§ 1. - Opłaty za badania wykonywane w laboratoriach Państwowej Inspekcji Handlowej.

Monitor Polski

M.P.1968.43.299

Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 1968 r.
§  1.
1.
Za badania wykonywane w laboratoriach kontrolno-analitycznych Państwowej Inspekcji Handlowej należy pobierać opłaty ustalone taryfą opłat za badania wykonywane w Państwowym Zakładzie Higieny i stacjach sanitarno-epidemiologicznych, stanowiącą załącznik do zarządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 kwietnia 1964 r. (Monitor Polski Nr 31, poz. 137).
2.
Za badania artykułów włókienniczych należy pobierać opłaty zgodnie z cennikiem stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 347 Państwowej Komisji Cen z dnia 27 lipca 1964 r. w sprawie ustalenia cen za usługi w zakresie analiz laboratoryjnych wykonywanych przez Laboratorium Przemysłowe Państwowej Inspekcji Handlowej w Łodzi (Biuletyn Cen Nr 28, poz. 433).