§ 1. - Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.
§  1.
1.
Przy Centralnym Urzędzie Gospodarki Wodnej działa Główny Komitet Przeciwpowodziowy, który zespala i koordynuje działalność organów administracji państwowej i instytucji, powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodziami i do zwalczania ich skutków.
2.
W skład Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego wchodzą:

- Przewodniczący,

- Zastępcy Przewodniczącego,

- Sekretarz Generalny,

- członkowie-przedstawiciele:

1. Urzędu Rady Ministrów,

2. Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej,

3. Ministerstwa Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych,

4. Ministerstwa Górnictwa i Energetyki,

5. Ministerstwa Gospodarki Komunalnej,

6. Ministerstwa Komunikacji,

7. Ministerstwa Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,

8. Ministerstwa Łączności,

9. Ministerstwa Obrony Narodowej,

10. Ministerstwa Rolnictwa,

11. Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej,

12. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

13. Ministerstwa Żeglugi,

14. Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.

3.
Przewodniczącym Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jest z urzędu Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej. Zastępców Przewodniczącego oraz Sekretarza Generalnego powołuje i odwołuje Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
4.
Kierownicy urzędów i instytucji, wymienionych w ust. 2, wyznaczają na wniosek Przewodniczącego Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego członków Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego jako swych przedstawicieli.
5.
Do zadań Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego należy:
1)
koordynacja i zespalanie wszelkich zamierzeń i prac, podejmowanych przez organy administracji państwowej, instytucje oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności, dotyczących stałej lub doraźnej działalności mającej na celu zapobieganie oraz zwalczanie powodzi i jej skutków;
2)
inicjowanie programów prac, dotyczących długofalowej i doraźnej ochrony przeciwpowodziowej;
3)
kontrolowanie prac związanych z działalnością określoną w pkt 1;
4)
nadzór nad działalnością terenowych komitetów przeciwpowodziowych.