§ 3. - Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.
§  3.
Głównemu Komitetowi Przeciwpowodziowemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do uchwały.