Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej. - M.P.1968.43.299 - OpenLEX

Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO
z dnia 9 października 1968 r.
w sprawie opłat za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Na podstawie § 7 ust. 4 i § 8 ust. 1 uchwały nr 55 Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1961 r. w sprawie cen na usługi wykonywane dla ludności (Monitor Polski z 1961 r. Nr 26, poz. 123 oraz z 1968 r. Nr 6, poz. 32) zarządza się, co następuje:
1.
Za badania wykonywane w laboratoriach kontrolno-analitycznych Państwowej Inspekcji Handlowej należy pobierać opłaty ustalone taryfą opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 137).
2.
Za badania artykułów włókienniczych należy pobierać opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 347 Państwowej Komisji Cen z dnia 27 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia cen za usługi w zakresie analiz laboratoryjnych wykonywanych przez Laboratorium Przemysłowe Państwowej Inspekcji Handlowej w Łodzi (Biuletyn Cen Nr 28, poz. 433).
Nie pobiera się opłat za badania wykonywane z inicjatywy organów Państwowej Inspekcji Handlowej oraz na zlecenie jednostek budżetowych resortów obrony narodowej, spraw wewnętrznych i handlu wewnętrznego.
Za badania nie przewidziane taryfą określoną w § 1 ust. 1 należy stosować opłatę:
1)
objętą taryfą opłat za badania najbardziej podobne pod względem charakteru i pracochłonności albo
2)
w wysokości obliczonej na podstawie faktycznie zużytego czasu przy wykonywaniu badań, przyjmując stawkę za godzinę pracy w wysokości 26 zł.
Opłaty za badania, koszty przesyłki nadesłanych próbek do badania oraz koszty przekazywania opłat uiszcza jednostka organizacyjna lub osoba, która czynności tych zażądała.
Traci moc zarządzenie Ministra Handlu Wewnętrznego z dnia 30 października 1965 r. w sprawie opłat za badania artykułów żywnościowych, wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej (Monitor Polski Nr 60, poz. 309).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.