Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.

UCHWAŁA Nr 244
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 lipca 1961 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

W celu utworzenia właściwych warunków do skutecznej walki z powodziami Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Przy Centralnym Urzędzie Gospodarki Wodnej działa Główny Komitet Przeciwpowodziowy, który zespala i koordynuje działalność organów administracji państwowej i instytucji, powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodziami i do zwalczania ich skutków.
2.
W skład Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego wchodzą:

- Przewodniczący,

- Zastępcy Przewodniczącego,

- Sekretarz Generalny,

- członkowie-przedstawiciele:

1. Urzędu Rady Ministrów,

2. Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej,

3. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

4. Ministerstwa Górnictwa i Energetyki,

5. Ministerstwa Gospodarki Komunalnej,

6. Ministerstwa Komunikacji,

7. Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,

8. Ministerstwa Łączności,

9. Ministerstwa Obrony Narodowej,

10. Ministerstwa Rolnictwa,

11. Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej,

12. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

13. Ministerstwa Żeglugi,

14. Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

3.
Przewodniczącym Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jest z urzędu Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego powołuje i odwołuje Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
4.
Kierownicy urzędów i instytucji, wymienionych w ust. 2, wyznaczają na wniosek Przewodniczącego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego członków Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jako swych przedstawicieli.
5.
Do zadań Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego należy:
1)
koordynacja i zespalanie wszelkich zamierzeń i prac, podejmowanych przez organy administracji państwowej, instytucje oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności, dotyczących stałej lub doraźnej działalności mającej na celu zapobieganie oraz zwalczanie powodzi i jej skutków;
2)
inicjowanie programów prac, dotyczących długofalowej i doraźnej ochrony przeciwpowodziowej;
3)
kontrolowanie prac związanych z działalnością określoną w pkt 1;
4)
nadzór nad działalnością terenowych komitetów przeciwpowodziowych.
1.
W przypadku ogłoszenia stanu alarmowego na obszarze przynajmniej jednego województwa Przewodniczący Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego podejmuje decyzje w stosunku do organów administracji państwowej w skali ogólnokrajowej w celu zwalczania powodzi lub jej skutków. Decyzje te mają moc wiążącą organy administracji państwowej i podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
2.
Stan alarmowy na obszarze województwa ogłasza przewodniczący wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego w przypadku zagrożenia powodziowego, mogącego spowodować zagrożenie bezpieczeństwa życia i mienia większej ilości osób lub poważne zakłócenia gospodarki narodowej, jeżeli do ich zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja przeciwpowodziowa.
Głównemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.
1.
Przy prezydiach rad narodowych działają komitety przeciwpowodziowe: wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, osiedlowe i gromadzkie.
2.
Wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe działają przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych i obejmują swym zakresem działania obszar województwa łącznie z obszarem miasta wyłączonego z województwa. W wyjątkowych przypadkach na podstawie porozumienia zainteresowanych prezydiów rad narodowych oraz za zgodą Przewodniczącego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego mogą być powoływane odrębne miejskie, na prawach wojewódzkich, komitety przeciwpowodziowe przy prezydiach rad narodowych miast wyłączonych z województw.
3.
Powiatowe komitety przeciwpowodziowe mogą działać w miarę potrzeby przy prezydiach powiatowych rad narodowych i obejmować swoim zakresem działania obszar powiatu łącznie z obszarem miasta stanowiącego powiat miejski. W wyjątkowych przypadkach na podstawie porozumienia zainteresowanych prezydiów rad narodowych oraz za zgodą przewodniczącego wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego mogą być powoływane odrębne miejskie, na prawach powiatowych, komitety przeciwpowodziowe przy prezydiach rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie.
4.
Miejskie, w miastach nie stanowiących powiatów, osiedlowe i gromadzkie komitety przeciwpowodziowe mogą być powoływane w miarę potrzeby przy prezydiach miejskich, osiedlowych i gromadzkich rad narodowych i obejmować swym zakresem działania obszar miasta, osiedla i gromady.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalą na wniosek wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego, w których prezydiach powiatowych rad narodowych (ust. 3) zachodzi potrzeba powołania powiatowych komitetów przeciwpowodziowych.
6.
Prezydia powiatowych rad narodowych ustalą na wniosek powiatowego komitetu przeciwpowodziowego, w których prezydiach rad narodowych wymienionych w ust. 4 zachodzi potrzeba powołania miejskich, osiedlowych i gromadzkich komitetów przeciwpowodziowych.
7.
W skład terenowych komitetów przeciwpowodziowych wchodzą:

- przewodniczący, którym jest przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego,

- zastępcy,

- sekretarz,

- członkowie-przedstawiciele organów administracji państwowej i instytucji terenowych, powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodziami i do zwalczania ich skutków.

8.
Wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe podporządkowane są w swej działalności Głównemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu.
9.
Powiatowe komitety przeciwpowodziowe podporządkowane są w swej działalności wojewódzkim komitetom przeciwpowodziowym, komitety miejskie, osiedlowe i gromadzkie - komitetom powiatowym.
Do zakresu działania terenowych komitetów przeciwpowodziowych należą następujące sprawy:
1)
koordynacja i zespalanie na obszarze, objętym zakresem działania danego komitetu, wszelkich zamierzeń i prac, podejmowanych przez organy administracji państwowej, instytucje oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności, dotyczących stałej lub doraźnej działalności, mającej na celu zapobieganie oraz zwalczanie powodzi i jej skutków,
2)
inicjowanie programów prac, dotyczących długofalowej i doraźnej ochrony przeciwpowodziowej,
3)
kontrolowanie prac związanych z działalnością określoną w pkt 1,
4)
nadzór nad działalnością podporządkowanych komitetów przeciwpowodziowych.
1.
Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i skład komitetów przeciwpowodziowych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych określa prezydium właściwej rady narodowej na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
2.
Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i skład powiatowych, miejskich, osiedlowych i gromadzkich komitetów przeciwpowodziowych określa prezydium właściwej rady narodowej, opierając się na wytycznych prezydium wojewódzkiej rady narodowej, wydanych na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
1.
Wydatki Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego pokrywane są z budżetu Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
2.
Wydatki terenowych komitetów przeciwpowodziowych pokrywane są z budżetów rad narodowych.
Traci moc uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie powołania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego.
Wykonanie uchwały porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Prezesowi Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej oraz zainteresowanym ministrom i prezydiom rad narodowych.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT GŁÓWNEGO KOMITETU PRZECIWPOWODZIOWEGO

