§ 1. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe. - M.P.1951.A-91.1260 - OpenLEX

§ 1. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1951.A-91.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.
§  1.
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o "rozporządzeniu" rozumie się przez to rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 155). Wykonawca narodowych planów gospodarczych, uprawniony do odbioru maszyny, zwany będzie dalej w skróceniu "nabywcą".