzenie uprawnień zarówno w odniesieniu do rodzaju specjalności dyscyplin naukowych, jak i rodzaju stopni naukowych stosuje się odpowiednio przepisy §§ 1-3.