Organizacja i zakres działania komitetów przeciwpowodziowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.30.272

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 listopada 1971 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 listopada 1971 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych.

Na podstawie art. 103 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 1962 r. - Prawo wodne (Dz. U. Nr 34, poz. 158) zarządza się, co następuje:
1.
Bezpośrednią ochronę przed powodzią sprawują komitety przeciwpowodziowe - Główny, wojewódzkie oraz organizowane w miarę potrzeby powiatowe (miejskie) i gromadzkie, zwane dalej komitetami - Głównym, wojewódzkimi, powiatowymi (miejskimi) i gromadzkimi.
2.
Główny Komitet obejmuje swym zakresem działania cały kraj, a terenowe komitety - stosownie do nazwy i stopnia - obejmują swym zakresem działania teren województwa łącznie z obszarem miasta wyłączonego z województwa, powiatu łącznie z obszarem miasta stanowiącego powiat miejski, miasta stanowiącego powiat miejski, w którym nie ma siedziby prezydium powiatowej rady narodowej, bądź gromady.
3.
Komitety wyższego stopnia sprawują nadzór nad działalnością komitetów stopnia niższego.
Komitety przeciwpowodziowe zespalają i koordynują - w zakresie bezpośredniej ochrony przed powodzią - działalność organów administracji państwowej i instytucji powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodzią i udziału w zwalczaniu skutków powodzi, a w szczególności ministerstw i podległych im jednostek:
1)
górnictwa i energetyki,
2)
gospodarki komunalnej,
3)
komunikacji,
4)
leśnictwa i przemysłu drzewnego,
5)
łączności,
6)
obrony narodowej,
7)
rolnictwa,
8)
spraw wewnętrznych,
9)
zdrowia i opieki społecznej,
10)
żeglugi oraz
11)
Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej i podległych mu jednostek.
Jednostki organizacyjne, o których mowa w § 2, obowiązane są w razie:
1)
wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego - uruchomić odpowiednie środki oraz wykonać prace niezbędne do sprawnego przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
2)
ogłoszenia stanu alarmowego - przystąpić niezwłocznie do zwalczania powodzi i jej skutków.
Do zakresu działania komitetów przeciwpowodziowych należy:
1)
opiniowanie programów sporządzonych przez jednostki organizacyjne określone w § 2, dotyczących przygotowania środków oraz wykonania prac niezbędnych do przeprowadzania akcji przeciwpowodziowej,
2)
kontrolowanie wykonania programów, o których mowa w pkt 1, i wydawanie odpowiednich zaleceń w wyniku dokonanych kontroli,
3)
kontrolowanie w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 2, stanu ich gotowości organizacyjnej do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej, wydawanie odpowiednich zaleceń w wyniku dokonanych kontroli oraz organizowanie w razie potrzeby szkolenia,
4)
ustalanie planów operacyjnych obejmujących dane niezbędne do sprawnego przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej,
5)
kierowanie akcją przeciwpowodziową w okresie trwania stanu pogotowia przeciwpowodziowego lub stanu alarmowego,
6)
żądanie obniżania piętrzenia lub spuszczania wody na ustalony okres czasu, niezbędny ze względu na bezpośrednią ochronę przed powodzią (art. 105 Prawa wodnego),
7)
przedstawianie prezydium właściwej rady narodowej wniosków o wykonanie pilnych prac w razie wielkiego rozmiaru niebezpieczeństwa powodzi oraz o ewakuacji ludności z terenów bezpośrednio zagrożonych powodzią (art. 104 ust. 1 i art. 106 Prawa wodnego),
8)
koordynowanie akcji ratowania życia ludności lub mienia na obszarze zagrożonym lub dotkniętym powodzią,
9)
inicjowanie działalności w celu zapewnienia pomocy ludności dotkniętej przez powódź,
10)
informowanie jednostek nadrzędnych oraz prasy, radia i telewizji o rozmiarze powodzi i środkach podjętych dla jej zwalczania.
1.
W skład Głównego Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest Prezes Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
członkowie - przedstawiciele:
a)
Urzędu Rady Ministrów,
b)
Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej,
c)
ministerstw: - Górnictwa i Energetyki,

