Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe. - M.P.1951.A-91.1260 - OpenLEX

Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1951.A-91.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 13 października 1951 r.
w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 155) zarządza się, co następuje:
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "rozporządzeniu" rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 155). Wykonawca narodowych planów gospodarczych, uprawniony do odbioru maszyny, zwany będzie dalej w skróceniu "nabywcą".
Odszkodowanie za przymusowo wykupione maszyny płatne jest po uprawomocnieniu się orzeczenia o wykupie maszyn i po ich odbiorze przez nabywcę.
Jeżeli wykupywana maszyna - z uwagi na wysokość odszkodowania oraz okres użyteczności - stanowi nakład inwestycyjny, odszkodowanie płatne jest ze środków inwestycyjnych nabywcy, jeżeli zaś maszyna nie stanowi nakładu inwestycyjnego - odszkodowanie płatne jest ze środków obrotowych (budżetowych) nabywcy.
1.
Nabywca powinien przed terminem płatności (§ 2) zapewnić sobie odpowiednie środki inwestycyjne lub obrotowe (budżetowe) na pokrycie odszkodowania oraz zawiadomić władzę, która orzekła o wykupie, jaki bank i z jakich środków pokryje odszkodowanie.
2. 1
Jeżeli nabywana maszyna stanowi nakład inwestycyjny, a jej zakup nie jest objęty tytułem inwestycyjnym nabywcy na dany rok, nabywca powinien przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155), wystąpić do właściwych władz:
a)
o dokonanie odpowiednich zmian zakresu rzeczowego tytułu inwestycyjnego lub
b)
o przydzielenie bądź zwiększenie limitu inwestycyjnego.

W przypadku wymienionym pod lit. b) nabywca powinien wystąpić w trybie ustalonym odrębnymi przepisami o uzyskanie środków na pokrycie zwiększonego zakresu rzeczowego limitu inwestycyjnego.

3.
Władza, która orzekła o wykupie, wydaje decyzję przewidzianą w § 11 rozporządzenia, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
1.
Nabywca obowiązany jest udzielić właściwemu bankowi dyspozycji wypłacenia odszkodowania.
2.
Do dyspozycji, o której mowa w ust. 1, nabywca obowiązany jest dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia stanowiącego podstawę wypłaty. W przypadkach, określonych w § 4 ust. 2, nabywca zobowiązany jest ponadto przedłożyć bankowi odpowiednie zaświadczenie inwestora centralnego.
3.
Bank po otrzymaniu dyspozycji, o której mowa w ust. 2, przeleje kwotę odszkodowania na zablokowany rachunek depozytowy osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania oraz zawiadomi o tym:
1)
osobę uprawnioną do odbioru odszkodowania;
2)
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej z podaniem kwoty odszkodowania.
4. 2
W przypadku gdy do terminu płatności odszkodowania zakres rzeczowy tytułu inwestycyjnego nie został odpowiednio zmieniony, bank finansujący inwestycje potraktuje odnośną należność analogicznie jak faktury niezgodne z planem inwestycyjnym.
Jeżeli nabywca nie złoży bankowi dyspozycji, o której mowa w § 5 ust. 1, w ciągu 30 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia o wykupie maszyn, bank dokonuje przelewu na zablokowany rachunek depozytowy osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania na jej wniosek, oparty na załączonym prawomocnym orzeczeniu o wykupie maszyn, w ciężar posiadanych przez nabywcę środków na wykup maszyny, bądź wzywa ją do niezwłocznego dostarczenia pokrycia. W tym ostatnim przypadku bank dokonuje przelewu bezzwłocznie po dostarczeniu pokrycia.
Wypłata odszkodowania przelana na zablokowany rachunek depozytowy osoby uprawnionej do odbioru następuje po przedłożeniu bankowi dokumentów, wymienionych w § 13 pkt 2 i 3 rozporządzenia, na wniosek osoby uprawnionej do jego odbioru w terminach określonych w § 14 ust. 1 rozporządzenia i po dokonaniu potrąceń zaległości, o których mowa w § 13 pkt 3 rozporządzenia.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 lipca 1952 r. (M.P.52.A-67.1021) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1952 r.
2 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 lipca 1952 r. (M.P.52.A-67.1021) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1952 r.