§ 5. - Organizacja i zakres działania Głównego Komitetu Przeciwpowodziowego i terenowych komitetów przeciwpowodziowych.

Monitor Polski

M.P.1961.70.297

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 września 1961 r.
§  5.
Do zakresu działania terenowych komitetów przeciwpowodziowych należą następujące sprawy:
1)
koordynacja i zespalanie na obszarze, objętym zakresem działania danego komitetu, wszelkich zamierzeń i prac, podejmowanych przez organy administracji państwowej, instytucje oraz stowarzyszenia wyższej użyteczności, dotyczących stałej lub doraźnej działalności, mającej na celu zapobieganie oraz zwalczanie powodzi i jej skutków,
2)
inicjowanie programów prac, dotyczących długofalowej i doraźnej ochrony przeciwpowodziowej,
3)
kontrolowanie prac związanych z działalnością określoną w pkt 1,
4)
nadzór nad działalnością podporządkowanych komitetów przeciwpowodziowych.