- Gospodarki Komunalnej,

- Komunikacji,

- Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego,

- Łączności,

- Obrony Narodowej,

- Rolnictwa,

- Spraw Wewnętrznych,

- Zdrowia i Opieki Społecznej,

- Żeglugi,

d)
Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża.
2.
Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje przewodniczący Głównego Komitetu spośród jego członków.
3.
Główny Komitet może powziąć uchwałę o uzupełnienie swego składu przedstawicielami urzędów i instytucji, nie wymienionych w ust. 1 pkt 3.
4.
Kierownicy urzędów i instytucji, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i w ust. 3, wyznaczają, w porozumieniu z przewodniczącym Głównego Komitetu, członków Głównego Komitetu.
5.
Siedzibą Głównego Komitetu jest m.st. Warszawa.
1.
Do zakresu działania Głównego Komitetu należy:
1)
zatwierdzanie programu prac Głównego Komitetu,
2)
ocena przebiegu akcji przeciwpowodziowej oraz rozpatrywanie wniosków przedstawionych w wyniku tej akcji przez wojewódzkie komitety,
3)
uzupełnienie swego składu i wybór członków do prezydium,
4)
przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności Głównego Komitetu za rok ubiegły,
5)
podejmowanie uchwał w sprawach przedstawianych przez przewodniczącego i prezydium Głównego Komitetu.
2.
Główny Komitet może tworzyć sekcje do bieżącego prowadzenia określonych spraw.
3.
Uchwały Głównego Komitetu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
4.
Zebrania plenarne zwołuje przewodniczący Głównego Komitetu w miarę potrzeby, co najmniej raz w roku.
1.
W skład prezydium Głównego Komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
kierownicy sekcji,
4)
członkowie wybrani przez Główny Komitet.
2.
Do zakresu działania prezydium należy:
1)
koordynowanie w skali ogólnokrajowej przedsięwzięć związanych z akcją przeciwpowodziową,
2)
doraźne kontrolowanie przygotowania do akcji przeciwpowodziowej jednostek, o których mowa w § 2, i wydawanie odpowiednich zaleceń w wyniku dokonanych kontroli,
3)
koordynowanie działalności wojewódzkich komitetów,
4)
ustalanie zasad dotyczących organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania wojewódzkich komitetów,
5)
ustalanie planu operacyjnego Głównego Komitetu oraz ocena i koordynacja planów operacyjnych wojewódzkich komitetów,
6)
inicjowanie działalności w celu zapewnienia pomocy ludności dotkniętej przez powódź,
7)
uchwalenie regulaminu pracy Głównego Komitetu i sekcji,
8)
przygotowywanie materiałów w sprawach zastrzeżonych do zakresu działania Głównego Komitetu,
9)
podejmowanie decyzji w sprawach nie zastrzeżonych do zakresu działania Głównego Komitetu i jego przewodniczącego.
3.
Posiedzenia prezydium zwołuje przewodniczący Głównego Komitetu w miarę potrzeby.
1.
Do zakresu działania przewodniczącego Głównego Komitetu należy:
1)
kierowanie działalnością Głównego Komitetu,
2)
reprezentowanie Głównego Komitetu na zewnątrz,
3)
zwoływanie zebrań plenarnych i posiedzeń prezydium Głównego Komitetu,
4)
powoływanie i odwoływanie kierowników sekcji spośród członków Głównego Komitetu oraz powoływanie i odwoływanie członków sekcji spośród pracowników urzędów i instytucji, których przedstawiciele wchodzą w skład Głównego Komitetu - w porozumieniu z kierownikami tych urzędów i instytucji,
5)
kierowanie w skali ogólnokrajowej akcją przeciwpowodziową i koordynowanie akcji ratowania życia ludności i mienia,
6)
nadzór nad działalnością terenowych komitetów,
7)
dysponowanie środkami finansowymi Głównego Komitetu,
8)
opiniowanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak za zasługi w akcji przeciwpowodziowej,
9)
rozdział funduszu nagród pomiędzy wojewódzkie komitety przeciwpowodziowe i przyznawanie nagród za zasługi w akcji przeciwpowodziowej.
2.
W razie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego lub ogłoszenia stanu alarmowego na obszarze co najmniej jednego województwa, przewodniczący Głównego Komitetu wydaje w stosunku do jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, dyspozycje w celu skutecznego przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej w skali ogólnokrajowej. Dyspozycje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
Etaty, środki finansowe i obsługę, niezbędne dla działalności Głównego Komitetu zapewnia Centralny Urząd Gospodarki Wodnej.
1.
W skład wojewódzkiego komitetu wchodzą:
1)
przewodniczący, którym jest przewodniczący prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej lub wyznaczony przez niego jego zastępca,
2)
zastępcy przewodniczącego,
3)
członkowie - przedstawiciele działających na obszarze województwa (miasta wyłączonego z województwa) terenowych organów administracji państwowej i instytucji powołanych do zabezpieczenia kraju przed powodzią i do zwalczania jej skutków.
2.
Zastępców przewodniczącego powołuje i odwołuje przewodniczący wojewódzkiego komitetu spośród członków. Jeżeli wojewódzki komitet obejmuje swą działalnością obszar miasta wyłączonego z województwa, jednym z zastępców przewodniczącego jest przewodniczący prezydium rady narodowej tego miasta lub wyznaczony przez niego jego zastępca.
