§ 4. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe. - M.P.1951.A-91.1260 - OpenLEX

§ 4. - Sposób i zasady pokrywania odszkodowania za przymusowo wykupione nieczynne maszyny przemysłowe.

Monitor Polski

M.P.1951.A-91.1260

Akt utracił moc
Wersja od: 11 sierpnia 1952 r.
§  4.
1.
Nabywca powinien przed terminem płatności (§ 2) zapewnić sobie odpowiednie środki inwestycyjne lub obrotowe (budżetowe) na pokrycie odszkodowania oraz zawiadomić władzę, która orzekła o wykupie, jaki bank i z jakich środków pokryje odszkodowanie.
2. 1
Jeżeli nabywana maszyna stanowi nakład inwestycyjny, a jej zakup nie jest objęty tytułem inwestycyjnym nabywcy na dany rok, nabywca powinien przed złożeniem wniosku, o którym mowa w § 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 1951 r. w sprawie trybu i zasad postępowania przy przymusowym wykupie nieczynnych maszyn przemysłowych (Dz. U. Nr 19, poz. 155), wystąpić do właściwych władz:
a)
o dokonanie odpowiednich zmian zakresu rzeczowego tytułu inwestycyjnego lub
b)
o przydzielenie bądź zwiększenie limitu inwestycyjnego.

W przypadku wymienionym pod lit. b) nabywca powinien wystąpić w trybie ustalonym odrębnymi przepisami o uzyskanie środków na pokrycie zwiększonego zakresu rzeczowego limitu inwestycyjnego.

3.
Władza, która orzekła o wykupie, wydaje decyzję przewidzianą w § 11 rozporządzenia, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1.
1 § 4 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 zarządzenia z dnia 28 lipca 1952 r. (M.P.52.A-67.1021) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11 sierpnia 1952 r.