§ 4. - Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.
§  4.
1.
Przy prezydiach rad narodowych działają komitety przeciwpowodziowe: wojewódzkie, powiatowe, miejskie, dzielnicowe, osiedlowe i gromadzkie.
2.
Wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe działają przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych i obejmują swym zakresem działania obszar województwa łącznie z obszarem miasta wyłączonego z województwa. W wyjątkowych przypadkach na podstawie porozumienia zainteresowanych prezydiów rad narodowych oraz za zgodą Przewodniczącego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego mogą być powoływane odrębne miejskie, na prawach wojewódzkich, komitety przeciwpowodziowe przy prezydiach rad narodowych miast wyłączonych z województw.
3.
Powiatowe komitety przeciwpowodziowe mogą działać w miarę potrzeby przy prezydiach powiatowych rad narodowych i obejmować swoim zakresem działania obszar powiatu łącznie z obszarem miasta stanowiącego powiat miejski. W wyjątkowych przypadkach na podstawie porozumienia zainteresowanych prezydiów rad narodowych oraz za zgodą przewodniczącego wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego mogą być powoływane odrębne miejskie, na prawach powiatowych, komitety przeciwpowodziowe przy prezydiach rad narodowych miast stanowiących powiaty miejskie.
4.
Miejskie, w miastach nie stanowiących powiatów, osiedlowe i gromadzkie komitety przeciwpowodziowe mogą być powoływane w miarę potrzeby przy prezydiach miejskich, osiedlowych i gromadzkich rad narodowych i obejmować swym zakresem działania obszar miasta, osiedla i gromady.
5.
Prezydia wojewódzkich rad narodowych ustalą na wniosek wojewódzkiego komitetu przeciwpowodziowego, w których prezydiach powiatowych rad narodowych (ust. 3) zachodzi potrzeba powołania powiatowych komitetów przeciwpowodziowych.
6.
Prezydia powiatowych rad narodowych ustalą na wniosek powiatowego komitetu przeciwpowodziowego, w których prezydiach rad narodowych wymienionych w ust. 4 zachodzi potrzeba powołania miejskich, osiedlowych i gromadzkich komitetów przeciwpowodziowych.
7.
W skład terenowych komitetów przeciwpowodziowych wchodzą:

- przewodniczący, którym jest przewodniczący prezydium właściwej rady narodowej lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego,

- zastępcy,

- sekretarz,

- członkowie-przedstawiciele organów administracji państwowej i instytucji terenowych, powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodziami i do zwalczania ich skutków.

8.
Wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe podporządkowane są w swej działalności Głównemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu.
9.
Powiatowe komitety przeciwpowodziowe podporządkowane są w swej działalności wojewódzkim komitetom przeciwpowodziowym, komitety miejskie, osiedlowe i gromadzkie - komitetom powiatowym.