§ 8. - Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.
§  8.
Traci moc uchwała Prezydium Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z dnia 19 lipca 1946 r. w sprawie powołania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego.