§ 6. - Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.
§  6.
1.
Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i skład komitetów przeciwpowodziowych przy prezydiach wojewódzkich rad narodowych określa prezydium właściwej rady narodowej na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.
2.
Szczegółowy zakres działania, organizację wewnętrzną i skład powiatowych, miejskich, osiedlowych i gromadzkich komitetów przeciwpowodziowych określa prezydium właściwej rady narodowej, opierając się na wytycznych prezydium wojewódzkiej rady narodowej, wydanych na podstawie wytycznych Prezesa Centralnego Urzędu Gospodarki Wodnej.