Zm.: zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za... - M.P.1952.A-67.1021 - OpenLEX

Zm.: zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1952.A-67.1021

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 28 lipca 1952 r.
zmieniające zarządzenie Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Na podstawie § 14 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155) zarządza się, co następuje:
W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 1951 r. w sprawie sposobu i zasad pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe (Monitor Polski Nr A-91, poz. 1260) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Jeżeli nabywana maszyna stanowi nakład inwestycyjny, a jej zakup nie jest objęty tytułem inwestycyjnym nabywcy na dany rok, nabywca powinien przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155), wystąpić do właściwych władz:

a) o dokonanie odpowiednich zmian zakresu rzeczowego tytułu inwestycyjnego lub

b) o przydzielenie bądź zwiększenie limitu inwestycyjnego.

W przypadku wymienionym pod lit. b) nabywca powinien wystąpić w trybie ustalonym odrębnymi przepisami o uzyskanie środków na pokrycie zwiększonego zakresu rzeczowego limitu inwestycyjnego."

2)
§ 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. W przypadku gdy do terminu płatności odszkodowania zakres rzeczowy tytułu inwestycyjnego nie został odpowiednio zmieniony, bank finansujący inwestycje potraktuje odnośną należność analogicznie jak faktury niezgodne z planem inwestycyjnym".

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.