§ 1.
Główny Komitet Przeciwpowodziowy, zwany dalej "Komitetem", działa na podstawie uchwały nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych oraz niniejszego statutu.
§  2.
Siedzibą Komitetu jest m.st. Warszawa.
§  3.
Do zakresu działania Komitetu należy zespalanie i koordynacja wszelkich zamierzeń i prac, podejmowanym przez organy administracji państwowej, instytucje oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności, dotyczących stałej lub doraźnej działalności, mającej na celu zapobieganie oraz zwalczanie powodzi i jej skutków, a w szczególności:
1)
koordynowanie i kontrolowanie prac przygotowawczych do akcji przeciwpowodziowej;
2)
kontrolowanie stanu gotowości i skuteczności działania służby alarmowej (przewidywania, ostrzeżeń, sygnalizacji wezbrań) w powoływanych do tego instytucjach i organizacjach społecznych;
3)
doraźne kontrolowanie działalności i stanu technicznego zakładów piętrzących wodę z punktu widzenia bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, a przede wszystkim wgląd w gospodarkę wodną w zbiornikach wodnych z punktu widzenia ochrony przeciwpowodziowej na niżej położonych odcinkach rzek;
4)
badanie i ewidencjonowanie szkód wyrządzonych przez powódź oraz występowanie z wnioskami do właściwych jednostek organizacyjnych w przedmiocie likwidacji wyrządzonych szkód;
5)
rozwijanie i popieranie wszelkiej działalności w kierunku zapewnienia pomocy państwowej i społecznej ludności dotkniętej lub zagrożonej przez powódź;
6)
inicjowanie i współpraca przy opiniowaniu inwestycji wodnych, związanych z ochroną przeciwpowodziową;
7)
nadzór i koordynacja działalności terenowych komitetów przeciwpowodziowych;
8)
wnioskowanie w sprawach nadania odznaczeń państwowych oraz przyznawanie dyplomów, nagród itp. osobom zasłużonym w akcjach przeciwpowodziowych.
§  4.
1.
Do zakresu działania plenum Komitetu należą:
1)
przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Komitetu za rok ubiegły,
2)
zatwierdzanie programu przedsięwzięć organizacyjnych,
3)
uchwalanie wniosków i postulatów dotyczących ochrony i zwalczania powodzi,
4)
sprawy przekazane plenum przez Przewodniczącego lub Prezydium Komitetu.
2.
Uchwały plenum Komitetu zapadają zwykłą większością głosów.
3.
Zebrania plenarne zwołuje Przewodniczący Komitetu w miarę potrzeby, a co najmniej raz w roku.
§  5.
1.
Przewodniczący Komitetu, Zastępcy oraz Sekretarz Generalny tworzą Prezydium Komitetu.
2.
Do zakresu działania Prezydium Komitetu należy:
1)
podejmowanie decyzji i uchwał w sprawach bieżących, dotyczących doraźnej ochrony przeciwpowodziowej i koordynacji prac organów administracji państwowej i instytucji związanych ze zwalczaniem klęski powodzi,
2)
inicjowanie programu prac dotyczących organizacyjnego i technicznego usprawnienia długofalowej i doraźnej ochrony przeciwpowodziowej,
3)
przygotowanie rocznych sprawozdań dla plenum Komitetu.
3.
Uchwały Prezydium Komitetu zapadają zwykłą większością głosów. Posiedzenia Prezydium Komitetu zwołuje Przewodniczący Komitetu w miarę potrzeby.
§  6.
Do zakresu działania Przewodniczącego Komitetu należy:
1)
kierowanie całokształtem działalności Komitetu,
2)
kierowanie akcją przeciwpowodziową w skali ogólnokrajowej w przypadku ogłoszenia stanu alarmowego na obszarze przynajmniej jednego województwa oraz podejmowanie w skali ogólnokrajowej wiążących decyzji w stosunku do organów administracji państwowej w celu zwalczania powodzi lub jej skutków,
3)
reprezentowanie Komitetu na zewnątrz,
4)
zwoływanie posiedzeń plenarnych Komitetu i Prezydium Komitetu,
5)
przedkładanie corocznie plenum Komitetu programu przedsięwzięć oraz sprawozdania z działalności,
6)
dysponowanie sumami budżetowymi i pozabudżetowymi Komitetu,
7)
podejmowanie decyzji w sprawach bieżących,
8)
zatwierdzenie regulaminu pracy Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego,
9)
sprawowanie nadzoru nad działalnością komitetów terenowych,
10)
występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych oraz przyznawanie dyplomów i nagród osobom zasłużonym w akcjach przeciwpowodziowych.
§  7.
Obsługę Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego sprawuje Biuro Komitetu, na czele którego stoi dyrektor Biura.
§  8.
Za udział w posiedzeniach Komitetu i Prezydium Komitetu przysługuje wynagrodzenie na zasadach i w wysokości określonych w przepisach w sprawie powoływania komisji resortowych i wynagrodzenia za udział w posiedzeniach.