§ 5. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe. - M.P.1951.A-91.1260 - OpenLEX

§ 5. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1951.A-91.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.
§  5.
1.
Nabywca obowiązany jest udzielić właściwemu bankowi dyspozycji wypłacenia odszkodowania.
2.
Do dyspozycji, o której mowa w ust. 1, nabywca obowiązany jest dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia stanowiącego podstawę wypłaty. W przypadkach, określonych w § 4 ust. 2, nabywca zobowiązany jest ponadto przedłożyć bankowi odpowiednie zaświadczenie inwestora centralnego.
3.
Bank po otrzymaniu dyspozycji, o której mowa w ust. 2, przeleje kwotę odszkodowania na zablokowany rachunek depozytowy osoby uprawnionej do odbioru odszkodowania oraz zawiadomi o tym:
1)
osobę uprawnioną do odbioru odszkodowania;
2)
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby wydział finansowy prezydium wojewódzkiej rady narodowej z podaniem kwoty odszkodowania.
4. 2
W przypadku gdy do terminu płatności odszkodowania zakres rzeczowy tytułu inwestycyjnego nie został odpowiednio zmieniony, bank finansujący inwestycje potraktuje odnośną należność analogicznie jak faktury niezgodne z planem inwestycyjnym.
2 § 5 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 28 lipca 1952 r. (M.P.52.A-67.1021) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1952 r.