3.
Kierownicy organów i instytucji określonych w ust. 1 pkt 3 wyznaczają w porozumieniu z przewodniczącym wojewódzkiego komitetu członków tego komitetu jako swych przedstawicieli.
4.
Siedzibą wojewódzkiego komitetu jest siedziba prezydium właściwej wojewódzkiej rady narodowej.
1.
Do zakresu działania wojewódzkiego komitetu oprócz spraw wymienionych w § 4 należy ustalanie:
1)
powiatów (miast) i gromad, w których stosownie do potrzeb mają być zorganizowane komitety przeciwpowodziowe,
2)
zasad dotyczących składu, organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania powiatowych (miejskich) komitetów,
3)
zasad dotyczących organizowania i zakresu działania zakładowych zespołów przeciwpowodziowych.
2.
Wojewódzki komitet ustala, odpowiednio do warunków lokalnych, w jakim zakresie przepisy § 4 odnoszą się do komitetów niższych stopni.
1.
Do zakresu działania przewodniczącego wojewódzkiego komitetu należy:
1)
wprowadzanie na obszarze objętym działalnością komitetu lub na części tego obszaru stanu pogotowia przeciwpowodziowego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, a działających na obszarze województwa (miasta wyłączonego z województwa) w razie możliwości powstania zagrożenia powodziowego, mogącego spowodować zagrożenie życia i mienia większej liczby osób lub poważnego zakłócenia gospodarki narodowej, jeżeli do jego zwalczania konieczna jest zorganizowana akcja przeciwpowodziowa,
2)
ogłaszanie na obszarze objętym działalnością komitetu lub na części tego obszaru stanu alarmowego jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 2, w razie powstania zagrożenia powodziowego, mogącego wywołać skutki określone w pkt 1,
3)
odwoływanie stanu pogotowia lub stanu alarmowego po ustaniu zagrożenia powodziowego,
4)
ustalanie organizacji wewnętrznej komitetu i szczegółowego zakresu działania jego organów według zasad ustalonych przez prezydium Głównego Komitetu.
2.
Przewodniczący wojewódzkiego komitetu może upoważnić przewodniczących powiatowych (miejskich) komitetów do wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego i ogłoszenia stanu alarmowego oraz odwołania tych stanów na obszarach objętych działaniem tych komitetów.
3.
W razie wprowadzenia stanu pogotowia przeciwpowodziowego lub ogłoszenia stanu alarmowego na obszarze co najmniej jednego powiatu, przewodniczący właściwego wojewódzkiego komitetu wydaje odpowiednie dyspozycje w celu skutecznego przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej działającym na obszarze województwa (miasta wyłączonego z województwa) organom administracji państwowej i instytucji, powołanym do zabezpieczenia kraju przed powodzią i zwalczania jej skutków. Dyspozycje te podlegają natychmiastowemu wykonaniu.
1.
Do zakresu działania powiatowego (miejskiego) komitetu oprócz zadań określonych przez wojewódzki komitet (§ 11 ust. 2) należy ustalanie zasad dotyczących składu, organizacji wewnętrznej i szczegółowego zakresu działania gromadzkich komitetów.
2.
Siedzibą powiatowego (miejskiego) komitetu jest siedziba prezydium właściwej powiatowej (miejskiej) rady narodowej.
1.
Przewodniczącym powiatowego (miejskiego) komitetu jest przewodniczący prezydium właściwej powiatowej (miejskiej) rady narodowej lub wyznaczony przez niego jego zastępca. Jeżeli powiatowy komitet obejmuje swą działalnością obszar miasta stanowiącego powiat miejski, zastępcą przewodniczącego jest przewodniczący prezydium rady narodowej tego miasta lub wyznaczony przez niego jego zastępca.
2.
Do zadań przewodniczącego powiatowego (miejskiego) komitetu należy ustalanie składu i organizacji wewnętrznej komitetu oraz szczegółowego zakresu działania jego organów według zasad ustalonych przez wojewódzki komitet.
Etaty, środki finansowe i obsługę, niezbędne do prowadzenia działalności wojewódzkiego, powiatowego (miejskiego) i gromadzkiego komitetu zapewnia prezydium właściwej rady narodowej, w którego siedzibie mieści się komitet.
1.
W celu współdziałania w bezpośredniej ochronie zakładów pracy mogą być organizowane zakładowe zespoły przeciwpowodziowe. Zakładowe zespoły organizuje kierownik zakładu pracy według zasad ustalonych przez wojewódzki komitet.
2.
Środki niezbędne do działalności zakładowych zespołów zapewnia zakład pracy.
1.
Wydatki ponoszone w związku z akcją przeciwpowodziową pokrywają organy administracji państwowej i instytucje powołane do zabezpieczenia kraju przed powodzią i do udziału w zwalczaniu jej skutków.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy wydatków na świadczenia osobiste i rzeczowe określone w § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lutego 1963 r. w sprawie udziału w akcji bezpośredniej ochrony przed powodzią (Dz. U. Nr 5, poz. 32).
Traci moc uchwała nr 244 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 1961 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych (Monitor Polski Nr 70, poz. 297).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.